“พิมพ์ภัทรา” เร่งคลอดร่างกฎหมายกำกับดูแลวัตถุอันตราย

“พิมพ์ภัทรา” นั่งหัวโต๊ะประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย พิจารณาร่าง กม. ลำดับรองภายใต้ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

  • กำกับดูแลสารโพแทสเซียมไซยาไนด์
  • เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในการเข้าถึงนวัตกรรม
  • ห้ามใช้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ว่า ที่ประชุมได้ขอความเห็นชอบใน 3 ร่างกฎหมาย คือ 1. ร่างกฎหมายลำดับรองภายใต้ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 1) ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับผิดชอบ พ.ศ….. 2) ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ และการต่ออายุ ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ (ฉบับที่ .. พ.ศ…..  3) ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเว้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่..) พ.ศ. … 2. ร่างรายงานสถานการณ์วัตถุอันตรายของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2564 – 2565 (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) 3. หน่วยงานผู้รับผิดชอบเสนอปรับปรุงแก้ไขบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้แจ้งถึงการดำเนินมาตรการควบคุมและกำกับดูแลสารโพแทสเซียมไซยาไนด์ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม การขอขยายระยะเวลาในการออกกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การดำเนินการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ…. ผลการดำเนินการต่อข้อหารือเพื่อสนับสนุนเกษตรกรในการเข้าถึงนวัตกรรม การดำเนินการเกี่ยวกับการห้ามใช้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส และการจำกัดการใช้ไกลโฟเซต และการดำเนินการของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการวัตถุอันตราย