ขึ้น เงินเดือน ข้าราชการ พรุ่งนี้(1พ.ค.67)

ขึ้น เงินเดือน ข้าราชการ รัดเกล้า 1พ.ค.67
นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

“รัดเกล้า” รองโฆษกรัฐบาล เผยข่าวดี พรุ่งนี้ได้ฤกษ์ ขึ้น เงินเดือน ข้าราชการ ระบบใหม่  วุฒิ ป.ตรี สอบเข้าทำงาน ข้าราชการ เงินเดือน ขึ้น แตะ 18,000 บาท ภายใน 2 ปี

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มี มติ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 อนุมัติ ปรับอัตรา เงินเดือน แรกบรรจุ

ขึ้น เงินเดือน ข้าราชการ บรรจุใหม่ 18,000 บาท ภายใน 2 ปี

สำหรับ กลุ่มข้าราชการพลเรือน และ เจ้าหน้าที่ ของรัฐ โดยมี เป้าหมาย ให้ผู้ที่ปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง ที่ใช้คุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี จะมีเงินเดือน ไม่น้อยกว่า 18,000 บาท

และผู้ที่ ปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง ที่ใช้คุณวุฒิระดับ ปวช. จะมีเงินเดือน ไม่น้อยกว่า 11,000 บาท ภายใน ระยะเวลา 2 ปี นั้น วันพรุ่งนี้ (1 พฤษภาคม 2567) คือ วันที่ มติดังกล่าว จะมีผล บังคับใช้ เป็นวันแรก

นางรัดเกล้า กล่าวต่อว่า นอกจาก ดูแล ข้าราชการ แรกเข้าแล้ว รัฐบาล ยังให้ ความสำคัญ ดูแลข้าราชการ ที่เกษียณ และได้รับ เบี้ยหวัดบำนาญ อีกด้วย

โดยครม. ยังได้ออก พระราชกฤษฎีกา เงินช่วย ค่าครองชีพ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2567 ซึ่งประกาศใช้ ในราชกิจจานุเบกษา ไปเมื่อ วันที่ 17 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

โดยมี สาระสำคัญ คือการปรับปรุง อัตราเงิน ช่วยค่าครองชีพ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ เพื่อกำหนด ให้ผู้ได้รับ หรือ มีสิทธิได้รับ เบี้ยหวัด หรือบำนาญ

ซึ่งเมื่อรวม กับเงินช่วยค่าครองชีพ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญแล้ว ต่ำกว่า เดือนละ 11,000 บาท ให้ได้รับ เงินช่วย ค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ เพิ่มขึ้น ตามอัตรา ที่กำหนด

เพื่อให้ สอดคล้อง กับค่าครองชีพ ที่สูงขึ้น และ การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ โดยจะมีผล ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เช่นเดียวกัน

ก.พ. มีความพร้อม 100 % ปรับขึ้นได้แน่

รองโฆษก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า  สำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) มีความพร้อม 100%

และได้มีหนังสือ แจ้งเวียน แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับ การปรับอัตราเงินเดือน แรกบรรจุ และการปรับเงินเดือน ชดเชย ผู้ได้รับผลกระทบ ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว

ตามหนังสือ ที่ นร. 1012.3/ว 9 ลงวันที่ 9 เมษายน 2567

ทั้งนี้ หากหน่วยงานใด ดำเนินการ ปรับไม่ทัน การปรับขึ้นเงินเดือน จะให้มีผล ย้อนหลัง รวมถึง ได้ ประสาน กับสำนักงบประมาณ และ กรมบัญชีกลาง ไว้เรียบร้อยแล้ว

ขอให้ข้าราชการ และผู้ได้รับเบี้ยหวัด หรือบำนาญ มั่นใจ ได้ว่า การปรับขึ้นเงินเดือน ครั้งนี้ จะเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย แน่นอน

สำหรับ การปรับ อัตราเงินเดือนแรก บรรจุข้าราชการนั้น ก็เพื่อ ดึงดูด บุคลากรคุณภาพ เข้าสู่ ระบบราชการ เพื่อให้ ระบบราชการ ของไทย มีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น นอกจาก การปรับอัตราเงินเดือน แรกบรรจุข้าราชการ แล้ว

รัฐบาล ยังคงคำนึงถึง ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ที่จะต้องดำรงชีพ อยู่ได้ ในสภาพเศรษฐกิจ และ ค่าครองชีพ ที่เพิ่มสูงขึ้น ในปัจจุบัน จึงได้ปรับเพิ่มเงิน ช่วยค่าครองชีพ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ให้เพิ่มขึ้น

ซึ่งเป็น ปัจจัย สนับสนุน สำคัญที่จะทำ ให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต และจะส่งผลให้ ความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิต ของประชาชน ดีขึ้นตามลำดับ

รัฐบาลไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการแน่ 1 พ.ค.นี้