สาธารณสุข วางแผนยกระดับการรับฟังข้อห่วงใย “กัญชา”ของสังคม แบบเรียลไทม์

  • พร้อมสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
  • แก้ปัญหาทันที”กัญชาทางการแพทย์” 
  • ขอให้ประชาชนมั่นใจ และติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กล่าวว่า ปัจจุบันกระทรงสาธารณสุขได้กำหนดมาตรการ 5 ด้าน เพื่อสนับสนุนการใช้กัญชาอย่างปลอดภัย คือ 1.การส่งเสริมให้เกิดการใช้ที่เหมาะสม ผ่านการให้ความรู้ประชาชนทั้งเรื่องประโยชน์ เรื่องโทษ  และการจัดทำแนวทางการใช้กัญชาทางการแพทย์ทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทยที่ชัดเจน 2. การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 3.การเฝ้าระวังป้องกันการใช้ในทางที่ผิด โดยวางระบบรายงานเฝ้าระวังผลการใช้กัญชา ทั้งพิษจากกัญชาหรือปัญหาทางด้านจิตประสาท 4.การวางระบบการดูแลรักษาพยาบาลและบำบัดรักษา 

 และ 5.การกำกับติดตามผลการขับเคลื่อนตามมาตรการที่กำหนด   ในการติดตามและประเมินผลว่ามาตรการที่กระทรวงดำเนินการนั้น ทำให้เกิดผลลัพธ์สำคัญอะไรบ้าง กระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ ที่มีบทบาทในการประสานความร่วมมือของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เกิดการกำกับติดตามนโยบายอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนก้ญชาทางการแพทย์

นพ.ศักดา อัลภาชน์  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะเลขาอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการกำกับติดตามนโยบายว่า “กระทรวงให้ความสำคัญกับการวางระบบการกำกับติดตามนโยบาย โดยสร้างสมดุลระหว่างการใช้อย่างเหมาะสม และความปลอดภัย  ซึ่งในปีที่ผ่านมาในส่วนของการนำมาใช้ทางการแพทย์ สถาบันกัญชาทางการแพทย์ ร่วมกับกองบริหารการสาธารณสุข ขับเคลื่อนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขากัญชาทางการแพทย์  โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงทั้งในส่วนสำนักงานปลัดกระทรวงและกรมวิชาการต่างๆ  ได้ร่วมกันกำหนดตัวชี้วัด ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เราอยากเห็นจากนโยบายกัญชาทางการแพทย์ คือ ผู้ป่วยได้ยาที่เหมาะสมกับความเจ็บป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยในระยะท้ายของชีวิต เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดภาระการดูแลของญาติ สร้างความเชื่อมั่นโดยงานวิจัยจากกรมวิชาการ ในส่วนการติดตามความปลอดภัย กองยุทธศาสตร์และแผนงานก็ช่วยกำหนดรหัสเพื่อให้เกิดการรายงานอาการไม่พึงประสงค์หรือความเป็นพิษ ของสถานพยาบาลในรูปแบบเดียวกัน 

 ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการนำข้อมูลไปใช้วางแผนและบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ ก็เข้ามาช่วยวางระบบการรายงานผลการดำเนินงานและสื่อสารผ่านเครือข่ายสารนิเทศของกระทรวง และทำความเข้าใจกับพื้นที่ในการทำงาน  ตอนนี้เราจึงมีข้อมูลที่จะจัดการปัญหาได้อย่างเป็นระบบ   ในส่วนของข้อห่วงใยทางสังคม  เรามีระบบ social listening หรือ การรับฟังปัญหาของสังคมผ่านทางช่องทางสื่อวารต่างๆ ซึ่งตรงนี้เรามีระบบ แบบเรียลไทม์  ที่จะทำให้เราสามารถจัดการกับความเข้าใจ ข้อห่วงใยของสังคมได้อย่างทันท่วงที”

“เราทำงานกันแบบทีมฟุตบอล แบ่งหน้าที่เป็นกองหน้า กองหลัง กองกลาง ที่มีเป้าหมายตรงกัน คือให้คนไทยปลอดภัย ใช้กัญชาให้ถูก ให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ นอกจากนั้นแล้ว เรายังมองไปถึงระบบสนับสนุนอื่นๆ นอกเหนือจากระบบฐานข้อมูลที่กล่าวไปแล้ว เรายังมองเรื่องของการปรับปรุง ระเบียบของทางกระทรวง เช่น ระเบียบเงินบำรุง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ให้เท่าทันบริบทของสังคมและสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปโดยกองกฏหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงก็เข้ามาช่วย ทำงานควบคู่ไปกับกรม กองต่างๆ รวมถึงเรื่องของการเบิกจ่ายยากัญชา ที่ต้องไม่เป็นภาระกับประชาชน เพราะเป็นความจำเป็นทางด้านสุขภาพ  โดยกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพก็เข้ามาช่วยเชื่อมต่อ กับสำนางงานหนักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เกิดการเบิกจ่ายยากัญชาได้ตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วย” 

ทั้งนี้กระทรวงสาธารสุข ได้เน้นย้ำว่าไม่ว่าในปัจจุบันที่ยังมีข้อสงสัยของสังคมต่อความปลอดภัยของกัญชา  ทางกระทรวงได้มีระบบการกำกับติดตาม  จึงขอให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ และติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขต่อไป