ในไตรมาส 1 อัตราการเข้าพักสูงสุดในรอบ 20 ไตรมาส

ท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวเกือบเท่าก่อน Covi-19 แล้ว ในไตรมาส 1 อัตราการเข้าพักสูงสุดในรอบ 20 ไตรมาส
ท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวเกือบเท่าก่อน Covi-19 แล้ว ในไตรมาส 1 อัตราการเข้าพักสูงสุดในรอบ 20 ไตรมาส

ท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวเกือบเท่าก่อน Covi-19 แล้ว อัตราการเข้าพักในไตรมาสนี้เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 75.27 สูงกว่าร้อยละ 70.24 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และสูงสุดในรอบ 20 ไตรมาส นับตั้งแต่ไตรมาสที่สองของปี 2562

ดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ สภาพัฒน์
ดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ สภาพัฒน์

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำนักงานสภพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สภาพัฒน์) รายงานว่าในไตรมาส ที่ 1 ปีนี้ ท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวเกือบเท่าก่อน Covi-19 แล้ว อัตราการเข้าพักในไตรมาสนี้เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 75.27 สูงกว่าร้อยละ 70.24 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และสูงสุดในรอบ 20 ไตรมาส นับตั้งแต่ไตรมาสที่สองของปี 2562

สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 11.8 ต่อเนื่องจาก การขยายตัวร้อยละ 9.8 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการเพิ่มขึ้น ของจ้านวนนักท่องเที่ยว ต่างประเทศและการท่องเที่ยวภายในประเทศ (ไทยเที่ยวไทย)

ท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มเป็นไตรมาสที่9

ท่องเที่ยวภายในประเทศ

  • ส่วนการท่องเที่ยวภายในประเทศของ นักท่องเที่ยวชาวไทย (ไทยเที่ยวไทย) มีจ้านวน 67.990 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้นต่อเนื่องร้อยละ 8.6 สร้างรายรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทยอยู่ที่ 2.32 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่9 ร้อยละ 10.2 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 26.4 ในไตรมาสก่อนหน้า

นักท่องเที่ยวต่างชาติใน Q1 คิดเป็น 92.01% ช่วงก่อน Covid-19)

โดยในไตรมาสนี้ มีนักท่องเที่ยว ต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจ้านวน 9.370 ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ 92.01 ของ ช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19) เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.5 ส่งผลให้รายได้ ด้านการท่องเที่ยวในไตรมาสนี อยู่ที่ 3.71 แสนล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 74.40 ของช่วงก่อน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19) เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.3

“ส่งผลให้ในไตรมาสนี มีรายรับรวมจากการท่องเที่ยว 6.03 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.0 สำหรับอัตราการเข้าพักเฉลี่ยในไตรมาสนี อยู่ที่ร้อยละ 75.27 สูงกว่าร้อยละ 73.55 ในไตรมาสก่อนหน้า และสูงกว่าร้อยละ 70.24 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเป็นอัตราการเข้าพักสูงสุดในรอบ 20 ไตรมาส”

สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร: ขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 11.8 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 9.8 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศและการท่องเที่ยว ภายในประเทศ (ไทยเที่ยวไทย)

หวังนักเที่ยวต่างชาติ 36.5 ล้านคน รายได้ 1.38 ล้านล้านบาท

สภาพัฒน์ประเมินว่านักท่องเที่ยวต่างชาติมีการฟื้นตัวเกือบถึงจุดก่อน Covid-19 แล้ว โดยสำนักงานตั้งเป้านักท่องเที่ยวต่างประเทศ 36.5 ล้านคน สร้างรายได้ 1.38 ล้านล้านบาท

โดยในไตรมาสนี มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ในประเทศไทยจำนวน 9.370 ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ 92.01 ของจ้านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงก่อน เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19) เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 43.5

