น้ำท่วมหนักภาคใต้ 4 จังหวัด ฝนตกไม่ลืมหูลืมตา

น้ำท่วมหนักภาคใต้ 4 จังหวัด ฝนตกไม่ลืมหูลืมตา ปริมาณฝนตก 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สูงสุด 3 ลำดับ ได้แก่อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 596.5 มม.

  • อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 534.2 มม.
  • และ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 457.5 มม.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน ได้รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ระบุว่า มีสถานการณ์น้ำท่วม จํานวน 4 จังหวัด ได้แก่จังหวัดปัตตานี สงขลา ยะลา และนราธิวาส

สถานการณ์น้ำท่วม 4 จังหวัดภาคใต้

จังหวัดปัตตานี พื้นที่ประสบอุทกภัย 1 อําเภอ ได้แก่ อ.เมืองปัตตานี มีน้ำล้นตลิ่ง บริเวณบ้านบริดอ

สถานีวัดน้ำ X.275

 โครงการชลประทานปัตตานี สํานักงานชลประทานที่ 17 ดําเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ 4 แห่ง

จํานวน 6 เครื่อง ติดตามสถานการณ์ และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ประสบอุทกภัย 1 อําเภอ ได้แก่ อ.ระแงะ มีน้ำล้นตลิ่ง บริเวณบ้านตันหยงมัส

สถานีวัดน้ำ X.73

โครงการชลประทานปัตตานี สํานักงานชลประทานที่ 17 ดําเนินการติดตามสถานการณ์ และเฝ้าระวัง

อย่างใกล้ชิด

สรุปพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้กรมชลประทาน (วันที่25ธ.ค.66)

สถานการณ์น้ำท่า กรมชลประทาน (ข้อมูล วันที่ 25ธ.ค.66เวลา 06.00 น.)

รายงานปริมาณน้ำฝนช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ปริมาณฝนตก 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สูงสุด 3 ลำดับ ได้แก่อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 596.5 มม. อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 534.2 มม. และ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 457.5 มม.

พื้นที่ประสบอุทกภัยรวม 9 จังหวัด

ปัจจุบันกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง

สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง

จังหวัดที่ประสบอุทกภัย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา

และนราธิวาส

ขอบคุณภาพจาก X โดย ซัน แปลว่าดวงอาทิตย์

@Aree_sun