รพ.โพนพิสัย จ.หนองคาย เป็นแหล่งผลิตยาสมุนไพร สร้างรายได้จาก กว่า 2.7 ล้านบาท

  • ชื่นชมการดำเนินงานแพทย์แผนไทย
  • เป็นแหล่งผลิตยาสมุนไพร ยากัญชาแผนไทย
  • กระจายรายได้และสุขภาพที่ดีทั้งจังหวัด

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  กล่าวภายหลังลงเยี่ยมพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย และเยี่ยมเสริมพลัง อสม.ในพื้นที่ว่า อำเภอโพนพิสัย เป็นอำเภอชายแดนที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากมีจุดผ่อนปรนทางการค้าชายแดน ไทย – ลาว ทำให้ประชาชนทั้งสองประเทศเดินทางเข้า-ออก ซื้อขายสินค้า และมารับบริการทางการแพทย์จำนวนมาก โรงพยาบาลโพนพิสัยได้เปิดคลินิกแพทย์แผนไทยเพื่อเป็นทางเลือกในการรักษา ซึ่งมีแนวโน้มประชาชนเข้าบริการเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับอำเภอโพนพิสัย เป็นแหล่งปลูกสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ “PPS Herb Model” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเกษตรกร หน่วยงานราชการ วิสาหกิจชุมชน และหน่วยงานเอกชน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ มีการประกันรายได้ สร้างรายได้หมุนเวียนจากการจำหน่าย โดยมีโรงพยาบาลโพนพิสัยเป็นสถานที่ผลิตยาสมุนไพร ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน WHO-GMP มีการผลิตยา 12 รายการ ได้แก่ ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร รางจืด สหัศธารา ยาผสมเพชรสังฆาต ยาผสมเถาวัลย์เปรียง น้ำมันไพล ขี้ผึ้งไพล ขี้ผึ้งพญายอ พิมเสนน้ำ ยาประคบสมุนไพร และสมุนไพรอบตัว

ส่วนการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยากัญชาทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน ได้ผลิตตำรับน้ำมันกัญชาและยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม จำนวน 5 รายการ ได้แก่ น้ำมันกัญชาตำรับหมอเดชา ยาประคบสมุนไพรผสมกัญชา น้ำมันไพลผสมกัญชา ขี้ผึ้งไพลกัญ และขี้ผึ้งกัญชา ซึ่งทั้งหมดนี้สร้างรายได้จากวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน 2,739,006 บาท เฉพาะปี 2565 สร้างรายได้เกือบ 1 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้วางแผน การตลาดในการผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาของจังหวัดหนองคาย เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดหนองคาย จังหวัดใกล้เคียง และประเทศเพื่อนบ้าน ได้ใช้ยากัญชาที่มีคุณภาพ เป็นตัวอย่างในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศด้วย