คมนาคมผุดแผนสงกรานต์เดินทางปลอดภัย

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมดำเนินการภายใต้แผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

คมนาคมผุดแผนสงกรานต์เดินทางปลอดภัย “สุริยะ” สั่งการกรมทางหลวงชนบท อำนวยความสะดวกและปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ 67 เตรียมพร้อมให้บริการทุกเส้นทางเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมดำเนินการภายใต้แผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ของกระทรวงคมนาคม โดยสั่งการให้ กรมทางหลวงชนบท (ทช.)ประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางเลี่ยงให้ประชาชนใช้ถนนสายรอง เพื่อลดปริมาณการจราจรที่หนาแน่นของถนนสายหลัก

พร้อมทั้งตรวจสอบความพร้อมของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ระหว่างก่อสร้างให้พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้การรณรงค์ “เดินทางทั่วไทย คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจให้บริการประชาชน”

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ทช. ได้เน้นย้ำการป้องกัน และการลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนนบนเส้นทางหลวงชนบทให้น้อยลงมากที่สุด เพื่อสร้างความปลอดภัยรองรับการเดินทาง   ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมทั้งได้นำปัญหาและอุปสรรค ข้อมูลสถิติจากการดำเนินงานที่ผ่านมา มาวิเคราะห์ใช้ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางในการป้องกัน พร้อมทั้งปิดประเด็นช่องโหว่ที่เคยเกิดขึ้น เพื่อสร้างความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการปัญหาอุบัติเหตุควบคู่กันกับเทศกาลสงกรานต์

โดยมอบให้หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคดำเนินการตามแนวทางในการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดังนี้

ช่วงเตรียมความพร้อมและช่วงการรณรงค์เทศกาลสงกรานต์ (ช่วงวันที่ 4 – 10 เมษายน 2567)

 • ปรับปรุงโครงข่ายถนนและสะพานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้มีความสะดวกและปลอดภัย ไร้หลุมบ่อ
 • ตรวจสอบเครื่องหมายจราจร ป้าย ไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจร รวมถึงตัดหญ้า เพื่อเพิ่มระยะการมองเห็นให้ปลอดภัย
 • เตรียมความพร้อมเพื่อคืนพื้นผิวจราจร ให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
 • เตรียมความพร้อมสายด่วน 1146 ระบบ CCTV ระบบวิทยุสื่อสาร ระบบ Conference ให้พร้อมใช้งานตลอดจนประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางเลี่ยง และร่วมรณรงค์ โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น

ช่วงควบคุมเข้มข้นเทศกาลสงกรานต์ (ช่วงวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567)

 • คืนผิวจราจรพร้อมหยุดงานก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ให้ครบถ้วนตามที่ ทช. กำหนด
 • จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัย ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานเพื่อสรุปข้อมูลรายงานให้ได้รับทราบ
 • จัดตั้งหน่วยบริการประชาชน พร้อมจัดชุดตรวจการณ์เฝ้าระวังอุบัติเหตุ เพื่ออำนวยความปลอดภัยให้กับผู้ใช้เส้นทาง
 • จัดเจ้าหน้าที่ประจำการสายด่วน 1146 CCTV ระบบวิทยุสื่อสาร และระบบ Conference ตลอดช่วงเทศกาล
 • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ อาทิ สื่อกระแสหลัก และสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น

ช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ (ช่วงวันที่ 18 – 24 เมษายน 2567)

 • รวบรวมสรุปข้อมูลอุบัติเหตุ วิเคราะห์ ประมวลผล พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข/ป้องกัน
 • สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง/แก้ไข จุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุช่วงควบคุมเข้มข้น
 • เร่งดำเนินการปรับปรุง/แก้ไข จุดที่เกิดอุบัติเหตุให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
 • สามารถสอบถามเส้นทาง ทางเลี่ยงช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือแจ้งเหตุได้ที่ สายด่วน ทช. โทร. 1146