เปิดตัว “คู่มือในการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ของผลิตภัณฑ์การลงทุน

การลงทุน ESG
เตรียมเปิดตัว “คู่มือในการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ของผลิตภัณฑ์การลงทุน

ก.ล.ต. CFA Institute และสมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ จัดทำ “คู่มือภาษาไทยสำหรับมาตรฐานสากลในการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ของผลิตภัณฑ์การลงทุน

ผู้ประกอบธุรกิจและผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “คู่มือในการเปิดเผยข้อมูลด้านESG ของผลิตภัณฑ์การลงทุน” (GlobalESG Disclosure Standards for Investment Products Handbook) ฉบับภาษาไทย ได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. หรือเว็บไซต์ สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ CFA Institute และสมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ จัดทำคู่มือในการเปิดเผยข้อมูลด้านESG ของผลิตภัณฑ์การลงทุน (GlobalESG Disclosure Standards for Investment Products Handbook) ฉบับภาษาไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจไทยสามารถนำคู่มือดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางการในการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือESG สำหรับผลิตภัณฑ์การลงทุนซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.

คู่มือช่วยผู้ประกอบวิชาชีพด้านการลงทุน ลดความเสี่ยงด้านการฟอกเขียว (greenwashing)

ก.ล.ต. ESG
พรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต.

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า “ก.ล.ต. ยินดีที่ได้ร่วมมือกับ CFA Institute และสมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ อย่างต่อเนื่อง ในการส่งเสริมการเติบโตของตลาดทุนที่ยั่งยืน ผ่านโครงการด้านESG รวมถึงการจัดทำ ‘คู่มือสำหรับมาตรฐานสากลในการเปิดเผยข้อมูลด้านESG ของผลิตภัณฑ์การลงทุน’ ฉบับภาษาไทยในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการลงทุนมีแนวทางการเปิดเผยข้อมูลด้านESG สำหรับผลิตภัณฑ์การลงทุน ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต.

รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดนิยามกลางที่เกี่ยวข้องกับESG ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพด้านการลงทุนสามารถใช้อ้างอิงได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน อีกทั้งยังสอดคล้องกับคำแนะนำของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) ที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการลงทุนพัฒนานิยามกลางที่เกี่ยวข้องกับESG เพื่อเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงด้านการฟอกเขียว (greenwashing) นับเป็นหนึ่งในแผนงานที่ ก.ล.ต. มุ่งมั่นส่งเสริมบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการลงทุนเพื่อการขับเคลื่อนตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน”

คู่มือมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยเป็นผู้นำระดับภูมิภาคด้านESG และการลงทุนอย่างยั่งยืน

Mr. Chris Fidler, CFA Institute, Head, Global Industry Standards กล่าวว่า“CFA Institute ขอชื่นชม สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ และ ก.ล.ต. สำหรับความมุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และแนวปฏิบัติสำหรับการลงทุนด้านESG โดยเรามีความยินดีที่คู่มือเชิงเทคนิคสำหรับการเปิดเผยข้อมูลกองทุนและกลยุทธ์การลงทุนด้านESG อย่างมีคุณภาพของ CFA Institute ได้ถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพด้านการลงทุนในประเทศไทย ให้มีความเชี่ยวชาญในการเปิดเผยข้อมูลด้านESG มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ความร่วมมือในการจัดทำ GlobalESG Disclosure Standards for Investment Products Handbook ฉบับภาษาไทยในครั้งนี้ เป็นความมุ่งมั่นที่มีส่วนช่วยให้ประเทศไทยเป็นผู้นำระดับภูมิภาคด้านESG และการลงทุนอย่างยั่งยืน”

ผู้ลงทุนทั่วโลกมีแนวโน้มให้ความสำคัญกับการลงทุนโดย และด้านESG มากขึ้น

ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ ESG
ศรชัย สุเนต์ตา นายกสมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์

นายศรชัย สุเนต์ตา นายกสมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ กล่าวว่า“ผู้ลงทุนทั่วโลกมีแนวโน้มให้ความสำคัญกับการลงทุนโดยพิจารณาประเด็นด้านESG มากขึ้น สอดคล้องกับที่หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกได้จัดทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานด้านESG เพื่อกำกับดูแลให้บริษัทจดทะเบียนต่าง ๆ คำนึงถึงประเด็นESG ในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ลงทุนจะได้ลงทุนในสินทรัพย์ที่ดีและเป็นธุรกิจที่มีความยั่งยืน

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการลงทุน มีความเข้าใจประเด็นESG รวมถึงการนำมาตรฐานของ CFA Institute ไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบสนองต่อความต้องการลงทุนโดยคำนึงถึงประเด็นESG สมาคมฯ จึงได้ร่วมมือกับ ก.ล.ต. จัดทำคู่มือฯ ดังกล่าว ซึ่งอธิบายมาตรฐานฉบับภาษาไทยที่ได้จัดทำร่วมกันเมื่อปี 2565 โดยละเอียด รวมทั้งมีตัวอย่างประกอบ

“ในการนำมาตรฐานไปใช้ ทั้งนี้ สมาคมฯ ขอขอบคุณ ก.ล.ต. เป็นอย่างยิ่ง สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ โดยเราคาดหวังว่า เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านการลงทุนนำคู่มือไปปรับใช้ จะช่วยสนับสนุนให้สามารถวางกลยุทธ์การลงทุนภายใต้มาตรฐานESG รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG สำหรับผลิตภัณฑ์การลงทุนตามแนวทางที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้ลงทุนไทยได้มีส่วนร่วมลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล มากขึ้นด้วย”

CFA Institute ซึ่งเป็นสถาบันระดับโลกที่พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพด้านการลงทุน ได้เผยแพร่มาตรฐานสากลในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว (ฉบับภาษาอังกฤษ) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และคู่มือสำหรับมาตรฐานสากลในการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ของผลิตภัณฑ์การลงทุน (ฉบับภาษาอังกฤษ) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งได้กำหนดนิยามกลางที่เกี่ยวข้องกับ ESG และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG สำหรับผลิตภัณฑ์การลงทุน ที่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการลงทุนควรเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบ (แบบสมัครใจ) ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศที่เสนอขายผลิตภัณฑ์การลงทุนนั้น ๆ ด้วย

ก.ล.ต.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : คลัง-ก.ล.ต.-ตลท. ร่วมพลังปรับเงื่อนไข กองทุน ThaiESG