เติมความรู้….กับหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร

  • ดีป้า ไม่หยุดนิ่งพัฒนาบุคลากร
  • เปิดหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตรรุ่นที่ 4
  • นำเทคโนโลยีสู่การเปลี่ยนแปลงเข้ายุค BCG เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน

ดร.ณัฐพลนิมมานพัชรินทร์ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้ากล่าวว่าปัจจุบันเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (Bio – Circular-Green Economyหรือ BCG) คือโมเดลใหม่ของเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคการเกษตรที่จะเกิดขึ้นซึ่งการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับเปลี่ยนกรรมวิธีการผลิตการเตรียมองค์กรและกำลังคนให้มีความรู้ที่ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับองค์กรซึ่งมีความสำคัญอย่างมากดังนั้นสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ได้ร่วมกับบริษัทโนเนมไอเอ็มซีจำกัดจึงจัดอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมรุ่นที่ 4 (Chief of Digital Agro Business: CDA#4) ขึ้นให้แก่ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ เอกชนผู้นำเกษตรและอุสาหกรรมเกษตรรุ่นใหม่ที่จะพาธุรกิจเกษตรไทยให้ก้าวไกลโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างทักษะองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเกษตรสมัยใหม่ที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำไปปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่องค์กรสังคมและประเทศชาติต่อไป

สำหรับหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร” รุ่นที่ 4 มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิแถวหน้าของเมืองไทยกว่า 70 ท่านครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเกษตรในทุกมิติอาทิ (Bio-Circular-Green Economy) โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Climate Action and Carbon Credit Digital Technologies IoT (Internet of Things), การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูง (Big Data Management) เครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Robot) ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) การใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) , Cloud, AR & VR , Block chain, Digital Marketing การวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพการบริหารจัดการผลิตผลการเกษตรแบบครบวงจรฯลฯรวมถึงกิจกรรมศึกษาดูงานพร้อมถอดบทเรียนจากองค์กรต่างๆทั้งในประเทศและประเทศอิสราเอลกว่า 10 แห่ง

 ... จัตุมงคลโสณกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าได้ความรู้จากวิทยากรหลากหลายที่เกี่ยวกับการเกษตรและพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ที่เข้าร่วมอบรมด้วยกันพอใจมากที่ได้มาเรียนหลักสูตรนี้

นายนราพัฒน์แก้วทอง  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าฃวันนี้เกษตรต้องเปลี่ยนไปเทคโนโลยีดิจิทัลทางการเกษตรจะเข้ามาช่วยให้มีผลผลิตมากขึ้นดีขึ้นขอเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าอบรมดิจิทัลการเกษตรหลักสูตรนี้” 

ส่วนนายปณิธานมีไชยโยผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรกร (...) กล่าวว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เปิดโลกทรรศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมยุคใหม่ในรูปแบบการอบรมที่ให้เห็นของจริงมีประโยชน์มากๆ  

ดร.จิราพรศิริคำรองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่าวิทยากรล้วนแต่เป็นกูรูระดับประเทศสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงใครสนใจเกษตรมีโอกาสต้องมาเรียน

 นางสาวเกศนรีจองโชติศิริกุลรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดบริษัทนอร์ทอีสรับเบอร์จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าเป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ดีมากเราสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้จริงที่สำคัญได้รู้จักเพื่อนใหม่สร้างเครือข่ายกันและกันอยากให้หลักสูตรดีๆแบบนี้มีต่อเนื่องไปเรื่อยๆ 

 นายธนาวุฑเอื้อละพันธ์  รองประธานกรรมการบริษัทอัครากรุ๊ปจำกัดเป็นหลักสูตรที่ดีมากสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงวิทยากรตัวจริงมาส่งต่อความรู้ให้และทำให้ผู้เรียนเกิดเครือข่ายที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นด้วย