OECD มีมติเอกฉันท์รับไทยสู่กระบวนการเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ

OECD
ความสำเร็จ , OECD มีมติเอกฉันท์ รับไทยสู่กระบวนการเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ

คณะมนตรี OECD (OECD Council) ซึ่งประกอบด้วย 38 ประเทศสมาชิก มีมติเอกฉันท์เห็นชอบเปิดการหารือกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก (accession discussion) กับประเทศไทย นับเป็นก้าวสำคัญที่ไทยจะมีบทบาทในเวทีโลกและยกระดับประเทศสู่มาตรฐานสากลในทุกมิติ

เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดนุชา พิชยนันท์กล่าวว่า ประเทศไทย ได้ยื่นต้นฉบับหนังสือ แสดงเจตจำนง ในการเข้าเป็นสมาชิกOECD ไป เมื่อ เดือน เมษายน 2567 และ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมหารือ วาระพิเศษกับ คณะมนตรีOECD ซึ่ง ไทย ได้นำเสนอ จุดแข็งของประเทศ และ ผลประโยชน์ ที่ทั้งสองฝ่าย จะได้รับ ร่วมกัน จากการ เข้าเป็นสมาชิก ของไทย นับเป็นการแสดงออก ถึงความมุ่งมั่น ของประเทศไทยในการสมัคร เข้าเป็นสมาชิก ซึ่ง ต่อมาคณะมนตรีOECD ได้ มีมติเอกฉันท์ เปิดการรือกระบวนการ เข้าเป็นสมาชิก กับประเทศไทย จึง ทำให้ไทย มีสถานะ เป็นประเทศผู้สมัคร ที่อยู่ใน กระบวนการ เข้าเป็นสมาชิกOECD (OECDAccession Country)

ขั้นตอนถัดไป เลขาธิการOECD จะจัดทำแผนการเข้าเป็นสมาชิก

OECD ไทย
เลขาธิการOECD จะจัดทำแผนการเข้าเป็นสมาชิก (Accession Roadmap) ให้กับประเทศไทย

สำหรับ ขั้นตอนถัดไป เลขาธิการOECD จะ จัดทำแผนการ เข้าเป็นสมาชิก (Accession Roadmap) ให้กับ ประเทศไทย ซึ่ง เป็นเอกสารสำคัญที่จะระบุขั้นตอน การเข้าเป็นสมาชิก และ รายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ โดยตลอด กระบวนการ เข้าเป็นสมาชิก ประเทศไทย จะต้อง ดำเนินการ ร่วมกับคณะกรรมการ OECD(OECDCommittee) อย่างใกล้ชิด ในการปรับปรุง มาตรฐาน ที่เกี่ยวข้อง กับกฎหมาย (legislation) นโยบาย (policies) และแนวปฏิบัติ (practices) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของOECDเพื่อ บรรลุการ เข้าเป็นสมาชิก (full member) ในอนาคต

ไทยต้องปรับมาตรฐานภายในประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานOECD

แม้การดำเนินการ ร่วมกับOECD จะ มีหน่วยงาน ภาครัฐ เป็นตัวหลัก ในการดำเนินการ แต่ การปรับมาตรฐาน ภายในประเทศ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน OECDนั้น ครอบคลุม มาตรฐาน ในหลากหลายสาขา และ เกี่ยวข้อง กับทุกภาคส่วน ของประเทศไทย เช่น หลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ การแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม การศึกษา แรงงาน การพัฒนาเชิงพื้นที่ สิ่งแวดล้อม และดิจิทัล เป็นต้น โดยเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้การเข้าเป็นสมาชิกOECD ของ ไทยสำเร็จได้ คือการแสดงออกถึงความมุ่งมั่น (willingness) และความสามารถ (ability) ของประเทศไทยในการปฏิบัติตามตราสารทาง กฎหมายของOECD (OECDlegal instruments) รวมทั้งการที่ประเทศไทยมีนโยบายและแนวปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานของOECD ในเรื่องนั้น ๆซึ่ง จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมและ ความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ในการดำเนินการ ให้สอดคล้อง กับมาตรฐานOECD เพื่อ ให้ไทยผ่านการประเมิน และ สามารถเข้าเป็นสมาชิกOECD โดยสมบูรณ์

OECD ไทย
แผนและกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกOECD มีขั้นตอนและแบบแผนที่ชัดเจน

กระบวนการเข้าเป็นสมาชิกOECD มีขั้นตอนและแบบแผนที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้ไทยสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังการเข้าเป็นสมาชิกOECD มิใช่การทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) แต่เป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานของไทยในทุกด้านให้ทัดเทียมสากลเนื่องจากOECD คือองค์กรระหว่างประเทศที่มีบทบาทนำในการกำหนดมาตรฐานโลก ซึ่งหากไทยได้เข้าร่วมกลุ่มนี้ ก็จะทำให้ไทยมีมาตรฐานระดับโลก ส่งเสริมการเจรจาการค้าอื่น ๆ ที่ไทยกำลังดำเนินการ เพิ่มโอกาสของไทยรอบด้าน และย่อมส่งผลบวกให้กับคุณภาพชีวิตประชาชนคนไทยเช่นกัน

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานประสานหลักในการขับเคลื่อนการเข้าเป็นสมาชิกOECD ของประเทศไทย จะเร่งสร้างความตระหนักรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกOECD ของไทยให้ได้มากที่สุด เพราะการเข้าเป็นสมาชิกOECD มิได้เป็นเพียงเรื่องของภาครัฐ แต่เป็นเรื่องของประชาชนทุกคนที่จะร่วมขับเคลื่อนให้ประเทศไทยสามารถอยู่ในวงโคจรมาตรฐานระดับโลกไปพร้อมกัน

สมาชิกOECD

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : เศรษฐาเผยไทยสนใจสมัครเข้าOECDเพื่อยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจ