บางจาก ต่อยอด SI Sphere นำธุรกิจปั้นอนาคตเด็กไทย

บางจาก Si Sphere
บางจากสานต่อUN นำธุรกิจพลังงานอบรมแลกมอบรางวัลเยาวชนไทยในโครงการSI Sphere

บางจาก พร้อมพันธมิตรหนุนโปรเจกต์ UN เดินหน้าธุรกิจเพื่อสังคมโครงการ SI Sphere ปั้นเยาวชนทั่วไทย โครงการ SI Sphere ของ บางจาก จะเพิ่มทักษะแห่งอนาคตส่งต่อ 3 ด้าน “ความยั่งยืน-เทคโนโลยี-ทัศนคติการทำงาน”

นางกลอยตา ณ ถลาง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่าเป็นประธานเปิดโครงการSI Sphere: Sustainable Intelligence-based Society Sphere และกิจกรรม 2030 SDGs Game เรียนรู้เป้าหมาย ความยั่งยืน แห่งสหประชาชาติ

เดินหน้าขยายผลโครงการซึ่งเกิดจากองค์กรพันธมิตรภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และ NGOs ร่วมกันออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมเยาวชนระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ให้มีทักษะแห่งอนาคตที่จำเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1.ความยั่งยืน (Sustainability) 2.เทคโนโลยี 3.ทัศนคติ กรอบความคิดในการทำงาน (Soft Skill) 

โดยใช้องค์ความรู้ของเครือข่ายร่วมสนับสนุน ออกแบบกิจกรรม โดยตั้งเป้าหมายจะบ่มเพาะเยาวชนกว่า 3,000 คน และงานเผยแพร่เพื่อสร้างความตระหนักรู้กระจายเป็นวงกว้างให้ได้อีกว่า 100,000 คน

บางจาก Si Sphere 2
เยาวชนไทยระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศตอบรับโครงการ SI Sphere ของ UN เป็นอย่างดี

ปี 2567 บางจากฯ ดำเนินธุรกิจปีที่ 40 พร้อมก้าวสู่ทศวรรษ 5 อย่างแข็งแกร่ง พร้อมยกระดับ เป็นบริษัท ที่ยั่งยืนคู่ สังคมไทย ตอบโจทย์เป้าหมายแนวทาง การพัฒนาอย่างยั่งยืนครอบคลุมทั้ง 17 ข้อ โดยให้ความสำคัญ เป้าหมาย 13 Climate Action กับเป้าหมายร่วมอื่นๆ ตอบโจทย์ความท้าทาย ทางด้านสภาพแวดล้อม ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ซึ่งมีรากฐาน การทำธุรกิจควบคู่การดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม มาตั้งแต่วันแรก ที่ก่อตั้งบริษัท ก่อนจะเกิด CSR-การคืนประโยชน์ สู่สังคม หรือ ESG-การพัฒนาธุรกิจ อย่างมีใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล วิสัยทัศน์ของบางจากฯ ได้สะท้อน ให้เห็นถึงแนวปฏิบัติชัดเจน ที่ได้ทำ DNA แทรกซึมเป็นแบรนด์ บางจาก

ไม่ว่าจะเป็น “วัฒนธรรมองค์กร” เน้นความมุ่งมั่น พัฒนานวัตกรรมธุรกิจ โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ “วัฒนธรรมพนักงาน” มุ่งสร้างจิตสำนึก “เป็นคนดี มีความรู้ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น”

อีกทั้ง บางจาก ยังเป็นหนึ่ง ในองค์กรผู้ร่วมก่อตั้ง UN Global Compact ในประเทศไทย เพื่อสร้างรากฐาน การพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้กับประเทศ ตั้งแต่ปี 2561 มาจนถึงปัจจุบัน

ปี 2567 เปิดโอกาสให้ เยาวชนรุ่นใหม่ ส่งผลงาน เข้าประกวดออกแบบ เครื่องหมายสัญลักษณ์โครงการ และเรียนรู้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการ SI Sphere

สนับสนุน เยาวชนที่จะร่วมเป็นพลังขับเคลื่อน ดูแลและส่งต่อโลก ให้ยั่งยืนให้คนรุ่นต่อไป ล่าสุด ได้จัดงานมอบรางวัลการออกแบบ เครื่องหมายโครงการ SI SPHERE และกิจกรรม 2030 SDGs Game เรียนรู้เป้าหมาย ความยั่งยืน แห่งสหประชาชาติ

โดยมี ดร.ธันยพร กริชติทายาวุธ ผู้อำนวยการ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (UN Global Compact Network Thailand) ผู้แทนองค์กรพันธมิตร อาจารย์ และนิสิตนักศึกษา แสดงพลังร่วมกัน ที่สำนักงานใหญ่ บมจ.บางจาก อาคารเอ็ม ทาวเวอร์

ภารกิจดังกล่าว จะหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ ร่วมจัดงาน พร้อมกับมีระยะเวลา ดำเนินโครงการตลอด 1 ปี

-เรื่องโดย #เพ็ญรุ่งใยสามเสน

บางจาก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : บางจาก – SME D Bank เปิดเวทีเข้าถึงแหล่งเงินทุนในปั๊ม