เปิดเงินเดือน-สิทธิประโยชน์ กสทช.ชุดใหม่

  • ประธานเดือละ 361,167 บาท ค่าเสียโอกาส 89,667 บาท
  • กรรมการ 289,167 บาท ค่าเสียโอกาส 71,667 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.ฎ.ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างท้องที่ของประธานกรรมการและกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ….ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เสนอ โดยร่าง พ.ร.ฎ.ฉบับดังกล่าว เป็นการปรับปรุง พ.ร.ฎ.ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างท้องที่ของประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ.2556 โดยปรับอัตราค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็นรายเดือน เพื่อให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นตามที่กฎหมายบัญญัติ

รวมทั้งกำหนดเพิ่มค่าเสียโอกาสเพื่อสำหรับการดำรงชีพในช่วงระยะเวลาต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งใดๆ หรือไปประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการที่มีลักษณะที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดหรือแย้งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ ตลอดจนกำหนดให้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างท้องที่ โดยให้นำพ.ร.ฎว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและระเบียบกระทรวงการคลังมาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับรัฐมนตรี

สำหรับอัตราค่าตอบแทนใหม่ของประธาน กสทช. และกรรมการ กสทช. มีดังนี้ ประธาน กสทช. ได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือน 361,167 บาทต่อเดือน และค่าเสียโอกาส 89,667 บาทต่อเดือน ส่วนกรรมการ กสทช. ได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือน 289,167 บาทต่อเดือน และค่าเสียโอกาส 71,667 บาทต่อเดือน