รัฐ จับมือภาคเอกชน เพิ่มศักยภาพ 55 เมืองน่าเที่ยว

เศรษฐา ทวีสิน เมืองน่าเที่ยว
เศรษฐา ทวีสิน นายกฯ เผยรัฐ จับมือภาคเอกชน เพิ่มศักยภาพ 55 เมืองน่าเที่ยว

รัฐบาล จับมือภาคเอกชนใน 55 เมืองน่าเที่ยว เพิ่มศักยภาพท่องเที่ยว เมืองน่าเที่ยว ด้วยการเร่งพัฒนา และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ระบบขนส่งมวลชน ยกระดับมาตรฐานที่พัก ร้านอาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวก

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็น ประธานการประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับภาคเอกชน
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็น ประธานการประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับภาคเอกชน

บ่ายวันนี้ ( 11 มิถุนายน 2567) ณ ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็น ประธานการประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับภาคเอกชน ทั้ง สมาคมท่องเที่ยว สมาคมโรงแรม ร้านอาหาร ผู้ประกอบการ นำเที่ยว และ มัคคุเทศก์ รวมถึง การประชุมร่วมกับ 55 ผู้ว่าราชการจังหวัด ในการ ร่วมกันเร่ง เพิ่มศักยภาพ 55เมืองน่าเที่ยว

ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อน นโยบาย IGNITE TOURISM THAILAND จุดพลังการท่องเที่ยวไทย ด้วยการเชื่อมโยง การท่องเที่ยว จากเมืองหลัก ไปสู่เมืองรอง หรือเมืองน่าเที่ยว เพื่อ เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ ในช่วงครึ่งหลังของปี 2567

เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช และ ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ เข้าร่วมประชุม
เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช และ ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ เข้าร่วมประชุม

โดยมี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา และ นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุม

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลมุ่ง ผลักดันประเทศไทย สู่เป้าหมายการเป็น Tourism Hub ที่ สำคัญของโลก ด้วย นโยบาย IGNITE TOURISM THAILAND โดย มีกลยุทธ์เมืองหลัก และ เมืองน่าเที่ยว เป็นส่วนสำคัญ ในการเชื่อมโยง การท่องเที่ยว จากเมืองหลักสู่เมืองรอง

ซึ่ง จะมีการปรับ ภาพลักษณ์ยกระดับ จากเมืองรอง เป็นเมืองน่าเที่ยว ให้ เกิดการกระจาย นักท่องเที่ยว ไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ นำไปสู่ การขยายวันพัก และ เพิ่มค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว ส่งผลให้ เกิดการสร้างรายได้ไปยังประชาชน และ ชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศไทย

เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ในการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในวันนี้ รัฐบาลด้วยความร่วมมือ จากทั้งภาคเอกชน และ ในส่วนพื้นที่ 55 จังหวัดเมืองน่าเที่ยว จะเพิ่มศักยภาพจังหวัดท่องเที่ยวทั้ง 55เมืองน่าเที่ยว ด้วยการ เร่งพัฒนา และ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ระบบขนส่งมวลชน ยกระดับมาตรฐานที่พัก ร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทาง

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกและความหลากหลายให้แก่นักท่องเที่ยว สนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นด้วยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี การสนับสนุนทางการเงิน การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการปรับปรุงเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติ โดยจะส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองน่าเที่ยวอย่างเข้มข้น ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยการใช้สื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

นอกจากนี้ รัฐบาลจะเร่งผลักดันบางจังหวัดของประเทศไทยให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เพื่อผลักดันการท่องเที่ยวและสร้างชื่อเสียงในระดับสากลต่อไป

เอกชนขอรัฐช่วย SMEs เร่งปรับปรุงกฎหมาย

ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับภาคเอกชนในการเพิ่มศักยภาพจังหวัดท่องเที่ยว 55 จังหวัด เมืองน่าเที่ยว
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับภาคเอกชนในการเพิ่มศักยภาพจังหวัดท่องเที่ยว 55 จังหวัด เมืองน่าเที่ยว

การประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับภาคเอกชนในการเพิ่มศักยภาพจังหวัดท่องเที่ยว 55 จังหวัดเมืองน่าเที่ยวยังมีข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนที่ต้องการรับการสนับสนุนจากรัฐบาลในหลายประเด็น อาทิ การสนับสนุนเงินทุน หรือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่ธุรกิจ SMEs การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโรงแรมให้ทันสมัยและเอื้อต่อการดำเนินงาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบิน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว

รวมถึงการจัดทำข้อตกลงด้านการบินที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจของสายการบินไทย รวมถึงการลดภาษีและค่าธรรมเนียมสนามบินเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน การสนับสนุนการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่น การปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัย การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งทางรัฐบาลยินดีที่จะให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนสามารถทำงานและส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเร่งผลักดันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้บรรลุเป้าหมายทั้งทางด้านจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ทางการท่องเที่ยวตามที่ตั้งไว้ ตลอดจนพัฒนาสู่การเป็น Tourism Hub ที่มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : “ททท.- ทรู ” ขานรับครม.เปิดเมืองน่าเที่ยว 356 วันคนรักกาแฟ