สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันประกาศปิดชั่วคราว คุมเข้มโควิด

  • เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของบุคลากรทุกคน 
  • ย้ำมาตรการเข้มงวดป้องกันโควิด19
  • สนองนโยบายรัฐ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

รองศาสตราจารย์ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เผยว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ยังคงมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้รัฐบาลออกข้อกำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด ซึ่งนับรวมถึงพื้นที่ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้การสกัดและยับยั้งการระบาดของโรคเป็นไปอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด ประกอบกับมาตรการเฝ้าระวังสำหรับสถานศึกษา ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ทำให้ “สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน” เห็นสมควรให้ขยายเวลาปิดทำการสถาบันฯเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

 “การควบคุมสถานการณ์ความรุนแรงของโควิด-19 ถือเป็นหน้าที่สำคัญของอธิการบดี ที่ต้องประเมินแนวทาง และออกใช้มาตรการอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันบุคลากรทุกคนในสถาบันฯ จากการแพร่ระบาดของโรค รวมถึงเพื่อลดความเสี่ยงลงให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งตลอดมามาตรการควบคุมโรคของสถาบันฯ ตามประกาศ ฉบับที่ 3 (ลงวันที่ 8 เมษายน 2564) ยังสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในฐานะรักษาราชการแทนอธิการบดี สถาบันฯ จึงตัดสินใจใช้มาตรการเดิมต่อไป พร้อมขอความร่วมมือให้บุคลากรทุกคนยึดแนวปฏิบัติ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านสุขอนามัย และด้านการเดินทาง จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดจะทุเลาลง”

รองศาสตราจารย์ดร.ประยูร กล่าวว่า นอกเหนือจากการแพร่ระบาดของโรคแล้ว ปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กำลังเผชิญหน้ากับปัญหาจากหนังสือหลายฉบับ ที่มีแนวทางขัดแย้งกันจนทำให้บุคลากรหลายฝ่ายเกิดความสับสน ซึ่งจากการสืบสวนพบกว่า มีคำสั่งสภาหลายฉบับที่มาจากการจัดประชุมกันเองของกรรมการสภาฯ กลุ่มหนึ่ง “โดยไม่รอการตอบกลับข้อหารือแนวทางในการจัดประชุมสภาจากกระทรวงฯ” ทั้งยัง “วางแนวทางดำเนินการหลายอย่างที่ขัดต่อข่อบังคับของสถาบันฯ” และอาจนำมาซึ่งการบิดเบือนและสับสน ขัดขวางการบริหารงานภายในส่วนราชการ นำไปสู่ปัญหาความวุ่นวายในสถาบันฯ

“การมีกลุ่มบุคคลจัดทำบันทึกข้อความ รวมถึงคำสั่งสภาสถาบันฯ มีแนวโน้มจะเป็นหนังสือที่เกิดจากการประชุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และยังสื่อถึงค่อนข้างเป็นพฤติกรรมก้าวก่ายและแทรกแซงการบริหารงานภายในที่ชัดเจน แน่นอนว่าผลที่ตามมาอาจทำให้เกิดความสับสนต่อแนวทางปฏิบัติงานหลายด้าน และรวมถึงแนวทางปฏิบัติในการรับมือโรคโควิด-19 ด้วย สถาบันฯ จึงขอให้ทุกหน่วยงานตลอดจนบุคลากรทุกคนเชื่อมั่นว่า อำนาจในการสั่งการและบริหารกิจการภายในสถาบันฯยังคงเป็นของ ‘รักษาราชการแทนอธิการบดี’ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย m จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย”