สาธารณสุข ขับเคลื่อนนโยบาย 2566 มุ่งเน้น “คนไทยสุขภาพดี เศรษฐกิจมั่งคั่ง”

  • ภายใต้กรอบ 14 แผนงาน 37 โครงการ และ 59 ตัวชี้วัด
  • มุ่งสู่ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแรง
  • โดยจะติดตามความคืบหน้าทุก 3, 6, 9 และ 12 เดือน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า  ในปีงบประมาณ 2566 กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ภายใต้กรอบ 14 แผนงาน 37 โครงการ และ 59 ตัวชี้วัด โดยมุ่งเน้นให้ “คนไทยสุขภาพดี เศรษฐกิจมั่งคั่ง : Health for Wealth” สู่เป้าหมาย “ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแรง” และขับเคลื่อนนโยบายใน 5 ประเด็นสำคัญ คือ 1.ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้มากขึ้น อย่างเป็นธรรม สะดวก และรวดเร็ว พร้อมดูสุขภาพปฐมภูมิที่บ้านและชุมชนด้วยกลไก 3 หมอ  2.การยกระดับการเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อคนไทยแข็งแรง สื่อสารเรื่องการดูแลสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย ถูกต้อง ปลอดภัย ทันสมัย 3.ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง 4.นำสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส่งเสริมสมุนไพรและภูมิปัญญาไทยขยายโอกาสสู่การเป็นศูนย์กลางการบริการสุขภาพ (Health Hub) และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่ประชาคมโลก สร้างเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน และ 5.ข้อมูลสุขภาพต้องเป็นของประชาชนและเพื่อประชาชนโดยจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ ประชาชนได้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพตนเองและสามารถใช้บริการสาธารณสุขได้ทุกที่อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เพื่อให้มีการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงมีการการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ หรือ PA ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่นำไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นตัวชี้วัด และความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จตามข้อตกลงร่วมกันที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ นำไปสู่ความสำเร็จในการดูแลสุขภาพประชาชนได้อย่างยั่งยืน โดยจะมีการติดตามความคืบหน้ารอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือนปฏิบัติราชการ หรือ PA ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่นำไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นตัวชี้วัด และความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จตามข้อตกลงร่วมกันที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ นำไปสู่ความสำเร็จในการดูแลสุขภาพประชาชนได้อย่างยั่งยืน โดยจะมีการติดตามความคืบหน้ารอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน