รมต. กระทรวงต่างประเทศ เข้าร่วมการหารือระหว่างกลุ่ม BRICS กับประเทศกำลังพัฒนา

กระทรวงต่างประเทศ BRICS
รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงต่างประเทศ ของไทย เข้าร่วมประชุม กลุ่ม BRICS

นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงต่างประเทศ เมื่อเร็วๆนี้ ได้เข้าร่วมการประชุมระหว่างกลุ่ม BRICS กับประเทศกำลังพัฒนา (BRICS Dialogue with Developing Countries) ในช่วงการประชุมรัฐมนตรี กระทรวงต่างประเทศ กลุ่ม BRICS (BRICS Ministers of Foreign Affairs/International Relations Meeting)

ทั้งการเข้าร่วมประชุม เป็นไปตามคำเชิญ ของนายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ (H.E. Mr. Sergey Lavrov) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัสเซีย ณ เมืองนิจนีนอฟโกรอด สหพันธรัฐรัสเซีย

การประชุมครั้งนี้ มีรัฐมนตรีต่างประเทศ ของประเทศสมาชิก BRICS และ ประเทศกำลังพัฒนารวม 22 ประเทศเข้าร่วม โดยที่ประชุมได้หารือแลกเปลี่ยน ความเห็นเกี่ยว กับแนวทางที่กลุ่ม BRICS ในฐานะการรวมกลุ่มของประเทศกำลังพัฒนา และ ประเทศตลาดใหม่ขนาดใหญ่

ในการส่งเสริมบทบาทของประเทศกำลังพัฒนาในประเด็นระดับโลก เช่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบพหุภาคี การปฏิรูประบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศให้มีความเป็นธรรมและสนับสนุนการพัฒนาของประเทศกำลังพัฒนามากขึ้น และ การส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน และ ความมั่นคงของโลก

ไทยแสดงความพร้อมในการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม BRICS

มาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงต่างประเทศ
มาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงต่างประเทศ

การประชุมครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมการประชุมระดับสูงในกรอบ BRICS ครั้งที่ ๕ ของประเทศไทย ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมดังกล่าว แสดงความพร้อมในการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม BRICS

โดยไทยในฐานะเป็นสะพานเชื่อม (Bridge builder) กับกลุ่มประเทศต่าง ๆ ในโลก จะสามารถส่งเสริมให้ BRICS เป็นกรอบความร่วมมือที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับทุกฝ่ายมากยิ่งขึ้น และร่วมกับ BRICS ในการผลักดันผลประโยชน์ร่วมของประเทศกำลังพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้เสนอแนะแนวทางความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่าง BRICS กับประเทศกำลังพัฒนาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงาน ความมั่นคงอาหาร การส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่น และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้พบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนระดับสูงของประเทศสมาชิกเดิมของกลุ่ม BRICS ได้แก่ บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ และประเทศสมาชิก BRICS รายใหม่

เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และอิหร่าน รวมทั้งซาอุดีอาระเบีย โดยได้หารือในประเด็นการขยายความร่วมมือทวิภาคี และย้ำเจตนารมณ์ของไทยในการเข้าเป็นสมาชิก BRICS ด้วย ทั้งนี้ ทุกประเทศได้ชื่นชมและยินดีต่อการสมัครของไทย และเห็นว่าไทยจะสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของ BRICS ได้อย่างดี

ยื่นหนังสือแสดงความประสงค์ในการสมัครสมาชิก BRICS ของไทยต่อ

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้ยื่นหนังสือแสดงความประสงค์ในการสมัครสมาชิก BRICS ของไทยต่อนายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย ซึ่งรัสเซียเป็นประธาน BRICS ในปีนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ครม. ไฟเขียวไทยสมัครสมาชิกของกลุ่ม BRICS

คำอธิบายเกี่ยวกับ สมาชิก BRICS

คําว่า BRIC เป็นอักษรย่อใช้เรียกกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา ที่มีการพัฒนา และการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว (Emerging Market) ประกอบด้วยประเทศ บราซิล (Brazil) รัสเซีย (Russia) อินเดีย (India) และจีน (China)

โดยคําศัพท์นี้ถูกบัญญัติขึ้นโดย นายจิม โอนีลล์ (Mr. Jim O’Neil) หัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจโลกจากโกลด์แมน แซคส์ (Goldman Sachs)

ซึ่งคําว่า BRIC ใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการ ย้ายอํานาจเศรษฐกิจโลกจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วอย่าง G7มาสู่กลุ่มประเทศกําลังพัฒนา โดยที่ประเทศทั้งสี่ข้างต้นมีพื้นที่รวมกันมากกว่าหนึ่งในสี่ของโลก

และมีจํานวนประชากรรวมกันมากกว่าร้อยละ 43 ของประชากรโลก มีสัดส่วนใน GDP โลกประมาณ หนึ่งในสี่ของทั้งหมด หรือคิดเป็นประมาณ 13.7 แสนล้าน ดอลล่าร์สหรัฐ และ มีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศรวมกันถึง 4.4 แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐ และในปี 2555

กลุ่มประเทศ BRICS มีสัดส่วน ในการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (FDI) คิดร้อยละ 11 ของโลก และ มีสัดส่วนในการค้าโลกถึงร้อยละ 17

แม้ว่ากลุ่ม BRICS ไม่ได้มีแนวทางที่ชัดเจนที่จะรวมกลุ่มกันจัดตั้งกลุ่มเศรษฐกิจหรือสมาคมการค้าอย่างเป็นทางการเหมือนสหภาพยุโรป (EU) แต่มีข้อบ่งชี้บางอย่างว่ากลุ่ม BRIC พยายามที่จะสร้างสมาคมหรือพันธมิตรทาง การเมือง

รวมถึงเปลี่ยนอํานาจทางเศรษฐกิจ ที่กําลังเติบโตให้เป็นอํานาจการเมืองระดับภูมิภาค ซึ่งปัจจุบัน ประเทศแอฟริกาใต้ก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม BRIC อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 โดยเปลี่ยนชื่อกลุ่มใหม่ เป็น BRICS ซึ่งอักษรย่อ “S” ที่เพิ่มต่อท้ายเข้ามาหมายถึง South Africa หรือ ประเทศแอฟริกาใต้