แบงก์รัฐแห่งเดียว…“ออมสิน” รับรางวัลการประกวดเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้

นายบุญสน เจนชัยมหกุล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลแบงก์กิ้ง รับรางวัลหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประกวดเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ประจำปี 2566 (อ้างอิงตามมาตรฐาน WCAG) Thailand Digital Accessibility Award 2023 จาก ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยธนาคารออมสินเป็น 1 ใน 50 หน่วยงานรัฐ และเป็นสถาบันการเงินแห่งเดียวในสังกัดกระทรวงการคลังที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สดช.) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับคนพิการให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มความเท่าเทียมกัน 

ตลอดจนสร้างแรงจูงใจและสร้างความตระหนักรู้ให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนคำนึงถึงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถรองรับสำหรับทุกกลุ่มได้อย่างยั่งยืนต่อไป  โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 29 ..66