อีอีซี เปิดศูนย์เครือข่ายพลังสตรี อีอีซี ฉะเชิงเทรา

อีอีซี เปิดศูนย์เครือข่ายพลังสตรี อีอีซี ฉะเชิงเทรา
จุฬา สุขมานพ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เครือข่ายพลังสตรี อีอีซี ฉะเชิงเทรา

อีอีซี เดินหน้าสร้างการรับรู้ระดับพื้นที่ต่อเนื่อง เปิดศูนย์เครือข่ายพลังสตรี อีอีซี นำร่อง ฉะเชิงเทรา ดึงพลังสตรี ร่วมพัฒนาอาชีพ สานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างรายได้เข้าถึงชุมชน

อีอีซี EEC ศูนย์พลังเครือข่ายสตรี
จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี

ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี ร่วมกับ นายประสิทธิ์ อินทโชติ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา นายธีระพล สุ่มมาตย์ นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว และนางธัญรัตน์ อินทร รองเลขาธิการสายงานพื้นที่และชุมชน สกพอ. เข้าร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์เครือข่ายพลังสตรีอีอีซี นำร่อง ณ ชมรมผู้สูงอายุ ดอกลำดวน มัสยิดดารุ้ลคอยร็อต อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทั้งนี้พื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง และให้กลุ่มสตรีในพื้นที่เป็นกระบอกเสียงสำคัญ บอกเล่าถึงประโยชน์และความคืบหน้าในการพัฒนาพื้นที่อีอีซี เข้าตรงถึงชุมชน และเป็นศูนย์กลางดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายพลังสตรีอีอีซี ในพื้นที่ สร้างโอกาสการพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตให้พื้นที่และชุมชน

ศูนย์ฯ พลังสตรี นำร่องในพื้นที่อีอีซี ครบทั้ง 3 จังหวัด

อีอีซี EEC ศูนย์พลังเครือข่ายสตรี
นำร่อง เปิด ศูนย์เครือข่ายพลังสตรีอีอีซี

ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการอีอีซี กล่าวว่า การเปิดศูนย์เครือข่ายพลังสตรีอีอีซี นำร่อง ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งนี้ ถือเป็น ศูนย์ฯ พลังสตรี นำร่องในพื้นที่อีอีซี ครบทั้ง 3 จังหวัด ซึ่งที่ผ่านมาอีอีซี ได้เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้วิถีชาวนาภูมิปัญญาชุมชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อดึงพลังของกลุ่มสตรี มาเป็นตัวแทนสร้างความเข้มแข็งระดับชุมชน ร่วมถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่อีอีซี และประโยชน์สำคัญที่จะได้รับ ผ่านกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง

กลุ่มเครือข่าย พลังสตรีอีอีซี จะเป็นกลไก สำคัญ ผลักดันให้สินค้า และ บริการของชุมชนให้เป็นส่วนหนึ่งใน Supply Chain ของ นักลงทุน ซึ่งถือเป็นแนวทางสำคัญที่อีอีซี จะส่งเสริมคู่ไปกับการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ศูนย์เครือข่ายพลังสตรี นำร่อง ฉะเชิงเทรา แห่งนี้ จะประสานกับอีอีซี ทำกิจกรรมประโยชน์ต่อสาธารณในพื้นที่ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าและบริการ ในระดับวิสาหกิจชุมชน ไปสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์ได้ ผ่านกลไกความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา

ให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากพื้นที่อีอีซี มีช่องทางการตลาดที่กว้างขวางยิ่งขึ้น สร้างโอกาสให้แก่สินค้าชุมชน สานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ รวมถึงการท่องเที่ยวของชุมชนให้มีมาตรฐาน รองรับการเข้ามาใช้จ่ายของนักลงทุน และ ผู้ที่จะมาทำงาน และอยู่อาศัยในพื้นที่อีอีซี ต่อไป

ที่ตั้งศูนย์เป็นพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรม

อีอีซี EEC ศูนย์พลังเครือข่ายสตรี
เครือข่ายพลังสตรีอีอีซี ณ ชมรมผู้สูงอายุดอกลำดวน

สำหรับ ที่ตั้งศูนย์เครือข่ายพลังสตรีอีอีซี ณ ชมรมผู้สูงอายุ ดอกลำดวน ตั้งอยู่ ภายในมัสยิสดารุ้ลคอยร๊อต อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นชุมชนชาวมุสลิม แต่สามารถ อยู่ร่วมกับชาวพุทธ ได้อย่างกลมกลืน พื้นที่นี้ จึงเป็น สังคมพหุวัฒนธรรมอย่างแท้จริง รวมทั้งเป็นเครือข่ายศูนย์กสิกรรมธรรมชาติที่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร และสามารถนำความรู้ประสบการณ์กลับมาขยายผลในพื้นที่ทั้งประชาชน และ โรงเรียนต่าง ๆ มีการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรม ตลาดนัดในชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ทำให้มีผู้มาติดต่อ และเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ เยาวชนจากโรงเรียนหมอนทองวิทยา ยังเป็น เครือข่ายเยาวชนอีอีซี ที่เข้มแข็ง มีผลงานด้านการ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ในชุมชน ได้รับรางวัล จากโครงการอีอีซี สแควร์ ถึง 2 ปี ศูนย์เครือข่ายพลังสตรีอีอีซี ณ ชมรมผู้สูงอายุ ดอกลำดวน จึง เป็นอีกกลไก สำคัญ ของอีอีซี ที่สามารถขยายการรับรู้ และ สร้างความเข้มแข็ง ไปยังกลุ่มผู้นำศาสนา ชุมชน และ เยาวชนในพื้นที่ได้อีกด้วย

สกพอ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : สกพอ. จับมือ กกท. สร้าง Hub การกีฬาระดับโลก ในเมืองใหม่ อีอีซี