Tuesday, October 19, 2021

ครม. รับทราบแนวทางแก้ปัญหาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน หลังโดนผลกระทบโควิด

น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (19 ต.ค.64) คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโควิด-19 ของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ตามมติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) และมอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมกันดำเนินงานโดยเร็ว เพื่อให้บริการแอร์พอร์ตเรลลิงก์ ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ได้เกิดปัญหาในส่วนของการชำระค่าให้สิทธิร่วมลงทุนในโครงการแอร์พอร์ต เรลลิงก์ เนื่องจากผลกระทบสถานการณ์โควิด-19 โดยทาง บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ซึ่งเป็นคู่สัญญา มีหนังสือหารือผลกระทบอันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจตกต่ำที่มีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน เพื่อปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาร่วมลงทุน ซึ่งผลกระทบเกิดขึ้นจริงจากเหตุสุดวิสัยของภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยขอให้ภาครัฐพิจารณากำหนดมาตรการเยียวยา โดยขอขยายเวลาการชำระค่าให้สิทธิร่วมลงทุนในโครงการแอร์พอร์ต เรลลิงก์ จนกว่าจะได้ข้อยุติในการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน และกำหนดมาตรการเยียวยาอื่นได้แก่ การปรับเปลี่ยนวิธีการชำระเงินร่วมลงทุนโครงการฯ และการขยายระยะเวลาโครงการฯ ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน เห็นว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นเหตุการณ์ที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่อาจคาดการณ์ได้ก่อนลงนามในสัญญา  และมีผลกระทบเกิดขึ้นจริง จึงมีมติเห็นชอบหลักการเยียวยาผลกระทบของโควิด-19 ในส่วนของค่าสิทธิแอร์พอร์ต เรลลิงก์ แก่เอกชนคู่สัญญาและแนวทางดำเนินการระหว่างกระบวนการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนฯ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินเห็นด้วยกับหลักการ และมีความเห็นเพิ่มเติมว่า เรื่องที่เอกชนคู่สัญญาไม่สามารถชำระค่าให้สิทธิร่วมลงทุนในโครงการแอร์พอร์ต เรลลิงก์ ตามสัญญาร่วมลงทุนฯที่จะถึงกำหนดชำระในวันที่ 24 ต.ค. 2564 เนื่องจากโควิด-19 นั้น ไม่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยหรือเหตุผ่อนผันในการไม่ชำระเงิน ดังนั้น กพอ.จึงได้มอบหมายให้รฟท. สกพอ. และคณะกรรมการกำกับดูแลฯพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหา ให้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนฯ ขอให้ดำเนินการตามกระบวนการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนฯ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนนำเสนอครม. ต่อไป

เพื่อโลกที่น่าอยู่…ครม.เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ระยะยาว การพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของไทย

มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ตั้งเป้าโดยเร็วที่สุด ภายในครึ่งหลังของศตวรรษนี้ พร้อมมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2065 น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันนี้ (19 ต.ค.64) คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย พร้อมเห็นชอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัดส่งร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าว ต่อสำนักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาฯ ในช่วงการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP26) ระหว่างวันที่ 31 ต.ค.-12 พ.ย. 2564 ทั้งนี้สาระสำคัญของร่างยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทยนั้น จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการร่วมมือกับประชาคมโลกในการพยายามควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน 1.5-2 องศาเซลเซียส โดยมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเข้มข้น ตามข้อ 4 วรรค 19 ของความตกลงปารีส ซึ่งประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายที่จะมีระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด ณ ปี 2030  มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยเร็วที่สุดภายในครึ่งหลังของศตวรรษนี้ และมีความพยายามในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ภายในปี 2065  ซึ่งการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศและการได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงิน เทคโนโลยี และการเสริมสร้างขีดความสามารถจะช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายนี้ได้ สำหรับยุทธศาสตร์ระยะยาวฯของประเทศไทยได้จัดทำโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีการกำหนดเป้าหมายและมาตรการที่ชัดเจนและสอดคล้องตามแนวทางการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยโลก 2 องศาเซลเซียส และการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและขนส่งอย่างเร่งด่วน รวมถึงการปรับเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าการลงทุนในธุรกิจที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายในปี 2050 นอกจากนี้การดำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกยังก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วม(co-benefit) เช่น ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหัวประชากรลดลง ทำให้มลพิษทางอากาศ ได้แก่ออกไซด์ของไนโตรเจน คาร์บอนมอนอกไซด์ PM...

The Latest

หุ้นไทยปิดตลาดลบ 13.53 จุด นักลงทุนแห่เทขายทำกำไรในกลุ่มพลังงาน ต่างชาติขาย 1.59 พันล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดัชนีหุ้นไทยปิดตลาดวันที่ 19 ต.ค.2564 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปิดที่ 1,630.39 จุด เปลี่ยนแปลงลดลง 13.53 จุด จุด หรือ -0.82% มูลค่าการซื้อขาย 96,547.31 ล้านบาท โดยมีจุดสูงสุดที่ 1,649.66 จุด และต่ำสุด1,627.12 จุด โดยนักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 1,591.57 ล้านบาท นักลงทุนสถาบัน ขายสุทธิ 3,125.32 จุด ขณะที่ นักลงทุนทั่วไป ซื้อสุทธิ 4,069.83 ล้านบาท และบัญชีโบรกเกอร์ ซื้อสุทธิ 647.06 ล้านบาท

ครม.เห็นชอบแนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบฯ 2566

เน้นให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา บรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจรวมถึงต่อสังคม จากการแพร่ระบาดของโควิด-19  ให้ความสำคัญ อปท. เพิ่มศักยภาพการถ่ายโอนภารกิจบริการสาธารณะ ลดความเหลื่อมล้ำ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566  โดยแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 จะดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนโยบายสำคัญของรัฐบาล รวมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณโดยคำนึงถึงความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ ความต้องการในพื้นที่และแผนพัฒนาพื้นที่ตามความต้องการของประชาชนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ ขณะเดียวกันการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจะดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา บรรเทา หรือแก้ไขผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  และให้ความสำคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพิ่มศักยภาพการถ่ายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะ ลดความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และประสิทธิผลการใช้จ่ายของ อปท.

“อนุทิน” เปิด ร.พ.สนาม “เลิดสิน” 200 เตียง รับผู้ป่วยโควิด เผยแนวโน้ม กทม.สถานการณ์ดีขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (19 ต.ค.64) ที่บริเวณสี่แยก ตรงข้ามโรงพยาบาลเลิดสิน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามเลิดสิน กรมการแพทย์ เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 พื้นที่ กทม. มีนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ผู้บริหารกระทรวงฯ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเลิดสิน, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน) และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี นายอนุทิน กล่าวว่า สถานการณ์ในพื้นที่ กทม.มีแนวโน้มดีขึ้น แม้จะมียอดผู้ติดเชื้อรายงานเข้ามา แต่อัตราการป่วยและเสียชีวิตลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ เป็นผลมาจากมาตรการควบคุมโรค การเร่งระดมฉีดวัคซีนให้มีความครอบคลุม และแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (Home Isolation) และที่ชุมชน(Community Isolation) ทำให้สามารถปิดโรงพยาบาลบุษราคัม ศูนย์แรกรับและส่งต่อนิมิบุตร ไปจนถึงโรงพยาบาลสนาม ณ จุดอื่นๆ ได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อความไม่ประมาท ในขณะที่การคลายล็อกดำเนินต่อไป ทางกระทรวงฯ ก็ต้องมีแผนรับมือ ซึ่งก็คือการเปิดโรงพยาบาลแห่งนี้ ไปพร้อมกับหารประเมินสถานการณ์แบบ 24 ชั่วโมง

ครม.เห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรี สำหรับการประชุมระดับสูงว่าด้วยโรคโควิด-19

พร้อมกันนี้กระทรวงคมนาคม เผย ICAO มีหนังสือแจ้งเชิญประเทศสมาชิกร่วมประชุม HLCC 2021หารือถึงการฟื้นฟูการบิน ความสามารถในการรับมือกับวิกฤตการณ์ ภายหลังการระบาดใหญ่ทั่วโลก น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีสำหรับการประชุมระดับสูง ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 พร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างปฏิญญาดังกล่าว โดยมีกำหนดรับรองในวันที่ 22 ต.ค. 2564 ในการประชุม High-Level Conference on COVID-19 (HLCC 2021) ผ่านระบบการประชุมทางไกล

ราคาทองคำปิดตลาดขยับขึ้น 100 บาท ทองรูปพรรณขายออก 28,550 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (19 ต.ค.64) สมาคมค้าทองคำ ได้ประกาศราคาทองคำวันนี้มีการปรับราคาทั้งหมด 2 ครั้ง โดยปรับครั้งสุดท้ายเมื่อเวลา 10.39 น. โดยราคาปรับเพิ่มขึ้น 50 บาท  โดยครั้งที่ 1 ปรับเมื่อเวลา...

เปิดตัว MacBook Pro ใหม่ 14 นิ้วและ 16 นิ้วมาพร้อมชิป M1 Pro และ M1 Max เหนือชั้น...

MacBook Pro ใหม่มาพร้อมกล้องความละเอียด 1080p, ระบบเสียงที่ดีที่สุดในโน้ตบุ๊ก และการเชื่อมต่อที่ล้ำสมัยที่สุดเท่าที่เคยมีมาใน MacBook Pro  Apple จัดงานอีเวนท์ล่าสุดแนะนำ  MacBook Pro ใหม่ มาพร้อมด้วยอย่างชิป M1 Pro และ M1...

ราคาทองคำ

อัตราแลกเปลี่ยน

THB - Thai Baht
USD
33.3550
JPY
0.2919
EUR
38.8616
GBP
46.1313
CNY
5.2225

ราคาน้ำมัน

ดัชนีตลาดหุ้นไทย

ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