เช็กได้เลย! เงินเบี้ยผู้พิการเพิ่มเติม 200 บาทเข้าผู้ถือบัตรสวัสดิการแล้ว

  • จ่ายงวดหน้าวันที่ 22 ของเดือนต่อๆไป
  • ช่วยแบ่งเบาภาระของคนพิการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)​ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ได้เห็นชอบให้คนพิการได้เบี้ยคนพิการเพิ่มขึ้นจากเดิม 800 บาท เป็น 1,000 บาทต่อเดือนต่อคน เฉพาะคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1,103,065 ราย และเด็กพิการทั่วประเทศที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี อีกจำนวน 126,032 ราย รวมจำนวน 1,229,097 ราย (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

สำหรับการปรับเบี้ยดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ค่าครองชีพต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระของคนพิการ และช่วยยกระดับชีวิตให้ดีขึ้น

สำหรับรายละเอียดการจ่ายเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ จะมี 3 กลุ่ม ดังนี้

1.อายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับเงินเบี้ยความพิการ จาก อปท. 800 บาท/เดือน อปท. ตั้งเพิ่มอีก 200 บาท/เดือน รวม 1,000 บาท/เดือน

2.อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับเงินเบี้ยความพิการจาก อปท. 800 บาท/เดือน และสามารถกดเพิ่มจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน อีก 200 บาท/เดือน รวม 1,000 บาท/เดือน

3.อายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับเบี้ยความพิการ จาก อปท. 800 บาท/เดือน ก็จะไม่มีสิทธิได้รับเพิ่มอีก 200 บาท/เดือน

ทั้งนี้กรมบัญชีกลาง ได้แจ้งว่า ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ได้โอนเบี้ยความพิการเข้าบัญชีตามสิทธิเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สำหรับในส่วนของผู้พิการที่มีอายุ18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563

โดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเบี้ยความพิการเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนต่อ ๆ ไป ประมาณวันที่ 22 ของเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง กันยายน 2564 ผู้ที่สงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