ห้องเรียนลงทุน ของเด็กมัธยม!!

ห้องเรียนลงทุน ของเด็กมัธยม
โครงการ INVESTORY Investment Learning Design Bootcamp เตรียมความพร้อม ด้านองค์ความรู้ และเครื่องมือเกี่ยวกับการลงทุน ให้แก่คุณครู

การส่งเสริมและสนับสนุน ด้านความรู้เรื่องการเงิน และการลงทุน ให้กับคนไทย ทุกเพศ ทุกวัย ถือเป็นบทบาท และหน้าที่สำคัญของ “ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ที่ทำมาต่อเนื่อง ยาวนานกว่า 20 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น จนผลักดันนำไปสู่ ห้องเรียนลงทุน โดยคุณครูจะเป็นกำลังสำคัญ ที่ทำให้ ห้องเรียนลงทุน เกิดผลสำเร็จ

เพราะเมื่อคนมีความรู้ เรื่อง การเงิน การลงทุน ก็ย่อมเห็นความสำคัญ เกิดความสนใจ นำไปสู่การเริ่มลงมือออมเงินและลงทุนผ่านเครื่องมือการลงทุนต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมาย ทางการเงินที่วางไว้ 

การปูพื้นฐานความรู้ จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ยิ่ง ปลูกฝังได้ตั้งแต่วัยเรียน ก็จะเป็นผลดีต่อตัวเด็ก เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งคนที่มีบทบาทสำคัญ ก็คือ คุณครู ที่จะทำหน้าที่ถ่ายทอด และส่งต่อความรู้ ให้แก่นักเรียน

โครงการ INVESTORY Investment Learning Design Bootcamp โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้เกิดขึ้นในปี 2566 เพื่อเตรียมความพร้อม ด้านองค์ความรู้ และเครื่องมือเกี่ยวกับการลงทุน ให้แก่คุณครู

เพื่อนำไปส่งต่อความรู้ แก่นักเรียนมัธยม ที่เริ่มสนใจเรื่องการลงทุน รวมทั้งสร้างพื้นที่เรียนรู้ของครู ในการสร้างสรรค์สื่อการเรียน การสอน และจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่กระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน โดยมีครูเป็นพี่เลี้ยง คอยสนับสนุน

และในปี 2567 นี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเดินหน้าโครงการนี้ต่อ เป็นปีที่ 2 สนับสนุนให้ครูระดับมัธยมศึกษาออกแบบโมเดลการเรียนรู้ การเงินการลงทุน ส่งต่อความรู้ในรูปแบบ active learning 

ตัวโครงการประกอบไปด้วย กิจกรรม 3 ส่วน คือ 1. Workshop ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจแก่ครู ด้วยกิจกรรมต่างๆ ทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ  เพื่อให้ครูออกแบบหลักสูตร การสอนของตัวเอง

2.Teaching Lab ครูนำหลักสูตรการสอนที่ออกแบบ ไปทดลองสอน เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยมีตลาดหลักทรัพย์ฯ คอยให้คำแนะนำ

และ 3. Show & Share เปิดเวทีให้ครูสาธิตห้องเรียนการลงทุน แก่บุคลากรทางการศึกษา และสาธารณชน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเป็นห้องเรียนตัวอย่าง ที่สามารถนำกลับไปใช้ได้ ในโรงเรียนแต่ละแห่ง

ด้านนายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการ และผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พูดถึงโครงการนี้ว่า ความรู้ที่ถูกต้อง จะช่วยสร้างทักษะ ในการบริหารจัดการเงิน ซึ่งเยาวชนจะนำไปใช้ ในชีวิตประจำวันได้ 

ครูจึงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ เพราะมีความใกล้ชิด  รู้จักและเข้าใจ นักเรียนของตัวเองเป็นอย่างดี ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงให้พื้นที่เรียนรู้ แก่ครูในการนำองค์ความรู้ ไปออกแบบการเรียน การสอน ด้านการลงทุน ให้เหมาะสมสำหรับนักเรียนในแต่ละโรงเรียนต่อไป

โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะคอยทำหน้าที่ เป็นโค้ชของครู สนับสนุนด้านองค์ความรู้ เครื่องมือ และสื่อความรู้

ที่ผ่านมา โครงการนี้ ได้สร้างครูสอนการลงทุนแล้วใน 66 สถาบันการศึกษา จาก 24 จังหวัดทั่วประเทศ ขยายผลสู่นักเรียนรวม 11,422 คน ปัจจุบันมีห้องเรียนลงทุนตัวอย่าง แล้ว 19 ห้องเรียน 

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพัฒนาชุดความรู้การลงทุน สำหรับนักเรียนมัธยมต่อไป เพื่อให้ความรู้ขยายออกไปในสถานศึกษาต่างๆ ครอบคลุมทั่วประเทศ 

“คุณนายพารวย” อยากเห็นโครงการนี้ พัฒนาและต่อยอด หลักสูตรการลงทุน สำหรับนักเรียนมัธยม จนสามารถบรรจุ เป็นวิชาเรียนในหลักสูตรการศึกษา ของทุกโรงเรียน เพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันการเงิน ให้กับเยาวชนของประเทศต่อไป ครูที่สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://investory.setgroup.or.th

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : บริหารเงินรับสงกรานต์!!