“พิพัฒน์”เปิด รับสมัครคนไทย ทำงานบนเครื่องบิน 400 อัตราที่ฮ่องกง

รับสมัครคนไทย
“พิพัฒน์" เปิดรับสมัครคนไทย ทำงานบนเครื่องบิน 400 อัตราที่ฮ่องกง

ข่าวดี! “พิพัฒน์”เปิด รับสมัครคนไทย ทำงานบนเครื่องบิน 400 อัตราที่ฮ่องกง เงินเดือน 4.2 หมื่นบาท ทำงานนอกเวลา (OT) ชั่วโมงละ 850 บาท

  • เงินเดือน 4.2 หมื่นบาท
  • ทำงานนอกเวลา (OT) ชั่วโมงละ 850 บาท

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานเปิด รับสมัครคนไทย ไปทำงานในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จำนวน 400 อัตรา กับนายจ้างบริษัท Cathay Pacific Airways Limited ซึ่งประกอบธุรกิจสายการบินทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ เงินเดือน 9,100 เหรียญฮ่องกง หรือประมาณ 42,978 บาท ค่าล่วงเวลา ชม. ละ 180 เหรียญฮ่องกง หรือประมาณ 850 บาท

โดยมีระยะเวลาจ้างงาน 3 ปี นายจ้างจ่ายค่าเช่าที่พัก ปีที่ 1 ถึง ปีที่ 2 เดือนละ 7,000 เหรียญฮ่องกง หรือประมาณ 33,060 บาท ปีที่ 3 เดือนละ 5,800 เหรียญฮ่องกง หรือประมาณ 27,393 บาท ค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ เมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง ค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน และผู้อยู่ในอุปการะ และความคุ้มครองประกันภัย

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครโดยตรงที่เว็บไซต์บริษัท careers.cathaypacific.com/ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

“กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาโดยตลอด เพราะนอกจากทำให้แรงงานไทยมีรายได้มั่นคง เม็ดเงินที่ถูกส่งกลับมาดูแลครอบครัว ยังหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประเทศไทย ส่งผลต่อความเจริญเติบโต และยั่งยืนต่อไป” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า สำหรับการรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ของบริษัท Cathay Pacific Airways Limited นายจ้างได้กำหนดคุณสมบัติเบื้องต้น อายุ 18 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือหากสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องมีประสบการณ์เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างน้อย 1 ปี มีทักษะในการเขียนและพูดภาษาอังกฤษและภาษาไทย

ทั้งนี้ หากสามารถสื่อสารภาษาที่สามได้ หรือมีประสบการณ์ด้านสายการบิน การบริการ หรืออุตสาหกรรมการบริการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครและอัพโหลดเอกสาร ประกอบด้วย ประวัติส่วนตัวที่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19

และผลการทดสอบภาษาอังกฤษ กรณี IELTS (Academic) ระดับ 6.0 ขึ้นไป หรือ TOEIC ทักษะการอ่านและการฟัง ระดับ 325 ทางเว็บไซต์ careers.cathaypacific.com

สำหรับการรับสมัครในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจ่ายเพียงค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ได้แก่ ค่าถ่ายรูป ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี)

และค่าสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,600 บาท

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th/overseas หัวข้อ “ข่าวประกาศรับสมัคร” และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท Cathay Pacific Airways Limited ทาง email: [email protected] สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10

หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2245 1034 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

นอกจกานี้ นายพิพัฒน์ ยังเป็นประธานกล่าวมอบโอวาทให้กับข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปประจำการในต่างประเทศ โดยมี นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายภุชงค์ วรศรี ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วม ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

ทั้งนี้ ผมขอแสดงความยินดีกับข้าราชการทั้ง 8 ท่าน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ไปประจำการในต่างประเทศ ในตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ในประเทศ ไต้หวัน มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และซาอุดีอาระเบีย ซึ่งแต่ท่านต่างเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ

และมีประสบการณ์ในการทำงานตามภารกิจของกระทรวงแรงงาน โดยใช้ทักษะดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพเพื่อปฏิบัติภารกิจด้านแรงงาน

สำหรับ การปฏิบัติงานในต่างประเทศจำเป็นต้องมีหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแลแรงงานไทยให้ได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองตามกฎหมาย ควบคู่ไปกับการขยายตลาดแรงงานเพื่อเพิ่มโอกาสให้แรงงานไทยได้ไปทำงานในต่างประเทศมากขึ้น

ซึ่งเป็นหน้าที่อันทรงเกียรติในฐานะผู้แทนกระทรวงแรงงาน ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงานในต่างประเทศ และท่านยังปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะเป็นที่พึ่งของพี่น้องแรงงานไทย รวมทั้งเป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ กับภาคเอกชน นายจ้าง ลูกจ้าง และอาสาสมัครแรงงานไทยในพื้นที่ที่รับผิดชอบดูแลอีกด้วย

“ผมขอให้ท่านปฏิบัติราชการ สร้างความสมัครสมาน สามัคคี ในหมู่คณะ ดูแลรับรู้ถึงความทุกข์ ความสุขของพี่น้องแรงงานไทยดุจครอบครัวของท่านเอง ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆ ส่งเสริมความจงรักภักดี เทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุล แรงงานไทย และอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ มีความสุขกายและใจแข็งแรง และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างราบรื่น”นายพิพัฒน์ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : นายกฯ ยกระดับคุณภาพชีวิต “แรงงาน” เพิ่มความคุ้มครองลูกจ้าง 11 เรื่อง

: เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน