“วัฒนธรรม” ขานรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ช่วยเหลือกลุ่มศิลปินและกลุ่มอุตสาหกรรมบันเทิง

  • ห้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้
  • เสริมเศรษฐกิจช่วงสถานการณ์โควิด-19

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรม เปิดเผยว่า ตามที่พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ตัวแทนกลุ่มศิลปินกับกลุ่มอุตสาหกรรมบันเทิงในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อรับฟังผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และข้อเสนอแนวทางช่วยเหลือของทั้งสองกลุ่ม โดยมีนายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ตัวแทนกลุ่มศิลปินกับกลุ่มอุตสาหกรรมบันเทิง ผู้แทนกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้รับทราบข้อเสนอ 13 ข้อ และมีข้อสั่งการให้วธ. ร่วมมือกับกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ (ศบค.) กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการตามข้อเสนอแนวทางช่วยเหลือต่อไป 

สำหรับข้อเสนอ 13 ข้อ อาทิ การส่งเสริมการจ้างงานศิลปินพื้นบ้านโดยมีมาตรการผ่อนปรนที่เหมาะสม การสนับสนุนงบประมาณให้สมาคมทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ การส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมผ่านครูภูมิปัญญาและศิลปินพื้นบ้าน จัดหาช่องทางเผยแพร่การแสดงทางศิลปวัฒธรรมโดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ของรัฐ จัดหาพื้นที่และช่องทางจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม และสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบออนไลน์และรูปแบบปกติ การพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพและจัดหางานให้แก่ศิลปินและบุคลากรในอุตสาหกรรมบันเทิง การผ่อนปรนมาตรการกองถ่ายทำภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ โฆษณาและวีดิทัศน์ การผ่อนปรนมาตรการประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ กำหนดให้มีหน่วยงานกลางประสานงานการอนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์และวีดิทัศน์หรือโฆษณา จัดให้มีมาตรการด้านการเงิน และเสริมสภาพคล่อง จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์ ผลิตสื่อที่เพียงพอและเร่งจัดหาวัคซีนให้แก่เครือข่ายกลุ่มศิลปินและกลุ่มอุตสาหกรรมบันเทิง

นายอิทธิพล กล่าวต่อไปว่า วธ.จะเร่งจัดทำข้อมูลกลุ่มศิลปินกับกลุ่มอุตสาหกรรมบันเทิงให้ชัดเจนและครบถ้วน เพื่อการบริหารจัดการให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมทั้งการสนับสนุนให้เข้าถึงมาตรการเยียวยาของภาครัฐ อาทิ มาตรการทางภาษีและจัดหาแหล่งทุนสนับสนุน เช่น พ.ร.ก.กู้เงินฯ หรือกองทุนต่างๆ เพื่อส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ โฆษณาและวีดิทัศน์ รวมถึงส่งเสริมให้ศิลปินแต่ละแขนงได้บันทึกการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมและนำไปเผยแพร่ตามสื่อต่างๆโดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ของรัฐ ซึ่งจะต้องพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ศิลปินเพื่อเผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ผ่านช่องทางออนไลน์ให้น่าสนใจและตรงกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนพัฒนาทักษะอาชีพอื่นเพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างรายได้ โดยบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประสานกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จัดหาวัคซีนรองรับทั้งสองกลุ่ม ทั้งนี้ วธ.จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำมาตรการและแนวทางปฏิบัติ รวมถึงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่จะเสนอต่อรัฐบาล เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุน กลุ่มศิลปินและกลุ่มอุตสาหกรรมบันเทิงต่อไป ทำให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19