นายกฯ มอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือ คนพิการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายกฯมอบอุปกรณ์แก่ผู้พิการ
เศรษฐา ทวีสิน นายกฯ เป็นประธานมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ โครงการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ 72,000 ชุด

นายกฯ เป็นประธาน มอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือ คนพิการ โครงการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือ คนพิการ 72,000 ชุด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมปล่อยขบวนรถส่งมอบกายอุปกรณ์ให้คนพิการทั่วประเทศ

นายกรัฐมนตรี คนพิการ
นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการโครงการมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ 72,000 ชุด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (5 กรกฎาคม 2567) เวลา 10.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ โครงการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ 72,000 ชุด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะร่วมด้วย

นายกฯชมนิทรรศการโครงการมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ 72,000 ชุด

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ โครงการมอบกายอุปกรณ์ สำหรับช่วยเหลือคนพิการ 72,000 ชุด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 บริเวณโถงกลาง ตึกสันติไมตรี จากหน่วยงานต่าง ๆ นำมา จัดแสดง เช่น ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกายอุปกรณ์และสิ่งปลูกฝังทางออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันสิรินธร เพื่อ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เป็นต้น

โดยนายกฯ ให้ความสนใจ และสอบข้อมูล จากเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะ สถานการณ์ คนพิการในประเทศไทย พร้อมกับ สอบถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในเรื่องสิทธิสวัสดิการคนพิการ ตามมาตรา 20 คนพิการ มีสิทธิเข้าถึง และใช้ประโยชน์ ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวก อันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการ และความช่วยเหลือ อื่นจากรัฐ เช่น ด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านกฎหมาย ล่ามภาษามือ เบี้ยคนพิการ อุปกรณ์เครื่องช่วย เป็นต้น

นายกฯ มอบอุปกรณ์แก่คนพิการ
นายกฯ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกฯ ถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น ได้กล่าวแสดงความยินดี ที่มาเป็นประธาน ในพิธีมอบกายอุปกรณ์ สำหรับช่วยเหลือคนพิการ ในโครงการ จัดหากายอุปกรณ์ สำหรับช่วยเหลือคนพิการ 72,000 ชุด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ปล่อยขบวนรถส่งมอบกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการทั่วประเทศ

นายกฯ ปล่อยขบวนรถส่งมอบกายอุปกรณ์ ให้กับคนพิการทั่วประเทศ เนื่องใน โอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 72 พรรษา เป็นวาระสำคัญ ที่ปวงชนชาวไทยทุกคน จะได้พร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ รัฐบาลได้จัดโครงการและกิจกรรมเนื่องในวาระมหามงคล โดยน้อมนำแนวพระราชดำริและพระบรมราโชบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนคนไทยให้อยู่ดีมีสุข ซึ่งมุ่งเน้นให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ

ขบวนส่งมอบอุปกรณ์ข่วยเหลือผู้พิการ
นายกรัฐมนตรี ร่วมปล่อยขบวนรถส่งมอบกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการทั่วประเทศ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ได้รับโอกาส

โครงการมอบกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ได้รับโอกาส สิทธิ สวัสดิการที่เท่าเทียม ทั่วถึง เสริมศักยภาพในการดำรงชีวิต ซึ่งจะทำให้คนพิการได้รับความสะดวกในการดำเนินชีวิต และดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข

ทั้งนี้ นายกฯ ได้กล่าวขอบคุณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันดำเนินโครงการดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วง ซึ่งเป็นการร่วมสืบสานพระราชประสงค์และพระราชปณิธานที่มุ่งมั่นแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการบำบัดทุกข์และสร้างความผาสุกร่มเย็น ให้แก่ปวงพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า รวมถึงพี่น้องคนพิการทุกคน

นายกฯ ได้มอบกายอุปกรณ์แก่ผู้แทนคนพิการ จำนวน 10 คน และถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้จัดงาน จากนั้น นายกฯ เดินออกไปบริเวณถนนด้านข้างตึกสันติไมตรี ปล่อยขบวนรถ 10 คัน เพื่อส่งมอบกายอุปกรณ์ จำนวน 72,000 ชุด ให้แก่พี่น้องคนพิการทั่วประเทศ

ทำเนียบรัฐบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : คมนาคมจับมือ กทม.ยกระดับการคมนาคมช่วยคนพิการ