ศูนย์วัคซีนบางซื่อแจ้ง “ไฟเซอร์” เข็มกระตุ้นมี 2 แบบ “เข้ากล้ามเนื้อครึ่งโดส” กับ “เข้าชั้นผิวหนัง”

วันที่ 6 กมุภาพันธ์ 2565 เฟซบุ๊ก CVC กลางบางซื่อ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกในการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นรูปแบบพิเศษ โดยระบุว่า ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (เข็มที่ 3,4) เป็นไปด้วยความสมัครใจ มี 2 รูปแบบคือ ฉีดเข้ากล้ามเนื้อครึ่งโดส ขนาดยา 15mcg/dose(0.15 ml) และ ฉีดเข้าชั้นผิวหนัง ขนาดยา 10 mcg/dose(0.1 ml)

ซึ่งมีข้อดีคือ ประสิทธิภาพการกระตุ้นภูมิฯ ใกล้เคียงกับรูปแบบปกติ เต็มโดส แต่จะมีอาการไม่พึงประสงค์เชิงระบบ เช่น มีไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ น้อยกว่ารูปแบบปกติ

ส่วนข้อเสียคือการฉีดเข้าชั้นผิวหนังอาจจะมีอาการเจ็บบริเวณที่ฉีดมากกว่าฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

โดยการเข้ารับบริการฉีดเข็มกระตุ้นรูปแบบพิเศษเป็นไปตามความสมัครใจของผู้รับบริการ โดยผู้รับบริการต้องแจ้งความประสงค์ฉีดที่เจ้าหน้าที่คัดกรอง ทุกครั้งเพื่อเจ้าหน้าที่จะนำท่านไปที่จุดบริการที่จัดไว้เฉพาะ

สำหรับจุดบริการรูปแบบพิเศษอยู่ที่โซนประตู 2 ซึ่งแยกต่างหาก จากจุดให้บริการปกติ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการบริหารวัคซีน

และการฉีดนี้จะปรากฎในหมอพร้อม (รับใบรับรองวัคซีนปกติ) แต่รายละเอียดประเภทการฉีดและขนาดความแรงวัคซีน ที่ได้รับจะปรากฎเฉพาะในฐานข้อมูลของศูนย์ฯเท่านั้น

ในส่วนของผู้ที่จะฉีดเต็มโดส ไม่ต้องแจ้งอะไร ส่วนผู้ที่ฉีดก่อน 1 ก.พ.65 เป็นการฉีดเข้ากล้ามเนื้อทุกเข็ม และเต็มโดสทุกเข็ม สำหรับการเลือกฉีดรูปแบบพิเศษตามความสมัครใจ เริ่มตั้งแต่ 1 ก.พ.65