เกียรตินาคินภัทร เปิดตัวกองทุน KKP INDIA-H และ KKP INDIA-UH

กองทุนหุ้น กองทุน เกียรตินาคินภัทร
ประกาศความสำเร็จ เกียรตินาคินภัทรเปิดตัวกองทุน KKP INDIA-H และ KKP INDIA-UH

บลจ. เกียรตินาคินภัทร เปิดตัว กองทุน KKP INDIA-H และ KKP INDIA-UH เสนอโอกาสลงทุนหุ้นอินเดียเสนอขายครั้งแรก (IPO) วันที่ 17 – 26 มิถุนายน 2567

บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (บลจ.เกียรตินาคินภัทร) มองเศรษฐกิจอินเดีย ยังแข็งแกร่ง มีศักยภาพ ในการเติบโต ถือเป็นโอกาส สำหรับลงทุน เพื่อ สร้างผลตอบแทน ให้พอร์ตในระยะยาว

จึงเปิดเสนอขาย กองทุนหุ้นอินเดีย 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดเคเคพี อินเดีย เฮดจ์ (KKP INDIA-H) และ กองทุนเปิดเคเคพี อินเดีย อันเฮดจ์ (KKP INDIA-UH) ที่เน้น ลงทุนในกองทุนหลัก RobecoIndian Equity

กองทุนนี้บริหารโดย RobecoInstitutional Asset Management B.V. ซึ่ง มีประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญ ในการบริหารกองทุนอินเดียมายาวนาน และ มีกลยุทธ์การบริหารกองทุนแบบเชิงรุก (Active Management)

กองทุน เกียรตินาคินภัทร
บลจ. เกียรตินาคินภัทร มองเศรษฐกิจอินเดีย ยังแข็งแกร่ง มีศักยภาพ ในการเติบโต

ทั้งนี้ บลจ.เกียรตินาคินภัทรเปิดเสนอขาย กองทุน ทั้งประเภทป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด (HEDGED) และ ไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (UNHEDGED) เพื่อ เป็นทางเลือกให้นักลงทุน กำหนดการเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 17 – 26 มิถุนายน 2567 ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท

ตลาดหุ้นอินเดียน่าสนใจสำหรับการลงทุนระยะยาว

นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บลจ.เกียรตินาคินภัทรเปิดเผยว่า อินเดีย เป็นประเทศ ที่มีปัจจัยพื้นฐาน และ ศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว ทั้งจาก แนวโน้มเศรษฐกิจ ที่เติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก ค่าแรง และ อายุเฉลี่ย ของประชากรที่ต่ำ ฐานะ ทางการคลังกลับมาเกินดุล และ ค่าเงินผันผวนน้อยลง ตลาดหุ้นอินเดีย จึงน่าสนใจสำหรับการลงทุนระยะยาว

เนื่องจากผลประกอบการของหุ้นอินเดียมีอัตราการเติบโตสอดคล้องกับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในระดับสูง นักลงทุนต่างชาติให้น้ำหนักการลงทุนในอินเดียมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และแม้ว่าปัจจุบันการลงทุนในหุ้นอินเดียของผู้ลงทุนในประเทศอินเดียเองยังอยู่ในระดับต่ำแต่มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการออมที่เพิ่มขึ้นตามรายได้ของประชากร ด้วยเหตุนี้ ทางบลจ.เกียรตินาคินภัทรจึงได้นำเสนอกองทุน KKP INDIA-H และ KKP INDIA-UH เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ลงทุนไทยที่สนใจลงทุนในตลาดหุ้นอินเดียที่มีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว

สองกองทุนระดับความเสี่ยง 6 

สำหรับ กองทุน KKP INDIA-H และ KKP INDIA-UH ระดับความเสี่ยง 6 เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund มีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุนหลักRobeco Indian Equity ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อินเดีย มีกลยุทธ์การเลือกลงทุนในหุ้นที่ยืดหยุ่น (Flexi Cap Strategy) คือ กองทุนเน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ และสามารถลงทุนในหุ้นขนาดกลางได้ตามสถานการณ์ เพื่อสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้กับพอร์ตการลงทุน

ตัวอย่างหุ้น 3 อันดับแรกที่กองทุนหลักลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567) เช่น Infosys Ltd ผู้นำการให้คำปรึกษา และบริการด้าน IT ขนาดใหญ่ของอินเดีย HDFC Bank Ltd ธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย และ Reliance Industries Ltd บริษัทยักษ์ใหญ่ในอินเดีย มีธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจพลังงาน ปิโตรเคมี ร้านค้าปลีก บริการทางดิจิทัล สื่อ และพลังงานทางเลือก

โดยกองทุน KKP INDIA-Hจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ส่วนกองทุน KKP INDIA-UHจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เกียรตินาคินภัทร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : เกียรตินาคินภัทรเปิดยุทธศาสตร์ครึ่งปีหลัง