เปิด 5 อันดับ‘สมุนไพรไทย’ประชาชนรู้จักมากขึ้นยุคโควิด 59.48% เชื่อใช้สร้างภูมิคุ้มกันต้านโรคได้

วันที่ 19 กันยายน 2564 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,428 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2564 หัวข้อ “สมุนไพรไทย” ในสายตาคนไทย เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนกรณีในช่วงโควิด-19 สมุนไพรไทยได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมมากขึ้น เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว ขมิ้นชัน ฯลฯ เพราะมีความเชื่อว่าอาจจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต้านโรคได้ สรุปผลได้ ดังนี้

1.“5 อันดับ” สมุนไพรไทยที่ประชาชนส่วนใหญ่รู้จัก

อันดับ 1 กระเทียม 92.96%

อันดับ 2 ตะไคร้ 92.89%

อันดับ 3 ฟ้าทะลายโจร 92.61%

อันดับ 4 ขิง 92.12%

อันดับ 5 พริกไทย 90.01%

2.ประชาชนมีความรู้เรื่อง “สมุนไพรไทย” มากน้อยเพียงใด

พอรู้บ้าง 82.22%

รู้เป็นอย่างดี 12.42%

ไม่รู้ 5.36%

3.การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประชาชนมีความรู้เรื่อง “สมุนไพรไทย” เพิ่มขึ้นหรือไม่

เพิ่มขึ้น 86.24%

ไม่เพิ่มขึ้น 13.76%

4.ประชาชนเชื่อหรือไม่ว่า “สมุนไพรไทย” ใช้สร้างภูมิคุ้มกันต้านโรคได้

เชื่อ 59.48%

พอเชื่อบ้าง 37.63%

ไม่เชื่อ 2.89%

5.ประชาชนเชื่อหรือไม่ว่า “ฟ้าทะลายโจร” ใช้รักษาโรคโควิด-19 ได้

พอเชื่อบ้าง 45.39%

เชื่อ 43.56%

ไม่เชื่อ 11.05%

6.ประชาชนอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ “สมุนไพรไทย” ดำเนินการอย่างไรบ้าง

อันดับ 1 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์และโทษ 83.35%

อันดับ 2 บอกสรรพคุณที่ชัดเจนของสมุนไพร 80.82%

อันดับ 3 ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน 79.34%

อันดับ 4 มีการทดลอง มีผลการวิจัยรองรับ 75.05%

อันดับ 5 แจ้งวิธีการใช้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย 67.74%

*หมายเหตุ ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยว่า สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “สมุนไพรไทย” ในสายตาคนไทย กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,428 คน สำรวจระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2564 พบว่า สมุนไพรที่ส่วนใหญ่รู้จัก คือ กระเทียม ร้อยละ 92.96 รองลงมาคือ ตะไคร้ ร้อยละ 92.89 และฟ้าทะลายโจร ร้อยละ 92.61 โดยประชาชนพอจะมีความรู้เรื่องสมุนไพรไทยบ้าง ร้อยละ 82.22 จากการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีความรู้เรื่องสมุนไพรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 86.24 และเชื่อว่าสมุนไพรสร้างภูมิคุ้มกันต้านโรคได้ ร้อยละ 59.48 ทั้งนี้ร้อยละ 45.39 พอเชื่อบ้างว่าฟ้าทะลายโจรใช้รักษาโรค โควิด-19 ได้ สิ่งที่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ คือ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์และโทษ ร้อยละ 83.35 และบอกสรรพคุณที่ชัดเจนของสมุนไพร ร้อยละ 80.82

“สมุนไพรไทยเป็นที่ต้องการทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศใช้ในอุตสาหกรรมยา อาหารเสริม เครื่องสำอาง และธุรกิจสปา เป็นต้น โดยผลโพลพบว่ากลุ่มคนอายุ 40 ปีขึ้นไปนั้นมีความสนใจเรื่องสมุนไพรมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ อีกด้วย จึงนับเป็นโอกาสทองของอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยที่จะส่งเสริมและเร่งพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้น” นางสาวพรพรรณ กล่าว

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ พาณิชย์กุล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยว่า สมุนไพรไทยมีหลากหลายชนิด นำมาใช้ประกอบอาหารทำให้มีรสชาติและกลิ่นที่น่ารับประทาน เช่น กระเทียม ตะไคร้ หอมแดง กระเพรา ขิง ขมิ้น และอื่นๆ ซึ่งคนไทยบริโภคเป็นประจำ แต่ไม่รู้สรรพคุณทางยาของสมุนไพร การระบาดของโรคโควิด-19 ครั้งนี้ ช่วยทำให้คนไทยหันมาสนใจสมุนไพรมากขึ้น เห็นได้จากผลสำรวจของสวนดุสิตโพล การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้คนไทยมีความรู้เรื่องสมุนไพรเพิ่มขึ้น และมีความต้องการใช้สมุนไพรเพิ่มอย่างมาก จนทำให้ ฟ้าทะลายโจรขาดตลาดในช่วงที่ผ่านมา การระบาดของโรคโควิด-19 เกิดขึ้นทั่วโลก จึงมีทั้งคนไทยและคนต่างชาติ ที่ต้องการยารักษาโรคได้

“สมุนไพรเป็นทางเลือกในการค้นหายาตัวใหม่ที่ใช้รักษาโรค ดังนั้น ภาครัฐและเอกชนควรเร่ง ในการส่งเสริมการพัฒนายาจากสมุนไพรอย่างครบวงจร นอกจากนี้สมุนไพรยังสามารถถูกแปรรูปเป็นอาหารเสริม ผลิตประเภทเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหรือเวชสำอาง ซึ่งเป็นการต่อยอดเชิงพาณิชย์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ” รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ กล่าว