ยืนยันเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ-ผู้พิการ 1 พันบาทเข้า 10 เม.ย.นี้เป็นเรื่องจริง

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ ยันเงินช่วยเหลือ 3 กลุ่ม เข้าวันที่ 10 เม.ย. 67 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ รับทุกคน สูงสุด 1,000 บาท เป็นเรื่องจริง

  • ยันเงินช่วยเหลือ 3 กลุ่ม
  • เข้าวันที่ 10 เม.ย. 67

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่มีข่าวออกมาเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือ 3 กลุ่ม คือผู้พิการ ผู้ไม่มีรายได้ รับสูงสุด 1,000 บาท เข้าวันที่ 10 เมษายน 2567 นั้น ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ดังนี้

1. มีสัญชาติไทย

2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. เป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุ แห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติอยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนั้นในระหว่างที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติยังมิได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดังกล่าว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คุณสมบัติผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปพลางก่อน