เผ่าภูมิ ยัน ดิจิทัลวอลเล็ต ไม่กระทบ สภาพคล่องธ.ก.ส.

เผ่าภูมิ ดิจิทัลวอลเล็ต สภาพคล่องธ.ก.ส
" เผ่าภูมิ โรจนสกุล" ยันโครงการ ดิจิทัลวอลเล็ต ไม่กระทบสภาพคล่องธ.ก.ส.

เผ่าภูมิ ยันโครงการ ดิจิทัลวอลเล็ต ไม่กระทบต่อ สภาพคล่องธ.ก.ส “ คลัง”พร้อมชงรายละเอียดการแจกเงิน ดิจิทัลวอลเล็ต เข้าครม.เคาะรายละเอียดภายในเดือนเม.ย.นี้ ส่วน สภาพคล่องธ.ก.ส เผ่าภูมิ ยันมีวิธีบริหารจัดการ

นาย เผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการรมว.คลัง กล่าวว่า จากกรณีที่รัฐบาลจะใช้มาตรา28 พ.ร.บ.วินัยการเงินคลัง พ.ศ.2561 ด้วยการใช้เงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. มาแจกจ่ายในโครงการเติมเงิน 10,000 บาท หรือ ดิจิทัลวอลเล็ต วงเงิน 172,300 ล้านบาทนั้น ขอยืนยันว่าจะไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของธ.ก.ส.อย่างแน่นอน เนื่องจากรัฐบาลมีวิธีบริหารจัดการสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ

“ส่วนกระแสการถอนเงินฝากจากบัญชีของธ.ก.ส.นั้น ไม่เป็นความจริง และจากการติดตามประเด็นดังกล่าว ไม่มีการเคลื่อนไหว หรือมีการแห่เบิกเงินจากบัญชีธ.ก.ส.เลย อย่างไรก็ตามไม่อยากให้ประชาชนวิตกกังวล เพราะกว่าจะแจกจ่ายเงิน 10,000 บาท ช่วงปลายปี รัฐบาลมีวิธีบริหารจัดการแน่นอน”

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า กระทรวงการคลังได้ประเมินสภาพคล่องของธ.ก.ส.เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า อยู่ในระดับเพียงพอ โดยปัจจุบันสภาพคล่องของธ.ก.ส.มีอยู่มากกว่า 200,000 ล้านบาท ขณะที่รัฐบาลกำหนดวงเงินที่จะใช้จ่ายในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตผ่านธ.ก.ส.จำนวน 172,000  ล้านบาทเท่านั้น ขณะที่ธ.ก.ส.สามารถระดมเงินฝากจากประชาชนได้เพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ  

ส่วนการชำระเงินคืนให้ธ.ก.ส.นั้น รัฐบาลจะตั้งงบชำระคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ธ.ก.ส.ในปีถัดๆไป ซึ่งการใช้จ่ายจริงจะเริ่มต้นในปีงบประมาณ 2568 ดังนั้นตามขั้นตอนคณะกรรมการ (บอร์ด)​ธ.ก.ส.จะต้องพิจารณาอนุมัติและเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)อีกครั้ง   

สำหรับที่หลายฝ่าย กังขาว่า การให้ธ.ก.ส. นำเงินมาใช้ ในโครงการ ดิจิทัลวอลเล็ต นั้น อาจไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กระทรวงการคลัง จะเสนอให้ธ.ก.ส. ทำหนังสือ ถึงคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อตีความ ให้เกิดความชัดเจน อีกครั้ง

ทั้งนี้ ตามที่ผ่านมา ธ.ก.ส.ในฐานะ สถาบันการเงินของรัฐ มีบทบาทคือ เป็นกลไก ในการดำเนินนโยบาย ของรัฐบาลใน หลายโครงการ ซึ่งทุกโครงการ มีส่วนเกี่ยวข้องกับเกษตรกร รวมถึง โครงการนี้ด้วยเช่นกัน เพราะเกษตรกร เป็นผู้รับสิทธิ์ด้วย อย่างไรก็ตามในรายละเอียดของการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ที่ยังคงเป็นประเด็นสงสัยของหลายฝ่ายนั้น กระทรวงการคลัง จะพยายามทำรายละเอียด และตอบทุกประเด็นคำถาม เสนอให้ครม.พิจารณาภายในเดือนเม.ย.นี้

สำหรับเงื่อนไข โครงการ ดิจิทัลวอลเล็ต

ระหว่างประชาชนกับร้านค้า มี เงื่อนไข ใช้จ่ายเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอ (878 อำเภอ) โดยกำหนดให้ใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเท่านั้น

ระหว่างร้านค้ากับร้านค้า ไม่กำหนด เงื่อนไข การใช้จ่ายเชิงพื้นที่ระหว่างร้านค้ากับร้านค้าในระดับอำเภอและขนาดของร้านค้า

การใช้จ่ายเงินสามารถใช้จ่ายได้หลายรอบ โดยรอบที่ 1 จะเป็นการใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าขนาดเล็กเท่านั้น (ตามกระทรวงพาณิชย์กำหนด) ตั้งแต่รอบที่ 2 ขึ้นไป จะเป็นการใช้จ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้าโดยไม่จำกัดขนาดร้านค้า

ประเภทสินค้า สินค้าทุกประเภทสามารถใช้จ่ายผ่านโครงการฯ ได้ ยกเว้น สินค้าอบายมุข น้ำมัน บริการ และออนไลน์ เป็นต้น และสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์จะกำหนดเพิ่มเติม

คุณสมบัติร้านค้าที่สามารถถอนเงินสดจากโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax: VAT) หรือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax: PIT) เฉพาะผู้มีเงินได้พึงประเมิน

ตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร หรือ ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax: CIT) ทั้งนี้ ร้านค้าไม่สามารถถอนเงินสดได้ทันทีหลังประชาชนใช้จ่าย แต่ร้านค้าจะสามารถถอนเงินสดได้เมื่อมีการใช้จ่ายตั้งแต่ในรอบที่ 2 เป็นต้นไป

การจัดทำระบบ จะเป็นการพัฒนาต่อยอดของรัฐบาลดิจิทัลโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีเป้าหมายให้เป็น Super App ของรัฐบาล โดยการใช้งานจะพัฒนาให้สามารถใช้จ่ายได้กับธนาคารอื่น ๆ ในลักษณะ open loop ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดทำของภาครัฐ รัฐบาล จะดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปอย่างรอบคอบ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามกฎหมาย

แหล่งเงิน จะใช้เงินจากงบประมาณจาก 3 แหล่ง ได้แก่ เงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 152,700 ล้านบาท การดำเนินโครงการผ่านหน่วยงานของรัฐ จำนวน 172,300 ล้านบาท และการบริหารจัดการเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 175,000 ล้านบาท

ช่วงเวลาการดำเนินโครงการ ประชาชนและร้านค้าจะสามารถเข้าร่วมโครงการฯ ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 และจะมีการเริ่มใช้จ่ายภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567

ข้อมูลจาก : กระทรวงการคลัง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : เปิด เงื่อนไข เงิน ดิจิทัลวอลเล็ต ล่าสุด