โดยนักท่องเที่ยว ต่างประเทศที่เดินทางมาไทยสูงที่สุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย จีน 1.756 ล้านคน (สัดส่วนร้อยละ 18.74) มาเลเซีย 1.169 ล้านคน (สัดส่วนร้อยละ 12.47) รัสเซีย 0.623 ล้านคน (สัดส่วนร้อยละ 6.65) เกาหลีใต้ 0.559 ล้านคน (สัดส่วนร้อยละ 5.96) และอินเดีย 0.473 ล้านคน (สัดส่วนร้อยละ 5.05 )

การเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการดำเนิน มาตรการเชิงรุกด้านการอ้านวยความสะดวกในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย (Ease of Traveling) ของภาครัฐ อาทิ การยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวคาซัคสถาน โดยพ้านักในไทยได้ไม่เกิน 30 วัน (ตั งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567)

ยกเว้นการตรวจลงตราถาวรเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน ตั งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ประกอบกับการเพิ่มขึ น ของจ้านวนเที่ยวบินและเส้นทางการบินของสายการบินระหว่างประเทศ

ส้าหรับ มูลค่าบริการรับด้าน การท่องเที่ยว1 ในไตรมาสนี้อยู่ที่ 3.71 แสนล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 74.40 ของมูลค่าบริการรับด้าน การท่องเที่ยวในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19) เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 11 ร้อยละ 38.3

ส่วนการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย (ไทยเที่ยวไทย) มีจ านวน 67.990 ล้านคน-ครั้ง ขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ 8.6 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากช่วงวันหยุดยาวหลายช่วง รวมทั งการด้าเนินมาตรการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านงานเทศกาลและงานประจ้าปีในแต่ละจังหวัด

กาญจนบุรี ท่องเที่ยวสูงสุด3.559 ล้านคน-ครั้ง

สถานที่ท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยว ต่างประเทศที่เดินทางมาไทยสูงที่สุด
สถานที่ท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยว ต่างประเทศที่เดินทางมาไทยสูงที่สุด

จังหวัดที่มีผู้เยี่ยมเยือนคนไทยสูงที่สุด 5 อันดับแรก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ได้แก่ กาญจนบุรี 3.559 ล้านคน-ครั ง (สัดส่วนร้อยละ 5.24) ชลบุรี 3.078 ล้านคน-ครั ง (สัดส่วนร้อยละ 4.53) เพชรบุรี 2.921 ล้านคน-ครั ง (สัดส่วนร้อยละ 4.30) ประจวบคีรีขันธ์ 2.861 ล้านคน-ครั ง (สัดส่วนร้อยละ 4.21)

และพระนครศรีอยุธยา 2.380 ล้านคน-ครั ง (สัดส่วนร้อยละ 3.50) ส้าหรับรายรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทย2 ในไตรมาสนี้อยู่ที่ 2.32 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นไตรมาส ที่ 9 ร้อยละ 10.2 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 26.4 ในไตรมาสก่อนหน้า

ส่วนจังหวัดที่มีรายรับที่แท้จริงจากผู้เยี่ยมเยือนคนไทยสูงที่สุด 5 อันดับแรก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ได้แก่ ชลบุรี (สัดส่วนร้อยละ 8.45) เชียงใหม่ (สัดส่วนร้อยละ 7.48) ประจวบคีรีขันธ์ (สัดส่วนร้อยละ 5.00) เชียงราย (สัดส่วนร้อยละ 4.86) และ เพชรบุรี (สัดส่วนร้อยละ 3.91) ตามล้าดับ

การเพิ่มขึ้นของทั้งมูลค่าบริการรับด้านการท่องเที่ยวและมูลค่า การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทย ส่งผลให้ในไตรมาสนี มีรายรับรวมจากการท่องเที่ยวอยู่ที่ 6.03 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.0

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : กรมการท่องเที่ยว ลุยตรวจ CBT ชุมชนปี67 งบน้อยได้แค่ 53 แห่ง