“เศรษฐา” มอบสารวันครูแห่งชาติ เชิดชูเกียรติ อวยพรให้มีความสุข

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบสาร เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ปี 2567 วันที่ 16 มกราคม 2567

“เศรษฐา” มอบสารวันครูแห่งชาติ เชิดชูเกียรติ อวยพรให้มีความสุข มีพลังกายใจเข้มแข็ง ร่วมกันเสริมสร้างเด็กไทย

  • มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ  
  • เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศและของโลก

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบสาร เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ปี  2567 วันที่ 16 มกราคม 2567 ว่า

เนื่องในโอกาสวันครู วันที่ 16 มกราคม 2567 ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ผมขอแสดงซึ่งมุทิตาจิต ความระลึกถึง ความเคารพ ความกตัญญูและความปรารถนาดีมายังครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศทุกท่าน

ครูในฐานะผู้ทำงานหนัก ผู้เปรียบประหนึ่งปฏิมากรสร้างบุคลากรที่มีคุณค่าให้แก่ประเทศชาติ วันครูจึงเป็นวันที่เราทุกคนจะต้องแสดงออกถึงความตั้งใจ ความตระหนักในบุญคุณแด่ครูทุกคนในชีวิตของพวกเรา รวมถึงทุกท่านที่ประกอบอาชีพครูในวันนี้ และร่วมกันเชิดชูเกียรติครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ โดยในปีพุทธศักราช 2567

ผมได้มอบคำขวัญว่า “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์” เพื่อแสดงให้เห็นว่าการเป็นครู ไม่ใช่แค่การสอนหนังสือ ไม่ใช่แค่การให้ความรู้ตามตำรา แต่สิ่งซึ่งครูที่ดีควรให้กับนักเรียนคือวิธีคิดและวิธีการจัดการกับชุดข้อมูลที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ใครก็ตามที่มีระเบียบวิธีคิดที่ดีเขาจะเติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเองอย่างมีคุณภาพ

และครูยังต้องเป็นผู้สามารถสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ ปลดปล่อยศักยภาพ เปิดโอกาสให้นักเรียนแสวงหาทักษะที่ตอบสนองต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว พร้อม ๆ ไปกับการเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ จริยธรรม ศีลธรรมในโลกสากล รวมถึงการเป็นคนที่เต็มไปด้วยความเข้าใจเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ทั้งหมดนี้คือหัวใจของการพัฒนามนุษย์ เป็นงานของครูและคือความหมายของคำว่าการศึกษา

ผมขออวยพรให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านประสบแต่ความสุข มีพลังกาย พลังใจที่เข้มแข็ง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพื่อร่วมกันเป็นพลังเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนไทยเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศและของโลกต่อไป

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ด้านนางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า “วันครูแห่งชาติ” ได้ถูกประกาศจัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 โดยมี “ดอกกล้วยไม้” เป็นสัญลักษณ์ของวันครู

“ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่มอบความรู้และอบรมสั่งสอนในเรื่องต่าง ๆ ทั้งแนวทางในการทำงานและดำเนินชีวิต พร้อมเชิญร่วมกิจกรรมงานวันครูเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 ของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้แนวคิด “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” โดยจะจัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ ในรูปแบบผสมผสาน ทั้ง Onsite และ Online ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป” นางรัดเกล้ากล่าว