“ศักดิ์สยาม” มอบโล่ที่ระลึกให้กับผู้เกษียณ อายุราชการกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2565

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เป็นประธานในพิธีมอบโล่ที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ โฆษกประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ และนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยผู้บริหารหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ผู้เกษียณอายุราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมในพิธีฯ ในวันที่ 28 ก.ย. 2565 ณ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม

สำหรับในปีงบประมาณ 2565 กระทรวงฯ มีผู้เกษียณอายุราชการ รวมทั้งสิ้น 10 ราย โดยมี       ผู้เข้ารับมอบโล่ที่ระลึก จำนวน 7 ราย ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1) นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม 2) นางสาวดุจดาว เจริญผล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม 3) นางพรรณี พุ่มพันธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และ 4) นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม 

ข้าราชการและลูกจ้างประจำของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1) นางวันดี ขันติไตรรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2) นางสาวศรีสอางค์ มาประเสริฐ พนักงานพิมพ์ ส 3 กลุ่มงานสนับสนุน กองกลาง และ 3) นายก้อน ว่องไว พนักงานขับรถยนต์ ส 2 กลุ่มงานสนับสนุน กองบริหารการคลัง

ทั้งนี้ การมอบโล่ที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ และเป็นการประกาศถึงคุณความดีของผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สมควรได้รับการเชิดชู ยกย่อง ให้เป็นเกียรติประวัติ และเพื่อเป็นตัวอย่างอันดีแก่ผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กล่าวขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มความสามารถ และทำงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เป็นกำลังส่วนหนึ่งที่ทำให้งานของกระทรวงฯ มีความสำเร็จและเจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน