3 ธันวาคม วันคนพิการสากล วอนรัฐบาลดูแลจริงจัง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี คือ วันคนพิการสากล (International Day of People with Disability)  โดยองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศในสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ เฉลิมฉลองวันคนพิการสากลทุกปี เพื่อขับเคลื่อนปฏิบัติการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการอย่างต่อเนื่องทั่วโลก 

โดย องค์การสหประชาชาติ UN ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม เป็นวันคนพิการสากล ตั้งแต่ปี 1992 เป็นต้นมา

ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติ UN ต้องการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยอยู่บนฐานของสิทธิอย่างเป็นรูปธรรม และได้มาตรฐานในระดับสากล อนึ่งตั้งแต่ปี 2530 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดหัวข้อวันคนพิการในแต่ละปีด้วย เช่น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ ศักด์ศรีและความยุติธรรมเพื่อคนทั้งมวล ทุกเรื่องคนพิการต้องมีคนพิการ

ทั้งนี้จากข้อมูลสถิติของ UN พบว่า กลุ่มประเทศแถบเอเชียและแปซิฟิก มีคนพิการมากที่สุดในโลก ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดมาจากปัญหาของความยากจน  โดยองค์การสหประชาติ UN ได้ส่งเสริมคนพิการในด้านต่างๆ มากมายด้วยกัน ตัวอย่างเช่น ส่งเสริมให้คนพิการได้มีโอกาสอยู่ร่วมกับคนในสังคมและมีโอกาสได้รับการศึกษาในด้านต่างๆ เช่นเดียวกับคนปกติ 

สำหรับในประเทศไทย ต่อประเด็นคนพิการนั้น ไทยมีแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ดำรงชีวิตอิสระ ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน” ภายใต้แผนนี้ยังถูกบรรจุในกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี ภายใต้แนวคิดไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง แต่ดูเหมือนว่า ในความเป็นจริงแล้ว ความเหลื่อมล้ำของคนพิการในสังคม หากเปรียบเทียบกับคนปกติ ในการเข้าถึงสิทธิต่างๆ ในการอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ก็ยังไม่ถึงจุดที่น่าพอใจ

ทั้งนี้คนไทยที่เป็นคนพิการ มีมากกว่า 1.65 ล้านคน ยังต้องการชีวิตที่สะดวกสบายในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานมากกว่านี้ มากกว่าที่รัฐไทยให้อยู่ ณ ตอนนี้ อีกทั้งตำแหน่งงานของคนพิการ 2.2 หมื่น ที่ไม่ถูกจ้างงาน สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึง การดูแลและความใส่ใจที่น้อยเกินไปจากทางภาครัฐ