“มหาดไทย” ประกาศ “ลำพูน-นนทบุรี-ยโสธร-สตูล-จันทบุรี” จังหวัดสะอาดปี2563

  • ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
  • ดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายในการดำเนินการจัดการขยะ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ตามหลัก 3 ช (3Rs) คือ ใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2563 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน สร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งเชิดชูเกียรติให้แก่จังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นไปตามเกณฑ์และเป้าหมายที่กำหนด โดยมีผลการพิจารณาคัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ได้แก่ 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
รางวัลชนะเลิศ จังหวัดลำพูน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จังหวัดอุทัยธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จังหวัดพิจิตร
รางวัลชมเชย จังหวัดสุโขทัย

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รางวัลชนะเลิศ จังหวัดยโสธร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จังหวัดศรีสะเกษ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จังหวัดอุดรธานี
รางวัลชมเชย จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันตก
รางวัลชนะเลิศ จังหวัดนนทบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จังหวัดสิงห์บุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จังหวัดลพบุรี
รางวัลชมเชย จังหวัดอ่างทอง

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
รางวัลชนะเลิศ จังหวัดจันทบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จังหวัดระยอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จังหวัดสมุทรปราการ
รางวัลชมเชย จังหวัดตราด

กลุ่มจังหวัดภาคใต้
รางวัลชนะเลิศ จังหวัดสตูล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จังหวัดชุมพร
รางวัลชมเชย จังหวัดภูเก็ต

สำหรับจังหวัดที่คว้ารางวัลในปีนี้ ล้วนแต่ผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างเข้มข้น เป็นจังหวัดสะอาดต้นแบบ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย จะได้เร่งขยายผลและต่อยอดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องให้กับจังหวัดอื่น ๆ เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” เกิดการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป