กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าโครงการ “พัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน” เฉลิมพระเกียรติฯในหลวงเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าโครงการ “พัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน”

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าโครงการ “พัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน”ต่อเนื่อง เฉลิมพระเกียรติฯ ในหลวงเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธาน สร้างประโยชน์สุขให้ประชาชน 11 ก.ค. 67

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ได้เดินหน้าโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบูรณาการภายใต้ความร่วมมือกับ 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมน้อมนำพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้ชื่องาน โครงการ “พัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ทั้งนี้เป็น 1 ใน 10 โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในนามรัฐบาล

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้น้อมนำพระราชปณิธาน

สีบสาน รักษา และต่อยอด 

น.ส.เกณิกา กล่าวต่อว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้น้อมนำพระราชปณิธาน สีบสาน รักษา และต่อยอด สร้างความตระหนักรู้สู่การจัดการทรัพยากรน้ำที่ยั่งยืน สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง โดยการขุดลอกคลอง ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ สร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ ให้กับชุมชนและพื้นที่ห่างไกล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการขาดแคลนน้ำของ ประชาชน สำหรับใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค ทำให้เกษตรกรได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

รวมทั้งสร้างการรับรู้ในการรักษาและบริหารจัดการน้ำให้กับประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละพื้นที่ให้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ ในช่วงสถานการณ์ภัยแล้ง ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมคลินิกเกษตร และการสนับสนุนและอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำการปล่อยพันธุ์ปลา กิจกรรมจิตอาสาทำความ สะอาดแหล่งน้ำและคลอง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนคนไทย

โครงการมีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม

“โครงการดังกล่าวมีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ได้แก่ โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ จำนวน 30 แห่ง โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ จำนวน 14 แห่ง และโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ อาทิ ฝายทดน้ำและระบบส่งน้ำ เพื่อชุมชนและพื้นที่ห่างไกล อีกจำนวน 28 แห่ง รวมพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ทั้งสิ้น 72 แห่ง ครอบคลุม 47 จังหวัดทั่วประเทศ พื้นที่รับประโยชน์กว่า 202,630 ไร่ ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักได้ 18.14 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 17,496 ครัวเรือน สามารถบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค รวมไปถึงการเกษตร สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน อันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน”

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : รัฐบาล เดินหน้าโครงการ “คลองสวย น้ำใส เฉลิมพระเกียรติ“