มีจริง! น้ำประปาหมู่บ้านดื่มได้แล้ว 38% ผลสัมฤทธิ์ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ 2561-2565

  • ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน (SDGs)
  • สร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิตพื้นที่รับประโยชน์ 1,189,954 ไร่

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.รับทราบรายงานผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ช่วงปี พ.ศ. 2561-2565 ต่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 6 (SDG 6) ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ ซึ่งเป็นการติดตามความก้าวหน้า 3 ด้าน คือ การดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) (แผนแม่บทฯ น้ำ) ช่วงปี 2561-2565 , การประเมินแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ และ การประเมินตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 6 (SDG 6) : การจัดการน้ำและสุขาภิบาล

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทฯ น้ำ ช่วงปี พ.ศ. 2561-2565  ตามตัวชี้วัด 6 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค มีการก่อสร้างระบบประปา 256 หมู่บ้าน และเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา 5,005 หมู่บ้าน มีการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน (SDGs) ที่ผ่านมาตรฐานประปาดื่มได้ เฉลี่ยร้อยละ 38.48

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต มีการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ/อาคารบังคับน้ำ/ระบบส่งน้ำใหม่ (เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม) ในพื้นที่ชลประทาน จำนวน 1,420 แห่ง ปริมาณน้ำ 601.51 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับพื้นที่รับประโยชน์ 1,189,954 ไร่

ด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ มีการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ 201 แห่ง ปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติที่ตื้นเขิน 115 แห่งระยะทาง 181 กิโลเมตร

ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยก่อสร้างใหม่ 18 ระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพระบบเดิม 1 แห่ง ทำให้ปริมาณน้ำเสียที่รับการบำบัดได้ตามมาตรฐาน เฉลี่ยร้อยละ 15

ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน ในเขตป่าอนุรักษ์และเขตป่าสงวนแห่งชาติมีการดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม 179,909 ไร่ และป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ 118,608 ไร่

ด้านที่ 6 การบริหารจัดการ ใช้ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เช่น จัดทำปรับปรุงกฎหมายและองค์กรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมีการตามและออกกฎหมายลำดับรองตาม พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 แล้วเสร็จ รวม 25 ฉบับ, จัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทฯ น้ำ (ปรับปรุงช่วงที่ 1 พ.ศ. 2566-2580) เพื่อประกาศใช้ใหม่ และติดตามและประเมินผล โดย สทนช.