CHOW เซ็น UOB ติดตั้ง Solar Rooftop สาขาทั่วปท.

UOB CHOW
ก้าวของความสำเร็จ , CHOW เซ็น UOB ติดตั้ง Solar Rooftop สาขาทั่วปท.

CHOW ปลื้ม ธนาคาร UOB ไว้วางใจให้เป็นผู้วางระบบ ติดตั้ง Solar Rooftop สำนักงานสาขาทั่วประเทศ สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนลดค่าพลังงาน ควบคู่การลดก๊าซเรือนกระจกดูแลสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว (Steel Billet) รายใหญ่ของประเทศ และ ธุรกิจพลังงานทดแทนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ ผ่านบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า CHOW โดยบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนาม กับ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เพื่อติดตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Private PPA) ให้กับ อาคารสำนักงานสาขา ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

โดยโครงการดังกล่าว เกิดขึ้น จากความมุ่งมั่น ของทั้ง CHOW และ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจ ที่คำนึงถึง ความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และ การกำกับดูแล โดยความร่วมมือในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สนับสนุน การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบ net zero หรือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ เพื่อเป้าหมายยกระดับธุรกิจเข้าสู่องค์กรคาร์บอนต่ำ ควบคู่กับการลดต้นทุนด้านพลังงานในระยะยาว

CHOW จะพัฒนา Solar ให้เหมาะสมกับความต้องการของ UOB

CHOW จะทำหน้าที่พัฒนาโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เหมาะสมกับความต้องการของ UOB ในแต่ละสาขา เพื่อให้การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บรรลุประโยชน์สูงสุดตามความต้องการของทั้งสองฝ่าย นำไปสู่การเพิ่มสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้อย่างมีนัยสำคัญ ลดปริมาณคาร์บอนตามเป้าหมายที่วางไว้

ปัจจุบัน CHOW ได้รับการยอมรับ อย่างกว้างขวาง ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ ผู้ให้คำปรึกษา ในธุรกิจโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยในปีนี้คาดว่าจะมีกำลังการผลิตรวมทะลุ 250 เมกะวัตต์และจะเพิ่มเป็น 400 เมกะวัตต์ในปี 2568

การติดตั้ง Solar Rooftop เป็นแผนการลดการปล่อยคาร์บอนของธนาคารยูโอบี

นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือข่ายสาขาและบริการดิจิทัล ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กับ บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ในโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาสำนักงานสาขาของธนาคารยูโอบีในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนการลดการปล่อยคาร์บอนของธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2573 สำหรับการอนุรักษ์พลังงานในสถานประกอบการ

Solar Rooftop จะถูกติดตั้งยูโอบี สาทร, เพชรเกษม และอีก 24 สาขา

โดย “เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่” จะเป็นผู้ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบ Solar Rooftop ที่อาคารยูโอบี สาทร อาคารยูโอบี เพชรเกษม และสาขาอีก 24 แห่ง ซึ่งการผลิตไฟฟ้าจากระบบ นอกจากจะช่วยให้ธนาคารลดค่าไฟฟ้าแล้วและยังช่วยรักษา และดูแลสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดย สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึงปีละ 200,000 ตัน เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ถึง 8,000 ต้น

“ธนาคาร ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจ ที่มีผลกระทบ โดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ กำหนดเป้าหมายในการบรรเทาผลกระทบนี้ด้วยการยกระดับการลดการปล่อยคาร์บอนในอสังหาริมทรัพย์ของธนาคาร”

โดยปัจจุบัน สาขาของธนาคารยูโอบี มีสัดส่วนในการใช้พลังงานประมาณร้อยละ 40 ของยูโอบี ประเทศไทย ซึ่งโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ริเริ่มร่วมกับ “เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่” ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่คาดหวังที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่อาจ บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเกือบร้อยละ 90 ในสาขาที่ร่วมโครงการอีกด้วย ซึ่งสอดคล้อง กับเป้าหมายการรักษาความเป็นกลางทางคาร์บอน ในการดำเนินธุรกิจของยูโอบี ประเทศไทย เป็น

ธนาคารยูโอบี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : UOB-สิงคโปร์แอร์ เปิดตัว 2 บัตรเครดิตใหม่แจกสิทธิ์เพียบ