ไทยประกาศห้ามนำเข้า “อิกัวน่า” ทุกชนิด

ไทยประกาศห้ามนำเข้า “อิกัวน่า” ทุกชนิด ป้องกันและควบคุมการแพร่พันธุ์ในไทย หลังพบการระบาดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

  • กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  • เปิดให้ขึ้นทะเบียนการครอบครองอิกัวน่าทางระบบออนไลน์

วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2566) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ประเทศไทยพบการระบาดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของอิกัวน่าต่างถิ่นในพื้นที่ธรรมชาติโดยไม่ทราบถึงสาเหตุที่แน่ชัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ รวมถึงสร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่การระบาด จึงกำหนดมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของจำนวนประชากรอิกัวน่าในประเทศไทยด้วยการไม่พิจารณาอนุญาตให้นำเข้าอิกัวน่าทุกชนิด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์ป่า ที่ไม่พิจารณาอนุญาตให้นำเข้า เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

ทั้งนี้ประกาศดังกล่าว ส่งผลให้ การนำเข้าสัตว์ป่ากลุ่มที่ 1 สัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ วงศ์อิกัวน่า(Family Iguanidae) ลำดับที่ 690 อิกัวน่าทุกชนิดในสกุล Iguana (Iguana spp.) เป็นเรื่องผิดกฎหมาย จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ณ ปัจจุบัน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเปิดให้ขึ้นทะเบียนการครอบครองอิกัวน่าทางระบบออนไลน์ จากการลงทะเบียนพบว่ามีผู้แจ้งครอบครองอิกัวน่าจำนวน 244 ราย ซึ่งครอบครองอิกัวน่าทั้งสิ้นจำนวน 3,419 ตัว โดยพบการครอบครองอิกัวน่ามากที่สุด 982 ตัว ในจังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ผู้ทำผิดมีโทษทั้งจำทั้งปรับ อย่างไรก็ดีอาจมีการพิจารณาให้นำเข้าอิกัวน่าต่างถิ่นได้อีกครั้ง หากพบว่าสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดของอิกัวน่าในไทยได้