ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงต่างประเทศ 8ตำแหน่ง

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงต่างประเทศ 8ตำแหน่ง พร้อมแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย รวม 11 คน

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันนี้(3 มี.ค.67)คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการ พลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 8 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะว่างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 ซึ่งอยู่ระหว่างการนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ตำแหน่งที่ว่าง และสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

1. นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก สหรัฐเม็กซิโก

2. นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการกงสุล

3. นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ อธิบดีกรมพิธีการทูต ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

4. นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพิธีการทูต

5. นายพลพงศ์ วังแพน รองอธิบดีกรมอาเซียน ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมอาเซียน

6. นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

7. นางสาวกษมา สืบวิเศษ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

8. นายภูบดี ลออเงิน ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ซึ่งการแต่งตั้งข้าราชการให้ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศในลำดับที่ 1. ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับแล้ว

นอกจากนี้ครม.ยังมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย รวม 11 คน เพื่อแทนประธานกรรมการและกรรมการอื่นเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ และขอลาออก ดังนี้

1. นายชยธรรม์ พรหมศร ประธานกรรมการ

2. นายคุณดร งามธุระ กรรมการ

3. นายจำเริญ โพธิยอด (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) กรรมการ

4. นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ (ผู้แทนกระทรวงคมนาคม) กรรมการ

5. นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ กรรมการ

6. นายดรุฒ คำวิชิตธนาภา กรรมการ

7. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร กรรมการ

8. นายรุธิร์ พนมยงค์ กรรมการ

9. พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการ

10. นางสาวสุทิษา ประทุมกุล กรรมการ

11. นายอนันต์ แก้วกำเนิด กรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งตั้ง นายณัฐพัชร จันทรสูตร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย) ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระเนื่องจากลาออก โดยให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนนี้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

และครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอการแต่งตั้ง นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เนื่องจากนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเดิม ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป