โครงสร้าง เศรษฐกิจไทย ต้อง Upgrade ใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น

เศรษฐา ทวีสิน เศรษฐกิจไทย
เศรษฐา ทวีสิน นายกฯ เปิดงาน “THACCA SPLASH” - Soft Power Forum 2024

นายกฯ เปิดงาน “THACCA SPLASH” – Soft Power Forum 2024 ย้ำโครงสร้าง เศรษฐกิจไทย ต้องได้รับการ Upgrade จากแรงงานที่ใช้ทักษะต่ำมาใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น

วันนี้ (28 มิถุนายน 2567) เวลา 10.00 น. ณ ฮอลล์ 1 – 2 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน “THACCA SPLASH” – Soft Power Forum 2024

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่ได้มาเปิดงาน THACCA SPLASH – SOFT POWER FORUM 2024 ในครั้งนี้ ว่า เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของรัฐบาลที่จะสร้างเวทีการรวมพลังของทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย Soft Power

Soft Power
สุดยิ่งใหญ่ ภายในงาน THACCA SPLASH – SOFT POWER FORUM 2024

ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเรือธงของรัฐบาล ปัจจุบันโครงสร้างเศรษฐกิจของเราเติบโตจากภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรที่มีคนเกี่ยวข้องทำงานอยู่จำนวนมาก เช่น แรงงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และเกษตรกรทุกท่าน

งานในภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้จำนวนไม่น้อยเป็นแรงงานที่ใช้ทักษะต่ำ ซ้ำยังต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ ฤดูกาล น้ำฝน น้ำท่วม น้ำแล้ง ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่มีความไม่แน่นอน ยังส่งผลกระทบไปสู่สถานะทางการเงินของครอบครัวและระดับประเทศ แสดงออกมาเป็นปริมาณหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ที่สูงกว่า 90%

โครงสร้างเศรษฐกิจไทยต้องได้รับการ Upgrade

นายกฯ กล่าวว่า โครงสร้างเศรษฐกิจไทยต้องได้รับการ Upgrade จากการใช้แรงงานทักษะต่ำ หันไปใช้มันสมองและความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น โดยเฉพาะในยุคของ Digital Age และงานที่ให้มูลค่ากับฝีมือมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม งานในภาค Digital Age จำนวนไม่น้อยมีความต้องการทักษะขั้นสูง ซึ่งคนจำนวนมากจะต้องใช้ระยะเวลานานในการฝึกฝน เช่น การเขียน Code เป็นต้น

รัฐบาลเล็งเห็นการผลักดันยุทธศาสตร์ Soft Power ให้เป็นอุตสาหกรรมที่คนไทยทั้งหมดสามารถมีส่วนร่วมได้ ด้วยศักยภาพของทุกคน ที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรม ฝีมือ และเวทีในการแสดงออก เป้าหมายใหญ่ของเราคือ “สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้” เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุข และทำให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญก้าวหน้า

นายกฯ กล่าวต่อว่า จุดประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ มุ่งปักหมุดใน 3 สร้าง คือ “สร้างแรงบันดาลใจ ให้ทุกคนตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง สร้างเวทีแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม Soft Power ของไทยผ่านการเรียนรู้ case study ที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศ และสร้างสุดท้าย คือ สร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางถึงพลัง Soft Powerไทย ให้สื่อสารทุกทิศทางอย่างทรงพลัง เปรียบเสมือนการสาด หรือ SPLASH

รัฐบาลเดินหน้าพัฒนา Soft power อย่างครบวงจร

เศรษฐา ย้ำ เศรษฐกิจต้องได้ Upgrade
นายกฯ และคณะรัฐมนตรี เดินชมภายในงาน

โดยเราจะเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรตั้งแต่การพัฒนาต้นน้ำยันปลายน้ำ โดยการพัฒนาต้นน้ำ ต้องเริ่มจากการพัฒนาคน ซึ่งรัฐบาลกำลังเดินหน้าโครงการ 1 ครอบครัว 1 Soft Power (OFOS) ที่จะเฟ้นหาศักยภาพของทุกครอบครัว บ่มเพาะและพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรม ยกระดับให้เป็นแรงงานทักษะสูง

ขั้นกลางน้ำ จะมีการออกกฎหมายตั้งหน่วยงาน THACCA ซึ่งทำหน้าที่เป็น One-stop Service คอยผลักดันอุตสาหกรรม Soft Power ต่าง ๆ ทั้ง 11 ด้าน เช่น การวิเคราะห์ตลาด สำรวจกฎระเบียบที่อาจจะเป็นอุปสรรค และส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรม การแข่งขันในประเทศ

ในขั้นปลายน้ำ THACCA ก็จะเป็นผู้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน ประสานกับต่างประเทศ เพื่อนำ Soft Power ของไทย ไปเผยแพร่ในตลาดให้มากยิ่งขึ้น

ตั้งเป้า Soft Power ยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศรายได้สูง

นายกฯ ระบุว่า วันนี้ หลาย ๆ คำศัพท์ ทั้ง THACCA และ OFOS หรือแม้กระทั่ง Soft Power อาจมีหลายคำที่ดูจะสลับสับไปมา ขอเชิญทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ เดินสำรวจหลาย ๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็นตัว THACCA Pavilion ที่แสดงให้เห็นความสำคัญของ Soft Power ต่อสภาพเศรษฐกิจ ที่จะมายกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศรายได้สูง ซึ่งตัวชี้วัดที่สำคัญก็คือการมีรายได้ต่อหัวประชากรกว่า 13,846 เหรียญสหรัฐต่อปี ตามหลักเกณฑ์ของ IMF

ซอฟท์ เพาเวอร์ เศรษฐกิจ
งานก็จะมีการฉายภาพกลไกการขับเคลื่อน และมีการนำเสนอตัวอย่างวิธีการ หรือ HOW TO ในการยกระดับ Soft Power

ในส่วนของงานก็จะมีการฉายภาพกลไกการขับเคลื่อน และมีการนำเสนอตัวอย่างวิธีการ หรือ HOW TO ในการยกระดับ Soft Power ที่นานาประเทศได้ปฏิบัติ และขอเชิญทุกท่านไปดูตัวอย่างศักยภาพของ Soft Power ไทยที่ถือว่า ประสบความสำเร็จจนได้ไปแสดงในเวทีโลกต่าง ๆ

“รัฐบาลตั้งเป้าผลักดันอุตสาหกรรม Soft Power ทั้ง 11 สาขา โดยนำความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี มาประยุกต์กับทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และบริการของไทยเรา

ตั้งเป้าให้เวทีนี้เปิดกว้างสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม ตอบโจทย์ทุกความสนใจ รวมถึงเป็นเวทีแห่งโอกาสในการแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ที่ประสบความสำเร็จในวงการอุตสาหกรรม Soft Power ระดับโลก โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวทีนี้จะมีส่วนส่งเสริมการพัฒนา Soft Power ของไทย” นายกฯ ย้ำ

ทำเนียบรัฐบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : เศรษฐกิจไทย ปี 67 ลุ้นส่งออกขยายตัวครั้งแรก ในรอบ 2 ปี