นายก สั่งคลัง ศึกษาเอ็นเตอร์เทนเม็นต์ คอมเพล็กซ์

เศรษฐา ทวีสิน นายก สั่ง คลัง ศึกษาเอ็นเตอร์เทนเม็นต์ คอมเพล็กซ์
เศรษฐา ทวีสิน นายก สั่ง คลัง ศึกษาเอ็นเตอร์เทนเม็นต์ คอมเพล็กซ์

นายก สั่งการกระทรวงการคลัง ศึกษาสถานบันเทิงครบวงจร โดย นายก เร่ง ศึกษาโดยละเอียด

ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้แจ้ง ข้อสั่งการ และนโยบายในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ (4 มิถุนายน 2567)ว่า นายกฯ ได้ติดตาม การดำเนินการ เรื่องสถานบันเทิงครบวงจร โดยสั่งการให้กระทรวงการคลัง ไปดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ โดยละเอียด

นายกฯ มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์) เร่งดำเนินการ เพื่อ ให้มีแนวทางในการดำเนินการ ที่เป็นรูปธรรมต่อไป และ มอบหมายให้ กระทรวงการคลังพิจารณา ยกร่างกฎหมายพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจร พ.ศ. … โดยนำร่าง พ.ร.บ. ฉบับกรรมาธิการ มาพิจารณา ประกอบกับความเห็น ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติ ครม. (9 เมษายน 2567)

ทั้งนี้ ให้มีการจัดทำแผนการออกกฎหมาย ลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และ นำเสนอให้ ครม. พิจารณาในโอกาสต่อไป โดย ให้เป็นไปตามขั้นตอนการเสนอ กม. ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้

นายกฯ ยังได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานในต่างประเทศ เกี่ยวกับการจัดงานนิทรรศการเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือระหว่างกัน และขอให้รายงานผลการดำเนินการต่อรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวจิราพร สินธุไพร) เพื่อมานำเสนอต่อ ครม. หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

สั่ง ก.คลัง และแรงงาน ตรวจสอบกรณีปัญหาแรงงาน

นอกจากนี้นายกฯ สั่งการให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายพิชัย ชุณหวชิร) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปัญหาแรงงาน เนื่องจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่ไม่เติบโตเท่าที่ควร จึงเกิดผลกระทบต่อภาคธุรกิจ รวมถึงโรงงานทั่วประเทศที่จะต้องมีการปิดตัวลง หรือเลิกจ้างงาน

ทั้งนี้ให้หามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน รวมถึงมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการและแรงงานอย่างเหมาะสม และให้นำมารายงานต่อ ครม. ในครั้งต่อไป

นายกฯ ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความรู้กับทุกภาคส่วน เกี่ยวกับการฟื้นฟูที่ดิน ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหา ความเสื่อมโทรมของที่ดิน ช่วยให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความยากจน และ สร้างภูมิคุ้มกัน ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้ง ยังจะช่วยเพิ่มพื้นที่เก็บกักคาร์บอน และ ลดผลกระทบการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจน ลดการเกิดภัยแล้ง ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติกำหนดให้ วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก โดย ปีนี้กำหนดหัวข้อ (theme) ในการรณรงค์ เกี่ยวกับเรื่อง Land Restoration, Desertification and Drought resilience โดย มุ่งเน้นในเรื่องการฟื้นฟูที่ดิน การแปรสภาพเป็นทะเลทราย และการฟื้นตัวจากภัยแล้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : “พิชัย” ลุย! แบ่งงานรัฐมนตรีช่วย กระทรวงการคลัง

ขอบคุณแหล่งที่มา : แนวคิดเบื้องต้นของการจัดตั้งEntertainment Complexคือ สถานที่ที่รวบรวมบริการต่างๆ เข้าด้วยกัน ทั้งคาสิโน ร้านค้า สนามกอล์ฟ ธุรกิจบันเทิงต่างๆ หรือแม้กระทั่งโรงเรียนกวดวิชา เพื่อ ให้ทุกคนในครอบครัว สามารถเข้าไปใช้บริการได้ โดยพื้นที่หนึ่งที่เป็นเป้าหมาย ของการจัดตั้งแหล่งบันเทิงครบวงจร คือ ทุ่งกุลาร้องไห้ ด้วยเหตุที่ไม่เหมาะสมกับการทำเกษตรกรรม

แนวคิดการจัดตั้งEntertainment Complexได้เคยถูกนำเสนอขึ้นมาในยุครัฐบาลทักษิณ1 โดยรัฐบาลได้ทำหนังสือไปยังสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อขอคำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการพนัน 3 ประเภทให้ถูกกฎหมาย คือ การจัดตั้งบ่อนการพนัน หวยใต้ดิน และการพนันฟุตบอล ซึ่งถือเป็นคำขอครั้งแรกและอาจเป็นครั้งเดียวที่รัฐบาลได้ยื่นให้สภาที่ปรึกษาฯ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ

กลุ่มเป้าหมายคือใคร?

ดูเหมือนว่า มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสองกลุ่ม คือ นักท่องเที่ยวต่างประเทศ และนักพนันชาวไทย (แต่การจัดตั้งคาสิโน ในทุ่งกุลาร้องไห้ อาจดึงดูดคนในประเทศมากกว่า จะเป็นที่ สนใจของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ) ซึ่งแตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้าน หลายประเทศที่ จัดตั้งบ่อนการพนันถูกกฎหมาย โดยมุ่งเป้าในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นหลักมิใช่คนใน ประเทศ