Bangchak นำเสนอการนำองค์กรสู่อนาคตคาร์บอนต่ำ

บางจากฯ เสวนาการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับ ESG และบทบาทของตลาดคาร์บอนในการพัฒนาอนาคตคาร์บอนต่ำ ในงาน Argus Asia Carbon Conference 2024 ที่ประเทศมาเลเซีย
บางจากฯ เสวนาการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับ ESG และบทบาทของตลาดคาร์บอนในการพัฒนาอนาคตคาร์บอนต่ำ ในงาน Argus Asia Carbon Conference 2024 ที่ประเทศมาเลเซีย

Bangchak สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามแนว ESG และบทบาทของตลาดคาร์บอนในการนำองค์กรสู่อนาคตคาร์บอนต่ำ บนเวที Argus Asia Carbon Conference 2024 ประเทศมาเลเซีย

นางกลอยตา ณ ถลาง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บางจากฯ สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามแนว ESG และบทบาทของตลาดคาร์บอนในการนำองค์กรสู่อนาคตคาร์บอนต่ำ บนเวที Argus Asia Carbon Conference 2024 ประเทศมาเลเซีย

นางกลอยตา ร่วมสนทนา กับ Mr. Adam Nye ผู้บริหารของ Argus Media ในหัวข้อ “Navigating Corporate Stewardship – Advancing ESG Initiatives and Achieving Decarbonization Goals in the VCM” ในงานสัมมนา Argus Asia Carbon Conference จัดโดย Argus Media สื่อที่เชี่ยวชาญในการนำเสนอข้อมูลรายงานและการวิเคราะห์ตลาดพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

Bangchak ยึดแนวทาง ESG ตลอด 40 ปี

การประชุมดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนะและข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดคาร์บอนในประเทศต่างๆ ในเอเชีย ทั้งจากภาครัฐบาลและภาคเอกชน โดยนางกลอยตาได้กล่าวถึง การดำเนินธุรกิจของบางจากฯ ตามแนวทาง ESG ตลอดระยะเวลา 40 ปี ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2030 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero GHG Emissions ในปีค.ศ. 2050 ผ่านแผน BCP316NET

นางกลอยตา ณ ถลาง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ , Bangchak สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามแนว ESG และบทบาทของตลาดคาร์บอนในการนำองค์กรสู่อนาคตคาร์บอนต่ำ
นางกลอยตา ณ ถลาง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ , Bangchak สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามแนว ESG และบทบาทของตลาดคาร์บอนในการนำองค์กรสู่อนาคตคาร์บอนต่ำ

แผน BCP316NET เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการผลิต การสร้างสมดุลทางระบบนิเวศ และการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่พลังงานสะอาดด้วยเทคโนโลยี โดยใช้ตลาดคาร์บอนเป็นหนึ่งในกลไกชดเชยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร แต่ต้องให้ความสำคัญกับการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ด้วยตนเองให้ได้มากที่สุดก่อนชดเชยด้วยคาร์บอนเครดิต

สำหรับตลาดคาร์บอนในประเทศไทยได้มีการพัฒนาตลาดภาคสมัครใจ (VCM – Voluntary Carbon Market) ตั้งแต่ปี 2555 โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) โดยมีการขึ้นทะเบียนโครงการต่างๆ เช่นการพัฒนาพลังงานทดแทน การปลูกและอนุรักษ์ป่า การจัดการในภาคขนส่ง การจัดการของเสีย และการปรับปรุงในภาคเกษตรกรรม โดยภาพรวมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตของไทยนับว่ายังมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณคาร์บอนเครดิตที่ขึ้นทะเบียนไว้ แต่ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

เสนอการพัฒนามาตรฐานคาร์บอนเครดิตในอาเซียน

นางกลอยตา ยังได้เสนอความเห็นว่า ควรมีการพัฒนามาตรฐานคาร์บอนเครดิต ร่วมกันระหว่างประเทศในอาเซียน เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง ยกระดับราคา สามารถซื้อขายข้ามประเทศในตลาดนานาชาติ ช่วยผลักดันสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และสร้างโอกาสในการเป็นศูนย์กลางคาร์บอนเครดิตในระดับสากล

ร่วมพันธมิตร ก่อตั้ง Carbon Markets Club

นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ เช่นการก่อตั้ง Carbon Markets Club โดยบางจากฯ และ หน่วยงานพันธมิตร เป็นการรวมตัวในลักษณะเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการซื้อขายคาร์บอนเครดิต และร่วมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับวิกฤตสภาวะภูมิอากาศเป็นครั้งแรก ในประเทศไทยเมื่อปี 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : บางจาก แชร์ โมเดล ESG ดึงภาคอุตสาหกรรมร่วมเทรนด์ SAF

บางจากฯ ตั้งเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emissions) ในปี พ.ศ. 2593 โดยกำหนดแผนงาน BCP316 NET ครอบคลุมการปรับปรุงประสิทธิภาพต่างๆ ในกระบวนการผลิต การลงทุน ในนวัตกรรมที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การดูดซับคาร์บอนด้วยธรรมชาติ การเพิ่มสัดส่วนธุรกิจ สีเขียว รวมถึงการสร้างระบบนิเวศสำหรับสังคมคาร์บอนต่ำ โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจทุกภาคส่วน

โดยบางจากฯ ได้วางกลยุทธ์ในการเติบโตใน 5 ปีข้างหน้า ด้วยการลงทุนในธุรกิจคาร์บอนต่ำ มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 60 อาทิ ธุรกิจด้านการบริหารจัดการพลังงาน เทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงานสะอาดแห่งอนาคต เช่นการศึกษาพลังงานไฮโดรเจน เทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture Utilization and Storage – CCUS) เป็นต้น