เปิดรายชื่อผู้สมัคร “กสทช” เพิ่มเติม 2 ด้าน “โทรคมนาคม-กฎหมาย”

  • ตบเท้ากรอกใบสมัครพรึ่บ 28 คน
  • ทหาร-ตำรวจ-พนังานกสทช.ทั้งอดีต-ปัจจุบัน
  • คาด 2-3 เดือนจะเห็นหน้าตากสทช.ใหม่ 2 ตำแหน่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เปิดรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกิจการโทรคมนาคม และด้านอื่นๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (กฎหมาย) รวมจำนวน 2 คน โดยให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา วันที่ 21 – 27 ก.พ. 2565 ในเวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

ผลปรากฎว่า มีผู้สนใจยื่นใบสมัครทั้งสิ้น 28 คน แบ่งเป็น ด้านกิจการโทรคมนาคม 15 คน ประกอบด้วย 1. พันเอกธนัทเมศร์ ภัทรณรงค์รัศม์ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม 2. นายวันชัย ผโลทัยถเกิง กรรมการอิสระ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด 3. รองศาสตราจารย์อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 4. นายอานนท์ ทับเที่ยง อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

5. พลเรือตรี วิพันธุ์ชมะโชติ อดีตเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ  6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พสุ แก้วปลั่ง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  7.นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  

8.รองศาสตราจารย์สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   9. ศาสตราจารย์อภิรัฐ ศิริธราวัตร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   10.นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร อดีตหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ( 

11. นายเทพสิทฐิ์ ประวาหะนาวิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เมอริทซ์ พับบลิซิตี้ จำกัด   12. นายวุฒิกร ทิวะศศิธร อดีตผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด เชคเทค   13. นายพันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช.   14. นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกลั่นกรอง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  15.นายประเสริฐ อภิปุญญา อดีตกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. 

ส่วนด้านอื่นๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (กฎหมาย) ประกอบด้วย 1.นายจีรพงศ์ วัฒนะรัตน์ อดีตที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2.นายสรศักดิ์ จันเกษม อธิบดีผู้พิพากษาภาคสอง 3. นายชัยนันท์ งามขจรกุลกิจ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 4.นายชัชชม อรรฆภิญญ์ อัยการอาวุโส

5.พันตำรวจเอก ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ รองผู้บังคับการ สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 6. นายปรีชา บุญโรจน์พงศ์ ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ภาค(9) 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูมิศิษฐ์ มหาเวสน์ศิริ รองเลขาธิการ กสทช. 8. นายประพฤติ ฉัตรประภาชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประพฤติ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด  

9.พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ  10.พลโท พิเชษฐ คงศรี อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกลาโหม  11. นายจิตรนรา นวรัตน์ อดีตผู้ตรวจการอัยการ  12.นายสมศักดิ์ อินทร์พันธุ์ อดีตรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง  13. พลตำรวจเอก ณัฐธร เพราะสุนทร อดีตที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จะส่งรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการกสทช.ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อได้รับผลการตรวจสอบดังกล่าวมาแล้ว คณะกรรมการสรรหาจะเชิญผู้เข้ารับการสรรหามาสัมภาษณ์หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของ กสทช. ต่อไป  คาดว่าจะใช้เวลาไม่น้อยว่า 2- 3 เดือน จะได้กสทช.เพิ่มเติมอีก 2 คน