กรมการท่องเที่ยว ลุยตรวจ CBT ชุมชนปี67 งบน้อยได้แค่ 53 แห่ง

กรมการท่องเที่ยว ลุยตรวจ CBT ชุมชนปี67 งบน้อยได้แค่ 53 แห่ง
กรมการท่องเที่ยว ลุยตรวจ CBT ชุมชนปี67 งบน้อยได้แค่ 53 แห่ง

กรมการท่องเที่ยว เดินสายตรวจประเมินมาตรฐาน CBT “ชุมชนท่องเที่ยว” ปี’67 ได้งบทำได้แค่ 53 แห่งจากทั้งหมด 154 แห่ง พ.ค.นี้ปูพรมพื้นที่แรกในแหล่งมรดกโลก “ชุมชนเมืองโบราณศรีเทพ” ปีหน้าเร่งบูรณาการ เพิ่มเครื่องมือใหม่เสริมทัพ

นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดี กรมการท่องเที่ยว
นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดี กรมการท่องเที่ยว

นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ในปี 2567 ทางกรมการท่องเที่ยวเริ่มตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับ และพัฒนาชุมชน ท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ สร้างความน่าเชื่อถือ แรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกมิติ ในเดือนพฤษภาคม 2567 นี้ เริ่มประเมินแห่งแรก “ชุมชนเมืองโบราณศรีเทพ” จังหวัดเพชรบูรณ์ เมืองมรดกโลกใหม่ล่าสุดของไทย ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ตามแผนจะเดินหน้าประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวชุมชนทั่วประเทศ ตลอดปีนี้สามารถตรวจตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรรรวม 53 แห่ง

ในปีงบประมาณ 2567 มีชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศ สมัครเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐาน รวมทั้งสิ้น 154 ชุมชน ทางกรมการท่องเที่ยวจะเร่งบูรณาการกับหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อพิจารณาคัดเลือกชุมชนที่ผ่านหลักเกณฑ์เบื้องต้น จากนั้น ก็จะกำหนดช่วงเวลาลงพื้นที่ชุมชนเพื่อตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานต่อไป

เบื้องต้นสามารถตรวจประเมินได้เพียง 53 ชุมชน โดยเป็นไปตามงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร ระยะต่อไปจะสร้างกลไกความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด กับหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ รวมทั้งจะหารือกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เพื่อ นำเครื่องมือแบบฟอร์มระบบประเมินผลด้วยตนเอง (Self Assessment System) มาใช้ตรวจประเมินมากขึ้น จะสามารถตอบสนองความต้องการ ของชุมชนท่องเที่ยวได้ และ จะพยายามลดข้อจำกัดด้านงบประมาณ เพิ่มความรวดเร็วในการตรวจประเมินในแต่ละชุมชนอย่างเต็มที่

ปัจจุบันมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ใช้สัญลักษณ์ CBT (Community Base Tourism) เริ่มได้รับความสนใจจากพื้นที่ต่าง ๆ มากขึ้น เนื่องจากชุมชนท่องเที่ยว ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว สามารถสร้างความเชื่อมั่น ให้นักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี

ตลอดเดือนพฤษภาคม 2567 กรมการท่องเที่ยวกำหนดลงพื้นที่ตรวจประเมินให้ชุมชนท่องเที่ยว ตามพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีก 12 แห่ง เช่น 1.ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านวังกรด อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 2.วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 3.ชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 4.วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกิดหลวงปู่ทวด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และชุมชนที่ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ

-เรื่องโดย #เพ็ญรุ่งใยสามเสน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ททท. รับลูกครม. ดันราชบุรีท่องเที่ยวปัง ต่อยอดรายได้ 3.8 พันล้าน

กรมการท่องเที่ยว(อังกฤษ: Department of Tourism) เป็น ส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศไทยในด้านบริการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว มาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การรักษาความปลอดภัย ทางการท่องเที่ยว รวมถึง การสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยนโยบายการท่องเที่ยว แห่งชาติ กฎหมายว่าด้วย ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กฎหมายว่า ด้วยภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศ ในราชอาณาจักร และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ก่อให้เกิดประโยชน์ ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

กรมการท่องเที่ยว เดิมชื่อ“สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว”จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่3 ตุลาคมพ.ศ. 2545โดย เป็นการถ่ายโอนภารกิจบางส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและภารกิจด้านภาพยนตร์จากกรมประชาสัมพันธ์มาไว้ในการดูแลของสำนักงานฯ

ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่16 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2553ให้เปลี่ยนชื่อสำนักงาน พัฒนาการท่องเที่ยว เป็น“กรมการท่องเที่ยว”ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อ สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นกรมการท่องเที่ยว พ.ศ.2553 มีผลบังคับใช้ คือ27 สิงหาคมพ.ศ. 2553