Monday, May 27, 2024


The Latest

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ประกาศความสำเร็จในการออกพันธบัตรสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

EXIM BANK ประกาศความสำเร็จในการออกพันธบัตรสกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ

EXIM BANK ประสบความสำเร็จในการเสนอขาย พันธบัตร สกุลดอลลาร์สหรัฐ มูลค่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.354% ต่อปี...
คนเก่ง 5 คนจากประเทศไทย ผู้ชนะโครงการ Swift Student Challenge ของ WWDC 24

พบผู้ชนะ Swift Student Challenge 5 คนจากไทย

โครงการ Swift Student Challenge คือ การแข่งขันการสร้างสรรค์แอป Swift Playground ตามแบบฉบับของตนเอง โดยใช้ภาษาการเขียนโปรแกรม Swift ซึ่งจัดขึ้นทุกปีในช่วงงาน Worldwide Developers Conference หรือ...
NESDC reveal aging society caused the “Sandwich Generation” in Thailand

Aging society caused “Sandwich Generation” in Thailand

Aging society caused the “Sandwich Generation” in Thailand that individuals who are responsible for caring...
ผู้บริหาร บมจ.ท่าอากาศยานไทย “AOT” ร่วมประชุม ACI APAC & MID ROSC ครั้งที่ 2 ที่กรุงริยาดห์ ซาอุดิอาระเบีย หารือมาตรฐานความปลอดภัยสนามบินนานาชาติ และจัดทำคู่มือปฏิบัติที่จะนำมาใช้กับสนามบินของ AOT แห่ง

AOT ถกสนามบินโลก-ICAO แนะออกกม.เพิ่มความปลอดภัย

AOT เดินสายประชุม ACI “ROSC” รอบ 2 ถกมาตรฐานความปลอดภัยสนามบินโลก ผุดคู่มือต้นแบบ “จัดการความปลอดภัย-ลดความเสี่ยง” ด้าน ICAO แนะรัฐบาลทุกประเทศเร่งประกาศเป็นกฎหมายบังคับใช้สนามบินในประเทศด้วย AOT เดินสายประชุม ACI...