วธ.จัดพิมพ์หนังสือ “พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 10 รัชกาล ฉบับการ์ตูน”

  • ส่งเสริมเด็ก เยาวชน ประชาชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ภูมิใจความเป็นไทย
  • เผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย
  • พร้อมจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) อ่านออนไลน์

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อสืบสาน รักษาและต่อยอดอย่างยั่งยืน วธ.จึงจัดพิมพ์หนังสือ“พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 10 รัชกาล ฉบับการ์ตูน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏแผ่ไพศาลและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจนานัปการของพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ซึ่งเนื้อหาของหนังสือมีสาระเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยแต่ละรัชกาล ประกอบด้วยรัชกาลที่ 1 สร้างบ้านแปงเมือง รัชกาลที่ 2 ฟูเพื่องวรรณกรรม รัชกาลที่ 3 เลิศล้ำเศรษฐกิจ รัชกาลที่ 4 แนวคิดอารยะ รัชกาลที่ 5 วัฒนะสู่สากล รัชกาลที่ 6 มากล้นการศึกษา รัชกาลที่ 7 ประชาธิปไตย รัชกาลที่ 8 นำไทยสามัคคี รัชกาลที่ 9 พระบารมีเปี่ยมล้นและรัชกาลที่ 10 ประชาชนเปี่ยมสุข

“ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมายาวนาน นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี  ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 239 ปีและมีพระมหากษัตริย์เสด็จขึ้นครองราชย์สืบราชสันตติวงศ์ 10 รัชกาล ทุกพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรม ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงในบ้านเมือง ขจัดภัยข้าศึกศัตรูที่มารุกราน ทรงทะนุบำรุงแผ่นดินให้อุดมสมบูรณ์และยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้กินดีอยู่ดี นอกจากนี้ ยังทรงบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองเป็นหลักธรรมในการดำเนินชีวิตและทรงส่งเสริม สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมให้เจริญงอกงามปรากฏเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ บ้านเมืองจึงร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยมาทุกรัชกาล”

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า หนังสือ“พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 10 รัชกาล ฉบับการ์ตูน” เป็นหนังสือที่จะทำให้เด็ก เยาวชนมีความสนใจศึกษา เรียนรู้ ประวัติศาสตร์ได้อย่างเพลิดเพลิน และเข้าใจง่าย มีภาพสีสันสวยงาม มีการใช้ภาษาที่สละสลวยซึ่งจะสร้างความรับรู้และความเข้าใจพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ 10 รัชกาลที่ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรือง จนกระทั่งชาติไทยมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงสืบมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ วธ.จะแจกจ่ายหนังสือนี้ไปยังห้องสมุด โรงเรียน และสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนได้อ่านเพื่อค้นคว้าหาความรู้ อีกทั้ง ยังได้จัดทำหนังสือนี้ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book อี-บุ๊ก) สำหรับอ่านออนไลน์  โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.m-culture.go.th/adminli/ebook/B0180