ประชุม ครม. นอกสถานที่ นัดหน้าที่โคราช

ครม.สัญจร ครม.
การประชุม ครม. นอกสถานที่นัดหน้าที่โคราช

ประชุม คณะรัฐมนตรี ( ครม. ) อย่างเป็นทางการ นอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2567 จัดที่นครราชสีมา 1-2 ก.ค.นี้

ครม.สัญจร ครม.
เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

วันนี้ (18 มิถุนายน 2567) นางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบ กำหนด จัดประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการ นอกสถานที่ ครั้ง ที่ 4/2567 ณ จังหวัด นครราชสีมา

และ ติดตามการ ตรวจราชการ กลุ่ม จังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 (จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และ สุรินทร์) ระหว่าง วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2567

ประเด็น ตรวจราชการ สำคัญ ประกอบ ด้วย 1. การส่งเสริม การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจ การยกระดับ เศรษฐกิจ การค้า การ ลงทุน การ บริการ และ การท่องเที่ยว 2. การ ยกระดับขีดความสามารถ ของ ภาคเกษตร ภาคผลิต และ ภาคอุตสาหกรรม 3. การ ยกระดับ การบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล 4. การส่งเสริม พัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน การ เชื่อม โยง ระหว่างภูมิภาค และ 5. การเสริมสร้าง ความมั่นคง ความปลอดภัย ในชีวิต และ ทรัพย์สิน ของประชาชน และ ส่งเสริม การดำเนินการ ภาครัฐ ให้มี ประสิทธิภาพ โปร่งใส

โดยมี บัญชา มอบหมาย ภารกิจ อาทิ – มอบหมาย คณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เพื่อ ติดตาม การดำเนินงาน ตามนโยบาย และ ปัญหาความเดือดร้อน ของ ประชาชน ใน พื้นที่ และ ให้ที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.) รวบรวม ข้อมูลการ ลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรี

มอบหมายอนุทินเสนอประเด็นพัฒนากลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง 1

มอบหมาย รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ซึ่ง กำกับ และ ติดตาม การปฏิบัติราชการ ในพื้นที่ดังกล่าว เป็นประธานการประชุมบูรณาการ การพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ร่วมกับ ส่วนราชการ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อ เสนอประเด็น และ วาระการพัฒนา กลุ่มจังหวัด ต่อที่ประชุมครม. และ ให้ สศช. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) สำนักงบประมาณ และ กระทรวงมหาดไทย (มท.) เป็นฝ่ายเลขานุการ -ให้ สลค. เตรียมสถานที่จัดประชุมคณะรัฐมนตรี ดำเนินการจัดประชุม

ตลอดจนรวบรวม กลั่นกรองข้อเสนอโครงการ/แผนงานสำหรับวาระ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ที่ จะนำเสนอใน การประชุมครม. -ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประสานกับศูนย์ดำรงธรรม มท. ในการดูแลการรับเรื่องร้องเรียนและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน -ให้กรมประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก และโฆษกกระทรวงดำเนินการประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้แก่ประชาชน

ทำเนียบรัฐบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ครม.สัญจร จ.เพชรบุรี ไฟเขียว ค่าแรงขั้นต่ำ 400บาท ทั่วประเทศ