ททท. ถกแผนตลาดประกาศปี’68 “Thailand Grand Year”

ททท.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดวันแรก 8 ก.ค.2567 “ประชุมเชิงบูรณาการแผนปฏิบัติการ ททท. ปี 2568 -Tourism Authority of Thailand Action Plan 2025 : TATAP 2025” ที่ศูนย์สิริกิติ์

ททท.ทั่วไทยทั่วโลก รวมตัวถกแผนตลาดปี’68 “นัทรียาทวีวงศ์” ประธานบอร์ดลั่น ให้ทุกฝ่ายผนึกทีมประกาศปี “Thailand Grand Tourism Year” ขานรับ IGNITE Thailand “ผู้ว่าฯฐาปนีย์” นำทีมพลิกโฉมใหม่ 4 เรื่อง “เพิ่มรายได้/เพิ่มจำนวน/เพิ่มวันพัก/กระจายพื้นที่เที่ยว” โหมขาย 3 โครงการ “ซอฟท์พาเวอร์-Tourism IGNITE-5Must Do in Thailand”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ประธานบอร์ด ททท.เป็นประธานประชุม TATAP 2025 สั่งลุยปี 2568ประกาศให้เป็น“Thailand Grand Tourism Year”

นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ประธานกรรมการ (บอร์ด) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า เป็นประธานการประชุมเชิงบูรณาการแผนปฏิบัติการททท. ปี 2568 -Tourism Authority of Thailand Action Plan 2025 : TATAP 2025” เริ่มวันแรกวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยมีกรรมการททท.เข้าร่วมด้วย พร้อมผู้บริหารและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นำโดย นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการททท.ผู้บริหาร ผู้อำนวยการตลาดในประเทศทั้งหมด ทุกสำนักงานทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และตลาดต่างประเทศทั่วโลกทุกสำนักงาน จะประชุมหารือรายละเอียดต่าง ๆ ไปจนถึงวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2567 เพื่อกำหนดนโยบายและทิศทางการตลาดที่จะใช้เป็นกรอบตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยทั้งประเทศเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน ตามนโยบาย IGNITE Thailand’s Tourism ของรัฐบาล

ททท.จัดทำแผนตลาด
ททท.สำนักงานทั่วเมืองไทยและทั่วโลก เริ่มนำเสนอแผนตลาดปี 2568 ขานรับโจทย์ใหญ่ เพิ่มรายได้ เพิ่มจำนวน เพิ่มวันพัก กระจายพื้นที่ท่องเที่ยว นำไทยสู่ IGNITE Thailand และ Tourism Hub

รัฐบาลต้องการผลักดันการท่องเที่ยวไทยสู่แชพเตอร์ใหม่ตามยุทธศาสตร์ IGNITE Thailand ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศสร้างรายได้ทันที ตามแผนการตลาดททท.ปี 2568 จะเป็นปีที่สำคัญมากเพราะรัฐบาลตั้งใจจะประกาศให้เป็น “Thailand Grand Tourism Year” รักษาความต่อเนื่องขับเคลื่อนต่อ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 กระตุ้นความต้องการเดินทางท่องเที่ยว (Drive Demand) ส่วนที่ 2 ยกระดับห่วงโซ่อุปทาน (Shape Supply) ส่วนที่ 3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (Strive for Excellence)

เดินหน้าแผนตลาดการท่องเที่ยวของประเทศให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกมีมากขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน ความท้าทายด้านเศรษฐกิจและสังคมโลกยุคดิจิทัล ดังนั้นการท่องเที่ยวไทยต้องสามารถสร้างประสบการณ์ทรงคุณค่า ตอบโจทย์อย่างครอบคลุมตลอดห่วงโซ่การเดินทาง (Customer Journey) ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดเป็นความประทับใจในทุกจุดที่เดินทางไปใช้บริการ ตั้งแต่ก่อนเดินทาง ระหว่างเดินทาง และภายหลังการเดินทาง เพิ่มกระแสบอกต่อการเลือกไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของโลกและเกิดการเดินทางซ้ำ

โดยให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม ผ่านการประสานความร่วมมือภาครัฐ เอกชน พันธมิตรจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ ตอกย้ำการท่องเที่ยวไทยจะเป็นเครื่องยนต์สำคัญพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนส่งเสริมภาพลักษณ์สู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลกในอนาคตอันใกล้นี้

ททท. ถกแผนตลาดปี 68
ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. นำทีมต่อยอดนำท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจไทยเติบโตชูสินค้า 3 โครงการ ซอฟท์ พาเวอร์, Tourism IGNITE Thailand และ 5 Must Do in Thailand

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการททท. กล่าวว่าททท. ในฐานะองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย ตามแผนปี 2568 จะเร่งต่อยอดสร้างประสบการณ์ทรงคุณค่าและความยั่งยืนทางการท่องเที่ยว ผนึกกับทุกภาคส่วนทำงานอย่างเข้มแข็งยกระดับและพัฒนานำอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ระหว่างการประชุม TATAP 2025 ครั้งนี้ ได้กำหนดหัวข้อที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นทำให้เกิดแผนส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวฉบับใหม่ 4 เรื่อง ประกอบด้วย เรื่องที่ 1 กระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยว เรื่องที่ 2 กระตุ้นการใช้จ่าย เรื่องที่ 3 ขยายระยะเวลาพำนักหรือเพิ่มวันพักเฉลี่ย (OR :Occupacy Rate) เรื่องที่ 4 กระจายพื้นที่ท่องเที่ยวและช่วงเวลาการท่องเที่ยว

โดยเตรียมจุดพลังการท่องเที่ยวไทยที่มีคุณภาพนำเสนอจุดขายอันแข็งแกร่งของไทย 3 โครงการ คือ 1.ไทยแลนด์ ซอฟท์ พาวเวอร์ 2.Tourism IGNITE Thailand และ 3. 5 Must Do in Thailand ผ่านแนวคิดเสน่ห์ไทย สร้างภาพลักษณ์ “การท่องเที่ยวยั่งยืน” ด้วยวิธีเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทย และ “การกระจายการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทยจากเมืองหลักสู่เมืองน่าเที่ยว” นำรายได้ถึงมือประชาชนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยว โดยททท.เชื่อมั่นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะเป็นเครื่องมือสำคัญของประเทศสร้างเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืนได้ตามยุทธศาสตร์อย่างแน่นอน

ททท.เตรียมแถลงแผนตลาดปี 2568
ททท.เตรียมแถลงแผนตลาดปี 2568 วันที่ 15 ก.ค.2567 ที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ พร้อมเปิดความท้าทายใหม่ทำไทยสู่ฮับการท่องเที่ยวโลก

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมร่วมกันทุกฝ่ายของททท.ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว วันที่ 15 กรกฎาคม 2567ททท.จะเปิดแถลงทิศทางการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวปี 2568 เปิดฟรีให้ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชนในแวดวงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเข้ารับฟังได้อย่างเท่าเทียมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

สำหรับวันที่ 15 กรกฎาคม นี้ จะเปิดกว้างให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมได้ตลอดทั้งวันตั้งแต่ 9.00 น. – 17.30 น. โดยเตรียมจัดไฮไลต์ 4 กิจกรรม ได้แก่

  • กิจกรรมที่ 1 Market Briefing นำเสนอสถานการณ์และแนวทางการส่งเสริมตลาดของททท. สำนักงานต่างประเทศแต่ละพื้นที่ทั่วโลก
  • กิจกรรมที่ 2 Tourism Clinic เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจได้พบปะหารือกับผู้อำนวยการททท. สำนักงานต่างประเทศ ร่วมมือกันวางแผนขยายผลการทำตลาดเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ศักยภาพ
  • กิจกรรมที่ 3 แถลงทิศทางการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวปี 2568 เริ่มเวลา 18.00 น.

ททท.เปิดให้ผู้ที่สนใจเลือกติดตามแผนการตลาดปี 2568 ในวันดังกล่าวในช่องทางออนไลน์ได้ด้วย สามารถรับชมผ่านทาง YouTube Channel : Amazing Thailand

เพื่อประสานความร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของไทยก้าวสู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลกหรือ Tourism Hub ตามนโยบายรัฐบาล ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทุกสาขาธุรกิจ และชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติ วิถีวัฒนธรรม เป็นสารตั้งต้นสำคัญ ได้ใช้พลังของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสร้างความมั่งคั่ง ยั่งยืน  แบ่งปันประโยชน์เชิงบวกกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม ทำให้เศรษฐกิจเติบโตดีขึ้นแต่ฐานรากขึ้นมาจนถึงระดับประเทศและโลกได้ในปี 2568 เป็นต้นไป  

เรื่องโดย #เพ็ญรุ่งใยสามเสน #gurutourza

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :ททท.จัดเต็ม “Amazing Food Festival 2024” ปักหมุดจังหวัดภูเก็ต ปลุกกระแสการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอาหาร