ธปท. ประกาศโยกย้าย-แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงมีผล 1 ต.ค.67

ธปท. ประกาศโยกย้าย-แต่งตั้ง ผู้บริหารระดับสูง มีผล 1 ต.ค.67
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศโยกย้าย-แต่งตั้ง ผู้บริหารระดับสูง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.67

น.ส.ดวงพร รอดเพ็งสังคหะ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย วันนี้ (24 เม.ย.67) คณะกรรมการฯ มีมติโยกย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ดังนี้

1. ย้าย นางรุ่ง มัลลิกะมาส รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร เป็น รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน เพื่อทดแทน นายรณดล นุ่มนนท์ ซึ่งจะเกษียณอายุ

2. ย้าย นางอลิศรา มหาสันทนะ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน เป็น รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร

3. แต่งตั้ง นายปิติ ดิษยทัต ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน เป็น รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน

ธปท. : https://www.bot.or.th/th/news-and-media/news/news-20240424-2.html

ธปท. ประกาศโยกย้าย-แต่งตั้ง ผู้บริหารระดับสูง มีผล 1 ต.ค.67
คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย มีมติโยกย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567