เร่งผลักดัน น่าน เป็นเมืองมรดกโลก

เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ (เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แพร่ และ น่าน )
เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ (เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แพร่ และ น่าน )

นายกฯ ประชุมหารือแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ 5 จังหวัด มอบนโยบายการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองน่าเที่ยว เผย พร้อมผลักดัน จ. น่าน เป็นเมืองมรดกโลก

ประชุมกระตุ้นการท่องเที่ยวภาคเหนือ
ประชุมกระตุ้นการท่องเที่ยวภาคเหนือ

วันนี้ (8 มิ.ย. 67) เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมตลาดจริงใจมาร์เก็ต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ (เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แพร่ และน่าน) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยวเขตภาคเหนือ “เมืองล้านนาน่าเที่ยว” โดยมี นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่่ฮ่องสอน ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฯ ได้รับฟังการนำเสนอข้อมูลเพื่อขอรับการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองน่าเที่ยวจากทั้ง 5 จังหวัด (เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แพร่ และน่าน) ดังนี้

ผลักดัน 5 จังหวัดเป็นเมืองน่าเที่ยว

1. จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้นำนโยบาย IGNITE TOURISM ของรัฐบาลมาขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมท่องเที่ยว 12 เดือน 12 ธีม ส่งมอบ 12 ประสบการณ์ความประทับใจ สอดคล้องกับที่ จ.เชียงใหม่มีการท่องเที่ยวที่เป็น High Season และ Low season เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี โดยแม้ขณะนี้เป็นฤดูฝนและตัวเลขผู้ใช้สนามบินจากที่คาดการณ์ว่าจะต่ำกว่า 15,000 คน กลับเป็น 21,000 คน ถือเป็นการทำได้ในการยกระดับผู้มาเยี่ยมเยือนได้สูงมาก ตัวเลขเฉลี่ยคนเข้าเชียงใหม่เดือนหนึ่ง ตั้งเป้าไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน ซึ่งทำได้แล้ว 4 เดือนเกิน 4 ล้านคนแล้ว และรายได้วันนี้เพิ่มขึ้น 24% จากปี 2566 รวมทั้งอัตราการเข้าพักก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเน้นการขยายวันพักจาก 2-3 วัน เป็น 3-4 วัน อีกทั้งเชียงใหม่ยังเป็นเมืองหลักที่ดี ที่จะกระจายผู้มาเยี่ยมเยียนไปสู่เมืองรองภาคต่าง ๆ ได้ รวมถึงการเป็นศูนย์กลางทางการบินที่จะสามารถส่งต่อให้ยังเมืองหลักในภูมิภาคอื่น ได้ด้วย

2. จังหวัดลำปาง รายงานอุปสรรคปัญหาของจังหวัด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว เนื่องจากลำปางมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทั้งด้านธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม วิถีชีวิตของการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ดังนั้น เห็นควรส่งเสริมพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว และควรได้รับการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนเชื่อมสายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1252 โดยขอสนับสนุนงบฯ จากรัฐบาลในการดำเนินการดังกล่าว 

3. จังหวัดน่าน รายงานสถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน 2566 (ม.ค. – ธ.ค.66) พบว่ามีผู้มาเยี่ยมเยือน 1,570,213 คน อัตราการเข้าพักเฉลี่ย 74.24% ค่าใช้จ่ายต่อทริป 2,779.90 คน/ทริป รายได้รวม 4,414.65 ล้านบาท 

โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5 อันดับคือ ฝรั่งเศส สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น และอังกฤษ ตามลำดับ รวมทั้งจังหวัดน่านรายงานถึงการสนับสนุนขับเคลื่อนให้จังหวัดน่านเป็นเมืองมรดกโลก ซึ่งจะทำให้เกิดการเชื่อมโยงท่องเที่ยวกับเมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว ดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพจากต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น ยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดน่านสู่ระดับสากล จังหวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากขึ้น

4. จังหวัดลำพูน นำเสนอความเป็นมาและอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัด โดยย้ำถึงความเป็นมาว่าจังหวัดลำพูน เดิมชื่อเมืองหริภุญชัย มีอายุกว่า 1,300 ปี ถือเป็นเมืองเก่าที่มีพื้นที่ที่เล็กที่สุดในภาคเหนือ รวมทั้งงานสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลก งานเทศกาลโคมแสนดวง อำเภอเมือง มูลค่าจากการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าปีละ 10 ล้านบาท 

ทั้งนี้ รายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2566 จำนวน 1,800 ล้านบาท มีนักท่องเที่ยวประมาณ 1,200,000 คน ซึ่งในปี 2567 ตั้งเป้าว่าจะเพิ่มยอดจำนวนนักท่องเที่ยวให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 และมูลค่าจากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 1,930 ล้านบาท รวมถึงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมต่าง ๆ รองรับผู้มาเยี่ยมเยือน

5. จังหวัดแพร่ ได้ย้ำถึงศักยภาพของจังหวัดแพร่ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านอาหาร ประเพณีและวัฒนธรรรมท้องถิ่น ตลอดจนเทศกาลสำคัญเช่นเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 17 เมษายน (หม้อห้อม เมืองแพร่) รวมทั้งได้รายงานการสำรวจพื้่นที่โครงการการขยายพัฒนาท่าอากาศยานแพร่ ของกรมท่าอากาศยาน ด้วย ขณะที่สถานการณ์การท่องเที่ยว (ตั้งแต่ปี 2565 – 2567) จำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมทั้งรายได้ที่มาจากผู้มาเยี่ยมเยือนก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

พร้อมกันนี้ นายกฯ ได้รับฟังผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้ง 5 จังหวัดเสนอความเห็นด้านการท่องเที่ยวเพิ่มเติม รวมทั้งรับฟังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตพื้นที่จังหวัดเมืองน่าเที่ยว เสนอความเห็นด้านการท่องเที่ยวเพิ่มเติม จากนั้น นายกฯ มอบนโยบายการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองน่าเที่ยว ดังนี้ 

ผลักดันให้นักท่องเที่ยวอยู่นานขึ้น

นายกฯ กล่าวย้ำถึงกรณีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเชียงใหม่มากขึ้นกว่าในช่วงโควิด และระยะการอยู่ก็ยาวขึ้นเล็กน้อย ซึ่งตรงนี้อยากให้ทำให้นักท่องเที่ยวอยู่ได้นานขึ้นอีก โดยนอกจากการใช้เอกลักษณ์ที่โดดเด่น ทั้งศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมท่องเที่ยวและสินค้าต่าง ๆ ของท้องถิ่น ดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้ว 

เนื่องจากสถานการณ์การท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป จึงขอให้พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวและปรับกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวด้วย เช่น กิจกรรมกีฬากอล์ฟ ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเกาหลี ฯลฯ โดยฝากให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไปดูเรื่องการประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ รวมถึงการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ต่าง ๆ ก็เป็นเรื่องสำคัญ จึงขอให้มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดกับ AOT เพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามามากขึ้นและให้ได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย 

