รัฐบาลย้ำอีกครั้ง! ผู้ประกอบการอย่าลืมนำแรงงาน 4 สัญชาติต่อใบอนุญาต

รัฐบาลย้ำอีกครั้ง! ผู้ประกอบการนำแรงงาน 4 สัญชาติ ที่ใบอนุญาตทำงานใกล้จะหมดอายุวันที่ 13 ก.พ.นี้ มาอายุใบอนุญาตทำงานด่วน ผ่านเว็บไซต์ e-workpermit.doe.go.th

  • ใบอนุญาตทำงานใกล้จะหมดอายุวันที่ 13 ก.พ.นี้
  • นำมาอายุใบอนุญาตทำงานด่วน
  • ผ่านเว็บไซต์ e-workpermit.doe.go.th

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 5 ก.ค.65 เห็นชอบให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อทำงานถึงวันที่ 13 ก.พ.66 แล้ว อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไปได้ ถึงวันที่ 13 ก.พ.67 หรือวันที่ 13 ก.พ.68 ตามแต่ละกรณีนั้น

สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุในวันที่ 13 ก.พ.67 หากประสงค์จะทำงานต่อไปถึง 13 ก.พ.68 สามารถทำได้ดังนี้

  • ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ที่เว็บไซต์ e-workpermit.doe.go.th
  • พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอ (บต. 50 อ. 5)
  • ชำระค่าธรรมเนียมค่ายื่นคำขอ ฉบับละ 100 บาท
  • และค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต ทำงาน ฉบับละ 900 บาท ภายในวันที่ 13 ก.พ.67

ทั้งนี้หลังจากดำเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ยื่นหลักฐานการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรฯ (Visa) ไม่น้อยกว่าวันที่ 13 ก.พ.68 และหลักฐานการขึ้นทะเบียน เป็นผู้ประกันตน หรือการทำประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข แล้วแต่กรณี ต่อกรมการจัดหางาน

“กรมการจัดหางาน ยืนยันว่า ไม่มีการขยายระยะเวลาหากต้องการให้แรงงานของท่านทำงานต่อไปถึงวันที่ 13 ก.พ.68 ให้เร่งดำเนินการยื่นเอกสารต่ออายุใบอนุญาตภายในกำหนด มิฉะนั้นการอนุญาต ให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานจะเป็นอันสิ้นสุดแรงงานต่างด้าวต้องเดินทางกลับประเทศต้นทางและหากประสงค์จะกลับเข้ามาทำงาน ในประเทศไทย ต้องดำเนินการตามกระบวนการนำเข้า MOU”

อย่างไรก็ตามหากติดปัญหาไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้ สามารถติดต่อขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 ในท้องที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานที่ทำงานของคนต่างด้าว หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694