“บิ๊กป้อม” ลงพื้นที่ จ.สระแก้ว เร่งรัดโครงการแก้น้ำท่วม-ภัยแล้ง

  • ลดผลกระทบพื้นที่เกษตรและพื้นที่การค้าชายแดน
  • เร่งหน่วยงานทำแผนปฏิบัติการตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี 66

วันนี้ (29 มิ.ย. 2566) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จ.สระแก้ว โดยมี นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ร่วมเดินทาง พร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา (หนองเอี่ยน-สตึงบท) ณ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว หลังจากนั้นลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำ ณ อ่างเก็บน้ำแซร์ออ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว พร้อมร่วมปล่อยพันธุ์ปลา-กุ้ง และได้พบปะประชาชนในพื้นที่

โดย พลเอก ประวิตร ได้กล่าวมอบนโยบายด้านการบริหารจัดการน้ำว่า หากโครงการแก้ไขปัญหาคลองพรมโหด และการก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำแซร์ออ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ราบลุ่มตอนล่าง ใน ต.ท่าข้ามและเทศบาลเมืองอรัญประเทศ และเป็นแหล่งเก็บกักน้ำในช่วงหน้าแล้งสำหรับใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค จึงได้เร่งรัดให้กรมชลประทาน ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ำอย่างเบ็ดเสร็จให้ประชาชนได้รับประโยชน์โดยเร็ว อีกทั้งประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว

รองนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งจัดทำแผนปฏิบัติการตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี 66 ให้ชัดเจนทั้ง 12 มาตรการอย่างเคร่งครัด และกำชับทุกหน่วยงานเตรียมแผนการรับมือ หากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงจากสถานการณ์เอลนีโญเพื่อให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้ทันกับสถานการณ์

 ด้าน นายชยันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบันของ จ.สระแก้ว (ข้อมูล 27 มิ.ย. 66) มีปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 86 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หรือคิดเป็น 28% ซึ่งน้อยกว่าปี 65 จำนวน 10 ล้าน ลบ.ม. (47%) โดยมีแหล่งน้ำขนาดกลาง5 แห่ง จาก 10 แห่ง ที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่า 30% ได้แก่ อ่างฯเขารัง อ่างฯช่องกล่ำล่าง อ่างฯห้วยยาง อ่างฯห้วยตะเคียนและอ่างฯคลองพระสทึง ทั้งนี้ ยังไม่พบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคบริโภค แต่มีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรในพื้นที่เพาะปลูกนาข้าวรอบที่ 1 (นาปี) จำนวน 6 ตำบล 4 อำเภอ ได้แก่ ต.ไทรทอง ในพื้นที่ อ.คลองหาด ต.ตาพระยา ต.ทัพราช ในพื้นที่ อ.ตาพระยา ต.เขาสามสิบ ในพื้นที่ อ.เขาฉกรรจ์ และต.โคกสูง ต.หนองม่วง ในพื้นที่ อ.โคกสูง ซึ่งจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือตามมาตรการฯต่อไป

ในส่วนของแผนงาน/โครงการด้านน้ำของ จ.สระแก้ว ตามงบบูรณาการฯ ปี 66 มีจำนวน 16 โครงการ สามารถเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักได้ 0.45 ล้าน ลบ.ม. มีพื้นที่รับประโยชน์ 980 ไร่ พื้นที่ได้รับการป้องกัน 1,031 ไร่ และประชาชนได้รับประโยชน์ 3,117 ครัวเรือน เช่น งานพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านเขาภูหีบ หมู่ที่ 5 ต.ไทยอุดมอ.คลองหาด งานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนอรัญประเทศ ระยะที่ 1 อ.อรัญประเทศ งานอาคารบังคับน้ำบ้านมะกอก พื้นที่รับประโยชน์ 280 ไร่ ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา และงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเข้า หมู่ 3 – หมู่ 4และหมู่ 10 ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีแผนงาน/โครงการสำคัญ คือ โครงการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งรองรับเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว อ.อรัญประเทศ ซึ่งจะมีการประชุมหารือในรายละเอียดร่วมกันระหว่างไทยและกัมพูชาเพื่อให้โครงการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบและเกิดประโยชน์กับสองประเทศต่อไป