รัฐบาลสนับสนุนเมืองน่านเป็นมรดกโบก
รัฐบาลสนับสนุนเมืองน่านเป็นมรดกโบก

เร่งเสร็จครม.สนับสนุนน่านเป็นเมืองมรดกโลก

สนับสนุน ท่องเที่ยวเมือง น่าน

  • นายกฯ ย้ำว่าจังหวัดลำปาง ยังเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูง และต้องการพัฒนาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ซึ่งเรื่องถนนที่ขอมานั้นก็ได้มีการอนุมัติให้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะอยู่ในงบฯ ปี 68 และปี 69 และกล่าวว่า พร้อมสนับสนุนจังหวัดน่านเป็นเมืองมรดกโลก โดยจะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ควบคู่กับการอัปเกรดสนามบินให้บินได้ในเวลากลางคืน ขับเคลื่อนให้เป็นเมืองคู่แฝดกับเมืองหลวงพระบาง เกิดการเดินทางที่เชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ ทั้งหลวงพระบางและน่าน ซึ่งตรงนี้เป็นนโยบายรัฐบาล เรื่องของ 5 Countries 1 Destination ที่จะทำให้เกิดการเชื่อมโยงของการเดินทางมาท่องเที่ยว ทั้งที่ลาว มาเลเซีย เวียดนาม และประเทศไทยด้วย

  • นายกฯ กล่าวถึงจังหวัดลำพูน ว่า เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูง มีอัตลักษณ์และวัฒนธรรมที่โดดเด่น และมีสถานที่ท่องเที่ยวมาก รวมถึงการไปมาหาสู่ก็มีสนามบินเชียงใหม่รองรับ แต่สิ่งสำคัญต้องมาดูภาพรวมของมหภาคใหญ่ของเศรษฐกิจ เรื่องของผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) ยังต่ำอยู่

ตรงนี้อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้าง ซึ่งในช่วงบ่ายนายกฯ จะลงพื้นที่จังหวัดลำพูน คาดจะได้แนวทางในการจะปรับโฉมจังหวัดลำพูนให้เป็นเมืองน่าเที่ยวได้ โดยลำพูนเป็นจังหวัดที่มีอัตลักษณ์และวัฒนธรรมที่ดี รัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่

  • นายกฯ ย้ำว่า สิ่งที่จังหวัดแพร่ดำเนินการในเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่เป็นการเสริมกันกับเมืองหลักเป็นเรื่องดี เพราะไม่ต้องมาแข่งกันแต่เป็นการเสริมกัน และไม่อยากให้ใช้ว่าเมืองรอง

เพราะจะเป็นการด้อยค่าในศักยภาพที่มีอยู่จริง จึงขอให้ใช้เป็นเมืองน่าเที่ยว มากกว่า ให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั้งด้านอัตลักษณ์ต่าง ๆ และวัฒนธรรมที่โดดเด่น 

  • นายกฯ ยังหารือถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสำหรับปีนหน้าผาหรือปีนเขา ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ส่วนกรณีที่ติดขัดอุปสรรคปัญหาใดที่จะเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมดังกล่าว

มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ ส่วนเรื่อง PM 2.5 เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่จะต้องช่วยกัน และดำเนินงานเรื่องการประสานงานระหว่างกันอย่างต่อเนื่องและให้ดีขึ้น 

สำหรับเรื่องที่ สส. แต่ละจังหวัดเสนอมา รัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งเรื่องการพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้เกิดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างพื้นที่ต่าง ๆ และการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ที่ขณะนี้การเดินทางเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติต่าง ๆ ยังไม่สะดวกเท่าที่ควร โดยนายกฯ มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการในเรื่องนี้ นอกจากนี้ นายกฯ พร้อมสนับสนุนกิจกรรมรถม้าคานิวัล จังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์รถม้า ทำให้ผู้ที่ประกอบอาชีพสารถีรถม้ายังคงอยู่ต่อไปได้ 

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมหารือแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือฯ นายกฯ ได้ไปติดตามแนวทางการพัฒนาสวนสาธารณะบนที่ดินของการรถไฟ ณ สวนสาธารณะบนที่ดินของการรถไฟ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายกฯ ได้กล่าวชื่นชมว่าเป็นแนวคิดที่ดี สามารถสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนได้ออกกำลังกาย หรือมาพักผ่อนหย่อนใจ ทั้งนี้ นายกฯ ได้ย้ำให้ประสานงานกับทางการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อให้การดำเนินการมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น

ทำเนียบรัฐบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ททท.- 6 สมาคมท่องเที่ยวเปิดโมเดลทัวร์ EV โลว์คาร์บอน